Translation

faq->entries->do-you-want-to-destroy-existing-digital-distribution-channels->title
Do you want to destroy existing digital distribution channels?
59/620
Key English Swedish State
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->body They will receive money for the use of their works from file sharers. Moreover they will allow citizens to access their works by means that are not under control of third parties: authors will enjoy more freedom and their works will be at hand.
De kommer erhålla pengar för fildelarnas användning av deras verk. Dessutom kommer de tillåta medborgare att komma åt deras verk utan mellanhänders kontroll. Kreatörer kommer åtnjuta större frihet och deras verk kommer vara mer tillgängliga.
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->title If file sharing is free how will artists earn money? Om vi legaliserar fildelning, hur ska då kreatörer tjäna pengar?
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->body They will receive a share of the fair remuneration collected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration. De kommer erhålla en andel av den ersättning som betalas av användare för att ha tillgång till deras verk. Detta läggs till deras vanliga medel för ersättning.
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->title What should authors do to make sure that their work is available for file sharing? Vad ska kreatörer göra för att säkerställa att deras verk är möjliga att fildela?
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->body Publish it and wait for citizens to share it. If they want, they can also personally make available their work through file sharing networks. Publicera det och vänta på att medborgare delar det. Om de vill kan det såklart personligen se till att verken finns tillgängliga i fildelningsnätverken.
faq->entries->what-if-an-author-does-not-agree-to-have-his-work-shared-through-file-sharing-networks->title What if an author does not agree to have his work shared through file sharing networks? Vad händer om en kreatör inte vill att dess verk delas i fildelningsnätverk?
faq->entries->what-if-an-author-does-not-agree-to-have-his-work-shared-through-file-sharing-networks->body He is free to not publish his work and then his work will not be shared. Once a work is public, all citizens have some right (sing privately, make copies for personal use and, we believe, use file sharing networks for personal use). Kreatörer är fria att inte publicera sina verk - då kommer de inte heller att delas. När ett verk är offentliggjort har alla medborgare vissa rättigheter (sjunga privat, göra privata kopior, och om vi får som vi vill, dela i fildelningsnätverk för privat och icke-kommersiellt bruk).
faq->entries->how-should-money-be-distributed-among-authors-and-other-right-holders->title How should money be distributed among authors and other right holders? Hur ska pengar fördelas mellan kreatörer och andra rättighetshavare (t.ex. skivbolag)?
faq->entries->how-should-money-be-distributed-among-authors-and-other-right-holders->body Collecting societies already have different methods to share among authors and other right holders the fair remuneration collected (money collected from the private copy levy, etc.). We believe that distribution of fair compensation collected for file sharing could be very fair if done properly. As way of example, it could be possible to develop transparent and fair statistics on the works shared through file sharing networks implementing a safe "counter" measuring the number of transfers for each file and dividing the total amount collected proportionally between content creators. Insamlingssällskap har redan olika metoder för att fördela inkomster mellan kreatörer och andra rättighetshavare, som de använder för bland annat de pengar som samlas in genom privatkopieringsavgiften. Vi tror att fördelning av ersättningar för fildelning kan göras rättvis om den görs korrekt. Till exempel så skulle det vara möjligt att utveckla transparent och rättvisande statistik över vilka verk som delas i fildelningsnätverk genom att mäta antalet överföringar per fil och så dela upp ersättningen proportionerligt mellan kreatörer.
faq->entries->are-you-against-authors->title Are you against authors? Är ni emot kreatörer?
faq->entries->are-you-against-authors->body Not at all. We want to update copyright so that it's compatible with modern reality and people's preferences. We believe modern technology is an opportunity for authors, not a problem. We also believe that it's harmful for authors to depend on and support very unfair and unpopular status quo of copyright laws. Some authors might be appreciated and know by people much more thanks to file sharing. Inte alls. Vi vill uppdatera upphovsrätten så att den är kompatibel med vårt moderna samhälle. Vi tror att ny teknik är en möjlighet för kreatörer och inte ett problem. Vi tror också att det är skadligt för kreatörer att vara beroende av och stötta den orättvis och impopulära gällande upphovsrätten. Vissa kreatörer är mer uppskattade och kända på grund av fildelningen.
faq->entries->are-you-against-rightsholders->title Are you against rightsholders? Är ni emot rättighetshavare?
faq->entries->are-you-against-rightsholders->body No, as long as they pursue the stated objectives of copyright (and author rights), that is the promotion of culture and social progress. Majors lost an opportunity when they attacked Napster in the early 2000; they could have sided with it and gained a free money machine. Instead they missed a decade and now they depend on royalties from Spotify, Apple, etc. for their survival. Our proposal is an opportunity for collecting societies, publishers, record labels and other rightsholders too. Nej, så länge de eftersträvar de uttalade målsättningarna med upphovsrätten och dess närstående rättigheter, alltså främjandet av kulturella och sociala framsteg. De stora skivbolagen gick miste om en möjlighet när de attackerade Napster under det tidiga 2000-talet; de hade kunnat alliera sig med Napster för en gratis penningmaskin. Istället gick de miste om ett decenniums utveckling och är nu beroende av royalties från Spotify, Apple, etc. för sin överlevnad. Vårt förslag är även en möjlighet för insamlingssällskap, förlag, skivbolag och andra rättighetshavare.
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->title Are you against digital platforms? Är ni emot digitala plattformar?
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->body No, if they do not abuse of their power to control and profile people. The various internet services which have come to dominate the digital distribution of culture can be a net positive because they make distribution more efficient. Disintermediation can also reduce the amount of money wasted on middlemen who do not produce any additional culture. However, we don't see why giant centralised internet services run by few multinationals should be in control of culture in the digital era. Efforts like article 17 in directive 790/2019 ("upload filters") were misguided, and will inevitably fail, because they failed to attack the root problem. Nej, inte ifall de inte missbrukar sin makt för att kontrollera och övervaka människor. De nätplattformar som kommit att dominera den digitala förmedlingen av kultur kan vara positiva aktörer genom att effektivisera distributionen av kultur. Att kapa mellanled i distributionen innebär också mindre pengar som slösas på mellanhänder, vilka inte själva producerar någon kultur. Vi ser dock inte varför gigantiska, centraliserade nätplattformar som ägs och drivs av en handfull konglomerat ska kontrollera det digitala samhällets kulturliv. Sådant som artikel 17 (tidigare 13) från 2019 års upphovsrättsdirektiv ("uppladdningsfilter") är olämpliga åtgärder som oundvikligen kommer misslyckas.
faq->entries->do-you-want-to-destroy-existing-digital-distribution-channels->title Do you want to destroy existing digital distribution channels? Vill ni förstöra existerande digitala distributionsmetoder?
faq->entries->do-you-want-to-destroy-existing-digital-distribution-channels->body No. Services survive in the long run because consumers like them, not because politicians write this or that law. Nej. Tjänster överlever på lång sikt för att konsumenter gillar dem, inte för att politiker skrev den ena eller andra lagen.
faq->entries->file-sharing-platforms-are-competitors-of-netflix-spotify-and-other-content-distribution-platforms->title Are file sharing platforms competitors of Netflix, Spotify and other content distribution platforms? Är fildelningsnätverk konkurrenter till Netflix, Spotify och andra plattformar för förmedling av kultur?
faq->entries->file-sharing-platforms-are-competitors-of-netflix-spotify-and-other-content-distribution-platforms->body No. Because they are networks, there is no single competitor: file sharing networks are distributed (there is no mandatory intermediary). File sharing networks are owned by the citizens that participate in it.
Nej. Eftersom de är decentraliserade nätverk finns ingen enskild konkurrent till plattformarna. Fildelningsnätverk ägs av medborgarna som deltar i dem, inte något företag som konkurrerar med Netflix eller Spotify.
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->title Is it true file sharing gives the opportunity to find stuff very rare / no more on the market /located in some unknown place, difficult to find? Är det sant att fildelning ger en möjlighet att hitta material som är väldigt ovanligt/inte längre finns på marknaden/svårt att hitta?
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->body Yes, as long as some part of the network has it. Sometimes, when usual channel fail, some stuff is already there, ready to be collected. On some networks nowaday, there are 10-40 million files available, with million nodes-users. Ja, så länge någon del av nätverket har materialet. Ibland när den vanliga distributionskanalen inte längre fungerar finns materialet redan på plats i nätverket, redo att hämtas. På vissa nätverk delas redan idag 10-40 miljoner filer av miljontals olika användare.
faq->entries->this-is-only-a-dream->title This is only a dream! Det här är bara en dröm!
faq->entries->this-is-only-a-dream->body We realise that our proposal is the only way to go ahead for a copyright based on fundamental rights. We think sometimes such ambition is needed. Vi inser att vårt förslag är den enda vägen framåt för en upphovsrätt grundad i medborgerliga rättigheter. Ibland behövs den här sortens ambition.
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->title This is not a new idea! Det här är inte någon ny idé!
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->body Admittedly, it's mostly an old idea. The most famous variant is probably Fisher's proposal of a statutory license to solve problems like Napster being shut down because it was only able to stop 99,4 % of copyright infringement but not 100 %. <a href="http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf">See "Free culture" (2004), p. 307.</a> Vi erkänner att detta är en mestadels gammal idé. Den mest berömda varianten är antagligen Fishers förslag om en lagstadgad licens för att lösa problem som att Napster stängdes ner för att bara kunna stoppa 99,4% av upphovsrättsintrång, men inte 100%. <a href="http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf">Se "Free culture" (2004), p. 307.</a>
faq->entries->you-want-to-violate-copyright->title You want to violate copyright! Ni vill bryta mot upphovsrätten!
faq->entries->you-want-to-violate-copyright->body No. We want to change copyright and our proposal is compatible with the Berne convention and related treaties. Nej. Vi vill ändra upphovsrätten på ett sätt som är kompatibelt med Bernkonventionen och andra fördrag.
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->title What is the Sui Generis Database Right? Vad är Sui Generis databas rättigheten?
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->body The sui generis right protects databases, in which there has been a substantial investment in obtaining, verifying or presenting the data contents, against unauthorised extraction and re-utilisation of their content. There is no requirement for creativity or originality. This right lasts 15 years from the date the non-creative database was made. It is distinct and independent from copyright, which protects original works. Sui Generis Database Right belongs to the family of «related rights», i.e. similar but independent from copyright.
faq->entries->i-am-eu-citizen-resident-outside-of-the-eu-can-i-sign-the-eci->title I am EU citizen resident outside of the EU. Can I sign the ECI?
faq->entries->i-am-eu-citizen-resident-outside-of-the-eu-can-i-sign-the-eci->body This depends on the member state of which you are national. Depending on the requirements asked by the member states, you may or may not be able to sign up online. This is due to the fact that some member states require an EU address.
Key English Swedish State
creative-commons->url http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv
eci->description->body To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture. Att legalisera delning - via digitala nätverk, för personligt och icke-kommersiellt bruk - av filer som innehåller verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och sui generis databasrättigheter, med målet att hitta en balans mellan skaparnas rättigheter och medborgarens rätt till tillgång till vetenskap och kultur.
eci->description->title Description Beskrivning
eci->name Name of the European Citizen Initiative Det europeiska medborgarinitiativets namn
eci->official_text <p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Med det här initiativet uppmanar vi kommissionen att anta en rättsakt om undantag för upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt för fysiska personer som delar filer via digitala nät för personligt bruk utan vinstsyfte.</p><p>Det första fildelningsprogrammet Napster lanserades 1999 och sedan dess har det utvecklats allt effektivare fildelningstjänster (t.ex. Gnutella, Freenet och BitTorrent).</p><p>Redan från början motsatte sig de största upphovsrättsinnehavarna fildelning av verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt, och gällande lagstiftning är i stort sett i linje med deras förväntningar.</p><p>Men en fråga kvarstår: är det rätt att upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt förbjuder delning av verk och annat material?</p><p>Dessa rättigheter borde i stället främja spridningen av kultur, innovation och sociala framsteg.</p><p>Gällande lagstiftning som förbjuder delning av filer som innehåller verk eller annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt begränsar kraftigt rätten att ta del av forskning och kultur, som är inskriven i artikel 27 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.</p><p>Frågan är ännu mer relevant i dag, efter antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden.</p><p>Direktivet har en paradoxal effekt: Artikel 17 underlättar för leverantörer av delningstjänster för innehåll på nätet att få tillstånd att sprida upphovsrättsskyddat innehåll och gynnar därmed deras roll som privilegierade förmedlare och deras metoder för teknisk kontroll och profilering av invånarna. Fildelning är däremot inte tillåten.</p><p>Målet med det här initiativet är att privatpersoner ska kunna dela filer direkt via peer-to-peer-nät så att de får tillgång till vetenskap och kultur utan att utsättas för kontroller och profilering. En EU-rättsakt som tillåter detta skulle vara helt förenlig med internationell rätt om rättighetsinnehavarna fick en rimlig ersättning.</p><p>Människor och deras grundläggande rättigheter måste stå i centrum för politiken och lagstiftningen. Det är därför nödvändigt att ändra reglerna för delning av filer som innehåller verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt för att frigöra den potential för frihet och social, kulturell och ekonomisk utveckling som de digitala näten erbjuder.</p>
faq->acronym FAQ FAQ
faq->entries->are-you-against-authors->body Not at all. We want to update copyright so that it's compatible with modern reality and people's preferences. We believe modern technology is an opportunity for authors, not a problem. We also believe that it's harmful for authors to depend on and support very unfair and unpopular status quo of copyright laws. Some authors might be appreciated and know by people much more thanks to file sharing. Inte alls. Vi vill uppdatera upphovsrätten så att den är kompatibel med vårt moderna samhälle. Vi tror att ny teknik är en möjlighet för kreatörer och inte ett problem. Vi tror också att det är skadligt för kreatörer att vara beroende av och stötta den orättvis och impopulära gällande upphovsrätten. Vissa kreatörer är mer uppskattade och kända på grund av fildelningen.
faq->entries->are-you-against-authors->title Are you against authors? Är ni emot kreatörer?
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->body No, if they do not abuse of their power to control and profile people. The various internet services which have come to dominate the digital distribution of culture can be a net positive because they make distribution more efficient. Disintermediation can also reduce the amount of money wasted on middlemen who do not produce any additional culture. However, we don't see why giant centralised internet services run by few multinationals should be in control of culture in the digital era. Efforts like article 17 in directive 790/2019 ("upload filters") were misguided, and will inevitably fail, because they failed to attack the root problem. Nej, inte ifall de inte missbrukar sin makt för att kontrollera och övervaka människor. De nätplattformar som kommit att dominera den digitala förmedlingen av kultur kan vara positiva aktörer genom att effektivisera distributionen av kultur. Att kapa mellanled i distributionen innebär också mindre pengar som slösas på mellanhänder, vilka inte själva producerar någon kultur. Vi ser dock inte varför gigantiska, centraliserade nätplattformar som ägs och drivs av en handfull konglomerat ska kontrollera det digitala samhällets kulturliv. Sådant som artikel 17 (tidigare 13) från 2019 års upphovsrättsdirektiv ("uppladdningsfilter") är olämpliga åtgärder som oundvikligen kommer misslyckas.
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->title Are you against digital platforms? Är ni emot digitala plattformar?
faq->entries->are-you-against-rightsholders->body No, as long as they pursue the stated objectives of copyright (and author rights), that is the promotion of culture and social progress. Majors lost an opportunity when they attacked Napster in the early 2000; they could have sided with it and gained a free money machine. Instead they missed a decade and now they depend on royalties from Spotify, Apple, etc. for their survival. Our proposal is an opportunity for collecting societies, publishers, record labels and other rightsholders too. Nej, så länge de eftersträvar de uttalade målsättningarna med upphovsrätten och dess närstående rättigheter, alltså främjandet av kulturella och sociala framsteg. De stora skivbolagen gick miste om en möjlighet när de attackerade Napster under det tidiga 2000-talet; de hade kunnat alliera sig med Napster för en gratis penningmaskin. Istället gick de miste om ett decenniums utveckling och är nu beroende av royalties från Spotify, Apple, etc. för sin överlevnad. Vårt förslag är även en möjlighet för insamlingssällskap, förlag, skivbolag och andra rättighetshavare.
faq->entries->are-you-against-rightsholders->title Are you against rightsholders? Är ni emot rättighetshavare?
faq->entries->could-this-proposal-be-used-as-a-legal-blanket-for-the-distribution-of-private-information-such-as-personal-data-private-pictures-etc->body No. This proposal only concerns the distribution of published material. Sharing unpublished materials will remain illegal. In addition to that, distribution of personal data is illegal if does not comply with the GDPR.
faq->entries->could-this-proposal-be-used-as-a-legal-blanket-for-the-distribution-of-private-information-such-as-personal-data-private-pictures-etc->title Could this proposal be used as a "legal blanket" for the distribution of private information such as personal data, private pictures, etc.?
faq->entries->do-you-want-to-destroy-existing-digital-distribution-channels->body No. Services survive in the long run because consumers like them, not because politicians write this or that law. Nej. Tjänster överlever på lång sikt för att konsumenter gillar dem, inte för att politiker skrev den ena eller andra lagen.
faq->entries->do-you-want-to-destroy-existing-digital-distribution-channels->title Do you want to destroy existing digital distribution channels? Vill ni förstöra existerande digitala distributionsmetoder?
faq->entries->file-sharing-platforms-are-competitors-of-netflix-spotify-and-other-content-distribution-platforms->body No. Because they are networks, there is no single competitor: file sharing networks are distributed (there is no mandatory intermediary). File sharing networks are owned by the citizens that participate in it.
Nej. Eftersom de är decentraliserade nätverk finns ingen enskild konkurrent till plattformarna. Fildelningsnätverk ägs av medborgarna som deltar i dem, inte något företag som konkurrerar med Netflix eller Spotify.
faq->entries->file-sharing-platforms-are-competitors-of-netflix-spotify-and-other-content-distribution-platforms->title Are file sharing platforms competitors of Netflix, Spotify and other content distribution platforms? Är fildelningsnätverk konkurrenter till Netflix, Spotify och andra plattformar för förmedling av kultur?
faq->entries->how-do-you-think-file-sharing-should-be-regulated->body We believe file sharing should be free for private use by citizens; authors and other right holders should receive a fair remuneration for the use of their works by citizens.
faq->entries->how-do-you-think-file-sharing-should-be-regulated->title How do you think file sharing should be regulated?
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->body There is a spectrum of possible implementations of our proposal. We believe it's possible, with modern empirical methods and evidence-based economics, to calculate the fair compensation for the various scenarios. Det finns flera olika möjliga implementationer av vårt förslag. Vi tror att det med moderna empiriska metoder och evidensbaserad forskning är möjligt att räkna ut rättvis kompensation för olika scenarier.
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->title How much will it cost for users? Hur mycket kommer det kosta för användare?
faq->entries->how-should-money-be-distributed-among-authors-and-other-right-holders->body Collecting societies already have different methods to share among authors and other right holders the fair remuneration collected (money collected from the private copy levy, etc.). We believe that distribution of fair compensation collected for file sharing could be very fair if done properly. As way of example, it could be possible to develop transparent and fair statistics on the works shared through file sharing networks implementing a safe "counter" measuring the number of transfers for each file and dividing the total amount collected proportionally between content creators. Insamlingssällskap har redan olika metoder för att fördela inkomster mellan kreatörer och andra rättighetshavare, som de använder för bland annat de pengar som samlas in genom privatkopieringsavgiften. Vi tror att fördelning av ersättningar för fildelning kan göras rättvis om den görs korrekt. Till exempel så skulle det vara möjligt att utveckla transparent och rättvisande statistik över vilka verk som delas i fildelningsnätverk genom att mäta antalet överföringar per fil och så dela upp ersättningen proportionerligt mellan kreatörer.
faq->entries->how-should-money-be-distributed-among-authors-and-other-right-holders->title How should money be distributed among authors and other right holders? Hur ska pengar fördelas mellan kreatörer och andra rättighetshavare (t.ex. skivbolag)?
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->body They will be free to access works through file sharing networks without being required to use platforms that profile them. De kommer ha fri tillgång till verk genom fildelningsnätverk utan att tvingas använda plattformar som övervakar och profilerar dem.
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->title How will file sharing freedom benefit citizens? Hur kommer frihet att fildela gagna medborgare?
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->body They will receive money for the use of their works from file sharers. Moreover they will allow citizens to access their works by means that are not under control of third parties: authors will enjoy more freedom and their works will be at hand.
De kommer erhålla pengar för fildelarnas användning av deras verk. Dessutom kommer de tillåta medborgare att komma åt deras verk utan mellanhänders kontroll. Kreatörer kommer åtnjuta större frihet och deras verk kommer vara mer tillgängliga.
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->title How will freedom to share files benefit artists? Hur kommer frihet att dela filer gynna kreatörer?
faq->entries->i-am-a-national-of-one-eu-member-state-but-living-in-another-eu-member-state-in-which-member-state-do-i-sign->body You can choose to select either the country of your citizenship or the country where you currently live in. Please bear in mind, that you can sign up only once for the initiative “Freedom to Share”. The data which you provide in your signature will determine in which member state your signature will be counted. Example: an Austrian citizen living in Estonia can either: a) fill in the form for Estonia, providing their full first names, family names, address, date and place of birth and nationality - in this case, their signature will be verified and therefore counted in Estonia, or b) or fill in the form for Austria, providing in addition to the above data a personal identification document number from the list accepted by Austria – in this case, their signature will be verified and therefore counted in Austria.
faq->entries->i-am-a-national-of-one-eu-member-state-but-living-in-another-eu-member-state-in-which-member-state-do-i-sign->title I am a national of one EU member state but living in another EU member state. In which member state do I sign?

Loading…

User avatar admin

Suggestion accepted

Freedom to Share / webSwedish

Do you want to destroy existing digital distribution channels?
Vill ni förstöra existerande digitala distributionsmetoder?
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webSwedish

Do you want to destroy existing digital distribution channels?
Vill ni förstöra existerande digitala distributionsmetoder?
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
faq->entries->do-you-want-to-destroy-existing-digital-distribution-channels->title
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/sv.yml, string 51