Translation

faq->entries->what-are-related-rights->title
What are «related rights»?
32/260
Key English Swedish State
home->hero2->action Sign here! Skriv under här!
home->cta Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative Bli en del av det europeiska medborgarinitiativet Freedom to Share
home->widget->steps Join us! Gå med oss!
home->official_text->title Read the official text of the initiative Läs den officiella texten som initiativet lämnat till EU-kommissionen
home->official_text->body Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes. Vårt initiativ uppmanar till antagandet av lagstiftning som innebär ett undantag från upphovsrätt, närstående rättigheter och sui generis-databasrättigheter, för fysiska personer som via digitala nätverk delar filer för personligt och icke-kommersiellt bruk.
home->take_action->title Take action Agera
home->take_action->body Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
Dela det här initiativet med dina vänner och kontakter: skriv till dem, dela vårt kommunikationsmaterial, prata med dem, etc.
home->donate->title Donate Donera
home->donate->open_collective Donate to our collective Donera till vårt kollektiv
eci->name Name of the European Citizen Initiative Det europeiska medborgarinitiativets namn
eci->description->title Description Beskrivning
eci->description->body To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture. Att legalisera delning - via digitala nätverk, för personligt och icke-kommersiellt bruk - av filer som innehåller verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och sui generis databasrättigheter, med målet att hitta en balans mellan skaparnas rättigheter och medborgarens rätt till tillgång till vetenskap och kultur.
eci->official_text <p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Med det här initiativet uppmanar vi kommissionen att anta en rättsakt om undantag för upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt för fysiska personer som delar filer via digitala nät för personligt bruk utan vinstsyfte.</p><p>Det första fildelningsprogrammet Napster lanserades 1999 och sedan dess har det utvecklats allt effektivare fildelningstjänster (t.ex. Gnutella, Freenet och BitTorrent).</p><p>Redan från början motsatte sig de största upphovsrättsinnehavarna fildelning av verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt, och gällande lagstiftning är i stort sett i linje med deras förväntningar.</p><p>Men en fråga kvarstår: är det rätt att upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt förbjuder delning av verk och annat material?</p><p>Dessa rättigheter borde i stället främja spridningen av kultur, innovation och sociala framsteg.</p><p>Gällande lagstiftning som förbjuder delning av filer som innehåller verk eller annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt begränsar kraftigt rätten att ta del av forskning och kultur, som är inskriven i artikel 27 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.</p><p>Frågan är ännu mer relevant i dag, efter antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden.</p><p>Direktivet har en paradoxal effekt: Artikel 17 underlättar för leverantörer av delningstjänster för innehåll på nätet att få tillstånd att sprida upphovsrättsskyddat innehåll och gynnar därmed deras roll som privilegierade förmedlare och deras metoder för teknisk kontroll och profilering av invånarna. Fildelning är däremot inte tillåten.</p><p>Målet med det här initiativet är att privatpersoner ska kunna dela filer direkt via peer-to-peer-nät så att de får tillgång till vetenskap och kultur utan att utsättas för kontroller och profilering. En EU-rättsakt som tillåter detta skulle vara helt förenlig med internationell rätt om rättighetsinnehavarna fick en rimlig ersättning.</p><p>Människor och deras grundläggande rättigheter måste stå i centrum för politiken och lagstiftningen. Det är därför nödvändigt att ändra reglerna för delning av filer som innehåller verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt för att frigöra den potential för frihet och social, kulturell och ekonomisk utveckling som de digitala näten erbjuder.</p>
faq->acronym FAQ FAQ
faq->title Frequently Asked Questions Vanliga frågor
faq->entries->what-are-related-rights->title What are «related rights»? Vad är "närstående rättigheter"?
faq->entries->what-are-related-rights->body In copyright law, related rights are the rights of a creative work not connected with the work's actual author. Within the European Union, the rights of film producers (as opposed to directors) and database creators are also protected by related rights. A practical definition is that related rights are copyright-type rights that are not covered by the Berne Convention. Inom upphovsrättslagen är närstående rättigheter sådana rättigheter till ett kreativt verk som inte är kopplade till verkets faktiska skapare. Inom EU skyddas också rättigheter för filmproducenter (till skillnad från regissörer) och databasskapare genom närstående rättigheter. En praktisk definition är att närstående rättigheter är upphovsrättsliknande rättigheter som inte omfattas av Bernkonventionen.
faq->entries->why-should-i-sign-this-european-citizen-initiative->title Why should I sign this European Citizen Initiative? Varför ska jag skriva under det här medborgarinitiativet?
faq->entries->why-should-i-sign-this-european-citizen-initiative->body To foster sharing, and thus spreading, of creative works, other contents, and culture; to be free to access creative works without having to be controlled and profiled. För att uppmuntra spridningen av kreativt skapande och kultur; för att ha fri tillgång till kultur utan att behöva bli kontrollerade och profilerade.
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->title Why it's important to avoid control and profiling by platforms? Varför är det viktigt att undvika plattformarnas kontroll och profilering?
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->body Because you have the right to be free. Free to look for and find the works that you want, driven by your own curiosity and not by algorithmic filter bubbles that decide for you, without listing what you download in the supplier's databases. För att du har rätten att vara fri. Fri att leta efter och hitta de verk du vill, styrd av din egen nyfikenhet och inte algoritmiska filterbubblor, utan att ditt letande övervakas och kategoriseras i databaser.
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->title How will file sharing freedom benefit citizens? Hur kommer frihet att fildela gagna medborgare?
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->body They will be free to access works through file sharing networks without being required to use platforms that profile them. De kommer ha fri tillgång till verk genom fildelningsnätverk utan att tvingas använda plattformar som övervakar och profilerar dem.
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->title I like being social. Why p2p file sharing should be better than distribution platforms? Jag gillar att vara social. Varför skulle peer-2-peer fildelningsnätverk vara bättre än nuvarande plattformar för distribution?
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->body Because p2p file sharing allows you to be really social: when you share files, at the same time you get files from other people. Interacting with an algorithm is not being social. P2p sometimes optimizes bandwith usage, when you are collecting a file that is available at many other clients, many of them might send you different parts at the same time, considerably reducing transfer time.
För att peer-2-peer fildelning ger dig möjligheten att verkligen vara social. När du delar filer tar du också emot filer från andra människor. Att interagera med en algoritm är inte socialt.

Ibland effektiviserar peer-2-peer-teknik fildelningen, så att olika personer kan ge dig olika delar av samma fil samtidigt, så att nätverket blir effektivare.
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->title How much will it cost for users? Hur mycket kommer det kosta för användare?
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->body There is a spectrum of possible implementations of our proposal. We believe it's possible, with modern empirical methods and evidence-based economics, to calculate the fair compensation for the various scenarios. Det finns flera olika möjliga implementationer av vårt förslag. Vi tror att det med moderna empiriska metoder och evidensbaserad forskning är möjligt att räkna ut rättvis kompensation för olika scenarier.
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->title How will freedom to share files benefit artists? Hur kommer frihet att dela filer gynna kreatörer?
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->body They will receive money for the use of their works from file sharers. Moreover they will allow citizens to access their works by means that are not under control of third parties: authors will enjoy more freedom and their works will be at hand.
De kommer erhålla pengar för fildelarnas användning av deras verk. Dessutom kommer de tillåta medborgare att komma åt deras verk utan mellanhänders kontroll. Kreatörer kommer åtnjuta större frihet och deras verk kommer vara mer tillgängliga.
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->title If file sharing is free how will artists earn money? Om vi legaliserar fildelning, hur ska då kreatörer tjäna pengar?
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->body They will receive a share of the fair remuneration collected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration. De kommer erhålla en andel av den ersättning som betalas av användare för att ha tillgång till deras verk. Detta läggs till deras vanliga medel för ersättning.
Key English Swedish State
faq->entries->im-not-sure-ive-signed-the-eci-yet-can-i-sign-a-second-time-or-is-my-signature-invalidated->body Yes, sign again if you're unsure. Your signature is valid and is counted only once. The software automatically detects double signatures and sorts out duplicates.
faq->entries->im-not-sure-ive-signed-the-eci-yet-can-i-sign-a-second-time-or-is-my-signature-invalidated->title I'm not sure I've signed the ECI yet. Can I sign a second time or is my signature invalidated?
faq->entries->is-file-sharing-legal->body File sharing on peer-to-peer networks is not legal. The objective of the initiative is to change the law in the European Union.
faq->entries->is-file-sharing-legal->title Is file sharing legal?
faq->entries->is-it-going-to-be-legal-to-share-all-files->body Of course not. We are proposing to amend copyright and related laws. Many other laws may prevent sharing specific kinds of files: think of trade secrets, privacy and so on.
faq->entries->is-it-going-to-be-legal-to-share-all-files->title Is it going to be legal to share all files?
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->body Yes, as long as some part of the network has it. Sometimes, when usual channel fail, some stuff is already there, ready to be collected. On some networks nowaday, there are 10-40 million files available, with million nodes-users. Ja, så länge någon del av nätverket har materialet. Ibland när den vanliga distributionskanalen inte längre fungerar finns materialet redan på plats i nätverket, redo att hämtas. På vissa nätverk delas redan idag 10-40 miljoner filer av miljontals olika användare.
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->title Is it true file sharing gives the opportunity to find stuff very rare / no more on the market /located in some unknown place, difficult to find? Är det sant att fildelning ger en möjlighet att hitta material som är väldigt ovanligt/inte längre finns på marknaden/svårt att hitta?
faq->entries->ok-i-got-it-what-can-i-do-to-make-file-sharing-legal->body First, remember to sign the ECI campaign. This will contribute to reach the one million signature goal that will oblige the Commission to take a position on our initiative. Then, you can help in other ways: 1. spread the campaign with your friends and contacts (write them, spread the communication materials, talk to them, etc. please note there will be 12 months time in order to collect 1 million subscriptions). 2. get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners. 3. last but not least, you can also support the campaign making a donation.
faq->entries->ok-i-got-it-what-can-i-do-to-make-file-sharing-legal->title OK, I got it. What can I do to make file sharing legal?
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->body Admittedly, it's mostly an old idea. The most famous variant is probably Fisher's proposal of a statutory license to solve problems like Napster being shut down because it was only able to stop 99,4 % of copyright infringement but not 100 %. <a href="http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf">See "Free culture" (2004), p. 307.</a> Vi erkänner att detta är en mestadels gammal idé. Den mest berömda varianten är antagligen Fishers förslag om en lagstadgad licens för att lösa problem som att Napster stängdes ner för att bara kunna stoppa 99,4% av upphovsrättsintrång, men inte 100%. <a href="http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf">Se "Free culture" (2004), p. 307.</a>
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->title This is not a new idea! Det här är inte någon ny idé!
faq->entries->this-is-only-a-dream->body We realise that our proposal is the only way to go ahead for a copyright based on fundamental rights. We think sometimes such ambition is needed. Vi inser att vårt förslag är den enda vägen framåt för en upphovsrätt grundad i medborgerliga rättigheter. Ibland behövs den här sortens ambition.
faq->entries->this-is-only-a-dream->title This is only a dream! Det här är bara en dröm!
faq->entries->what-are-related-rights->body In copyright law, related rights are the rights of a creative work not connected with the work's actual author. Within the European Union, the rights of film producers (as opposed to directors) and database creators are also protected by related rights. A practical definition is that related rights are copyright-type rights that are not covered by the Berne Convention. Inom upphovsrättslagen är närstående rättigheter sådana rättigheter till ett kreativt verk som inte är kopplade till verkets faktiska skapare. Inom EU skyddas också rättigheter för filmproducenter (till skillnad från regissörer) och databasskapare genom närstående rättigheter. En praktisk definition är att närstående rättigheter är upphovsrättsliknande rättigheter som inte omfattas av Bernkonventionen.
faq->entries->what-are-related-rights->title What are «related rights»? Vad är "närstående rättigheter"?
faq->entries->what-if-an-author-does-not-agree-to-have-his-work-shared-through-file-sharing-networks->body He is free to not publish his work and then his work will not be shared. Once a work is public, all citizens have some right (sing privately, make copies for personal use and, we believe, use file sharing networks for personal use). Kreatörer är fria att inte publicera sina verk - då kommer de inte heller att delas. När ett verk är offentliggjort har alla medborgare vissa rättigheter (sjunga privat, göra privata kopior, och om vi får som vi vill, dela i fildelningsnätverk för privat och icke-kommersiellt bruk).
faq->entries->what-if-an-author-does-not-agree-to-have-his-work-shared-through-file-sharing-networks->title What if an author does not agree to have his work shared through file sharing networks? Vad händer om en kreatör inte vill att dess verk delas i fildelningsnätverk?
faq->entries->what-is-a-european-citizen-initiative->body An ECI is the opportunity given by European Union's commission to it's citizens to impulse changes in legislation. Link to wikipedia's page on <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/European_Citizens%27_Initiative">European citizens' initiative</a>.
faq->entries->what-is-a-european-citizen-initiative->title What is a European Citizen Initiative?
faq->entries->what-is-file-sharing->body File sharing is the act of providing access to a work by digital methods and making copies of the work accessed. Usually it refers to practices like peer-to-peer sharing. But it may include sending an email attachment, using a physical support and so on.
faq->entries->what-is-file-sharing->title What is file sharing?
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->body The sui generis right protects databases, in which there has been a substantial investment in obtaining, verifying or presenting the data contents, against unauthorised extraction and re-utilisation of their content. There is no requirement for creativity or originality. This right lasts 15 years from the date the non-creative database was made. It is distinct and independent from copyright, which protects original works. Sui Generis Database Right belongs to the family of «related rights», i.e. similar but independent from copyright.
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->title What is the Sui Generis Database Right? Vad är Sui Generis databas rättigheten?
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->body Publish it and wait for citizens to share it. If they want, they can also personally make available their work through file sharing networks. Publicera det och vänta på att medborgare delar det. Om de vill kan det såklart personligen se till att verken finns tillgängliga i fildelningsnätverken.
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->title What should authors do to make sure that their work is available for file sharing? Vad ska kreatörer göra för att säkerställa att deras verk är möjliga att fildela?
faq->entries->why-do-i-have-to-provide-so-much-personal-information->body A European Citizens' Initiative is different from a "normal" petition: it is an official democratic instrument that enables EU citizens to help shape Europe by asking the European Commission to propose a legislative act. If we manage to collect one million (validated) signatures, the EU Commission will be legally obliged to deal with our demands. We have no control over what data is required for the signing of a European Citizens' Initiative by the member states. The respective EU member states determine which data must be collected, so that the signatures are valid and counted. For this reason, in an ECI it is necessary to give more personal data than you are used to from other "petitions".
faq->entries->why-do-i-have-to-provide-so-much-personal-information->title Why do I have to provide so much personal information?
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->body Because you have the right to be free. Free to look for and find the works that you want, driven by your own curiosity and not by algorithmic filter bubbles that decide for you, without listing what you download in the supplier's databases. För att du har rätten att vara fri. Fri att leta efter och hitta de verk du vill, styrd av din egen nyfikenhet och inte algoritmiska filterbubblor, utan att ditt letande övervakas och kategoriseras i databaser.
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->title Why it's important to avoid control and profiling by platforms? Varför är det viktigt att undvika plattformarnas kontroll och profilering?

Loading…

User avatar admin

Suggestion accepted

Freedom to Share / webSwedish

What are «related rights»?
Vad är "närstående rättigheter"?
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webSwedish

What are «related rights»?
Vad är "närstående rättigheter"?
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
faq->entries->what-are-related-rights->title
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/sv.yml, string 23