Translation

faq->entries->this-is-not-a-new-idea->title
This is not a new idea!
29/230
Key English Swedish State
faq->entries->how-should-money-be-distributed-among-authors-and-other-right-holders->body Collecting societies already have different methods to share among authors and other right holders the fair remuneration collected (money collected from the private copy levy, etc.). We believe that distribution of fair compensation collected for file sharing could be very fair if done properly. As way of example, it could be possible to develop transparent and fair statistics on the works shared through file sharing networks implementing a safe "counter" measuring the number of transfers for each file and dividing the total amount collected proportionally between content creators. Insamlingssällskap har redan olika metoder för att fördela inkomster mellan kreatörer och andra rättighetshavare, som de använder för bland annat de pengar som samlas in genom privatkopieringsavgiften. Vi tror att fördelning av ersättningar för fildelning kan göras rättvis om den görs korrekt. Till exempel så skulle det vara möjligt att utveckla transparent och rättvisande statistik över vilka verk som delas i fildelningsnätverk genom att mäta antalet överföringar per fil och så dela upp ersättningen proportionerligt mellan kreatörer.
faq->entries->are-you-against-authors->title Are you against authors? Är ni emot kreatörer?
faq->entries->are-you-against-authors->body Not at all. We want to update copyright so that it's compatible with modern reality and people's preferences. We believe modern technology is an opportunity for authors, not a problem. We also believe that it's harmful for authors to depend on and support very unfair and unpopular status quo of copyright laws. Some authors might be appreciated and know by people much more thanks to file sharing. Inte alls. Vi vill uppdatera upphovsrätten så att den är kompatibel med vårt moderna samhälle. Vi tror att ny teknik är en möjlighet för kreatörer och inte ett problem. Vi tror också att det är skadligt för kreatörer att vara beroende av och stötta den orättvis och impopulära gällande upphovsrätten. Vissa kreatörer är mer uppskattade och kända på grund av fildelningen.
faq->entries->are-you-against-rightsholders->title Are you against rightsholders? Är ni emot rättighetshavare?
faq->entries->are-you-against-rightsholders->body No, as long as they pursue the stated objectives of copyright (and author rights), that is the promotion of culture and social progress. Majors lost an opportunity when they attacked Napster in the early 2000; they could have sided with it and gained a free money machine. Instead they missed a decade and now they depend on royalties from Spotify, Apple, etc. for their survival. Our proposal is an opportunity for collecting societies, publishers, record labels and other rightsholders too. Nej, så länge de eftersträvar de uttalade målsättningarna med upphovsrätten och dess närstående rättigheter, alltså främjandet av kulturella och sociala framsteg. De stora skivbolagen gick miste om en möjlighet när de attackerade Napster under det tidiga 2000-talet; de hade kunnat alliera sig med Napster för en gratis penningmaskin. Istället gick de miste om ett decenniums utveckling och är nu beroende av royalties från Spotify, Apple, etc. för sin överlevnad. Vårt förslag är även en möjlighet för insamlingssällskap, förlag, skivbolag och andra rättighetshavare.
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->title Are you against digital platforms? Är ni emot digitala plattformar?
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->body No, if they do not abuse of their power to control and profile people. The various internet services which have come to dominate the digital distribution of culture can be a net positive because they make distribution more efficient. Disintermediation can also reduce the amount of money wasted on middlemen who do not produce any additional culture. However, we don't see why giant centralised internet services run by few multinationals should be in control of culture in the digital era. Efforts like article 17 in directive 790/2019 ("upload filters") were misguided, and will inevitably fail, because they failed to attack the root problem. Nej, inte ifall de inte missbrukar sin makt för att kontrollera och övervaka människor. De nätplattformar som kommit att dominera den digitala förmedlingen av kultur kan vara positiva aktörer genom att effektivisera distributionen av kultur. Att kapa mellanled i distributionen innebär också mindre pengar som slösas på mellanhänder, vilka inte själva producerar någon kultur. Vi ser dock inte varför gigantiska, centraliserade nätplattformar som ägs och drivs av en handfull konglomerat ska kontrollera det digitala samhällets kulturliv. Sådant som artikel 17 (tidigare 13) från 2019 års upphovsrättsdirektiv ("uppladdningsfilter") är olämpliga åtgärder som oundvikligen kommer misslyckas.
faq->entries->do-you-want-to-destroy-existing-digital-distribution-channels->title Do you want to destroy existing digital distribution channels? Vill ni förstöra existerande digitala distributionsmetoder?
faq->entries->do-you-want-to-destroy-existing-digital-distribution-channels->body No. Services survive in the long run because consumers like them, not because politicians write this or that law. Nej. Tjänster överlever på lång sikt för att konsumenter gillar dem, inte för att politiker skrev den ena eller andra lagen.
faq->entries->file-sharing-platforms-are-competitors-of-netflix-spotify-and-other-content-distribution-platforms->title Are file sharing platforms competitors of Netflix, Spotify and other content distribution platforms? Är fildelningsnätverk konkurrenter till Netflix, Spotify och andra plattformar för förmedling av kultur?
faq->entries->file-sharing-platforms-are-competitors-of-netflix-spotify-and-other-content-distribution-platforms->body No. Because they are networks, there is no single competitor: file sharing networks are distributed (there is no mandatory intermediary). File sharing networks are owned by the citizens that participate in it.
Nej. Eftersom de är decentraliserade nätverk finns ingen enskild konkurrent till plattformarna. Fildelningsnätverk ägs av medborgarna som deltar i dem, inte något företag som konkurrerar med Netflix eller Spotify.
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->title Is it true file sharing gives the opportunity to find stuff very rare / no more on the market /located in some unknown place, difficult to find? Är det sant att fildelning ger en möjlighet att hitta material som är väldigt ovanligt/inte längre finns på marknaden/svårt att hitta?
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->body Yes, as long as some part of the network has it. Sometimes, when usual channel fail, some stuff is already there, ready to be collected. On some networks nowaday, there are 10-40 million files available, with million nodes-users. Ja, så länge någon del av nätverket har materialet. Ibland när den vanliga distributionskanalen inte längre fungerar finns materialet redan på plats i nätverket, redo att hämtas. På vissa nätverk delas redan idag 10-40 miljoner filer av miljontals olika användare.
faq->entries->this-is-only-a-dream->title This is only a dream! Det här är bara en dröm!
faq->entries->this-is-only-a-dream->body We realise that our proposal is the only way to go ahead for a copyright based on fundamental rights. We think sometimes such ambition is needed. Vi inser att vårt förslag är den enda vägen framåt för en upphovsrätt grundad i medborgerliga rättigheter. Ibland behövs den här sortens ambition.
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->title This is not a new idea! Det här är inte någon ny idé!
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->body Admittedly, it's mostly an old idea. The most famous variant is probably Fisher's proposal of a statutory license to solve problems like Napster being shut down because it was only able to stop 99,4 % of copyright infringement but not 100 %. <a href="http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf">See "Free culture" (2004), p. 307.</a> Vi erkänner att detta är en mestadels gammal idé. Den mest berömda varianten är antagligen Fishers förslag om en lagstadgad licens för att lösa problem som att Napster stängdes ner för att bara kunna stoppa 99,4% av upphovsrättsintrång, men inte 100%. <a href="http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf">Se "Free culture" (2004), p. 307.</a>
faq->entries->you-want-to-violate-copyright->title You want to violate copyright! Ni vill bryta mot upphovsrätten!
faq->entries->you-want-to-violate-copyright->body No. We want to change copyright and our proposal is compatible with the Berne convention and related treaties. Nej. Vi vill ändra upphovsrätten på ett sätt som är kompatibelt med Bernkonventionen och andra fördrag.
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->title What is the Sui Generis Database Right? Vad är Sui Generis databas rättigheten?
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->body The sui generis right protects databases, in which there has been a substantial investment in obtaining, verifying or presenting the data contents, against unauthorised extraction and re-utilisation of their content. There is no requirement for creativity or originality. This right lasts 15 years from the date the non-creative database was made. It is distinct and independent from copyright, which protects original works. Sui Generis Database Right belongs to the family of «related rights», i.e. similar but independent from copyright.
faq->entries->i-am-eu-citizen-resident-outside-of-the-eu-can-i-sign-the-eci->title I am EU citizen resident outside of the EU. Can I sign the ECI?
faq->entries->i-am-eu-citizen-resident-outside-of-the-eu-can-i-sign-the-eci->body This depends on the member state of which you are national. Depending on the requirements asked by the member states, you may or may not be able to sign up online. This is due to the fact that some member states require an EU address.
faq->entries->i-am-a-national-of-one-eu-member-state-but-living-in-another-eu-member-state-in-which-member-state-do-i-sign->title I am a national of one EU member state but living in another EU member state. In which member state do I sign?
faq->entries->i-am-a-national-of-one-eu-member-state-but-living-in-another-eu-member-state-in-which-member-state-do-i-sign->body You can choose to select either the country of your citizenship or the country where you currently live in. Please bear in mind, that you can sign up only once for the initiative “Freedom to Share”. The data which you provide in your signature will determine in which member state your signature will be counted. Example: an Austrian citizen living in Estonia can either: a) fill in the form for Estonia, providing their full first names, family names, address, date and place of birth and nationality - in this case, their signature will be verified and therefore counted in Estonia, or b) or fill in the form for Austria, providing in addition to the above data a personal identification document number from the list accepted by Austria – in this case, their signature will be verified and therefore counted in Austria.
faq->entries->im-not-sure-ive-signed-the-eci-yet-can-i-sign-a-second-time-or-is-my-signature-invalidated->title I'm not sure I've signed the ECI yet. Can I sign a second time or is my signature invalidated?
faq->entries->im-not-sure-ive-signed-the-eci-yet-can-i-sign-a-second-time-or-is-my-signature-invalidated->body Yes, sign again if you're unsure. Your signature is valid and is counted only once. The software automatically detects double signatures and sorts out duplicates.
faq->entries->why-do-i-have-to-provide-so-much-personal-information->title Why do I have to provide so much personal information?
faq->entries->why-do-i-have-to-provide-so-much-personal-information->body A European Citizens' Initiative is different from a "normal" petition: it is an official democratic instrument that enables EU citizens to help shape Europe by asking the European Commission to propose a legislative act. If we manage to collect one million (validated) signatures, the EU Commission will be legally obliged to deal with our demands. We have no control over what data is required for the signing of a European Citizens' Initiative by the member states. The respective EU member states determine which data must be collected, so that the signatures are valid and counted. For this reason, in an ECI it is necessary to give more personal data than you are used to from other "petitions".
faq->entries->could-this-proposal-be-used-as-a-legal-blanket-for-the-distribution-of-private-information-such-as-personal-data-private-pictures-etc->title Could this proposal be used as a "legal blanket" for the distribution of private information such as personal data, private pictures, etc.?
faq->entries->could-this-proposal-be-used-as-a-legal-blanket-for-the-distribution-of-private-information-such-as-personal-data-private-pictures-etc->body No. This proposal only concerns the distribution of published material. Sharing unpublished materials will remain illegal. In addition to that, distribution of personal data is illegal if does not comply with the GDPR.
Key English Swedish State
faq->entries->i-see-there-is-money-involved-who-is-going-to-pay-who->body It depends on how the proposal will be implemented in law. There are different legal techniques: 1. providing that citizens using file sharing networks have to pay a license to be allowed to share files including works. 2. providing for an additional small amount of money to be paid by all citizens that access the internet (and eventually share works through file sharing networks). 3. providing that a fair remuneration is paid by the state (using taxes paid by citizens).
faq->entries->i-see-there-is-money-involved-who-is-going-to-pay-who->title I see there is money involved. Who is going to pay who?
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->body They will receive a share of the fair remuneration collected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration. De kommer erhålla en andel av den ersättning som betalas av användare för att ha tillgång till deras verk. Detta läggs till deras vanliga medel för ersättning.
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->title If file sharing is free how will artists earn money? Om vi legaliserar fildelning, hur ska då kreatörer tjäna pengar?
faq->entries->im-not-sure-ive-signed-the-eci-yet-can-i-sign-a-second-time-or-is-my-signature-invalidated->body Yes, sign again if you're unsure. Your signature is valid and is counted only once. The software automatically detects double signatures and sorts out duplicates.
faq->entries->im-not-sure-ive-signed-the-eci-yet-can-i-sign-a-second-time-or-is-my-signature-invalidated->title I'm not sure I've signed the ECI yet. Can I sign a second time or is my signature invalidated?
faq->entries->is-file-sharing-legal->body File sharing on peer-to-peer networks is not legal. The objective of the initiative is to change the law in the European Union.
faq->entries->is-file-sharing-legal->title Is file sharing legal?
faq->entries->is-it-going-to-be-legal-to-share-all-files->body Of course not. We are proposing to amend copyright and related laws. Many other laws may prevent sharing specific kinds of files: think of trade secrets, privacy and so on.
faq->entries->is-it-going-to-be-legal-to-share-all-files->title Is it going to be legal to share all files?
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->body Yes, as long as some part of the network has it. Sometimes, when usual channel fail, some stuff is already there, ready to be collected. On some networks nowaday, there are 10-40 million files available, with million nodes-users. Ja, så länge någon del av nätverket har materialet. Ibland när den vanliga distributionskanalen inte längre fungerar finns materialet redan på plats i nätverket, redo att hämtas. På vissa nätverk delas redan idag 10-40 miljoner filer av miljontals olika användare.
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->title Is it true file sharing gives the opportunity to find stuff very rare / no more on the market /located in some unknown place, difficult to find? Är det sant att fildelning ger en möjlighet att hitta material som är väldigt ovanligt/inte längre finns på marknaden/svårt att hitta?
faq->entries->ok-i-got-it-what-can-i-do-to-make-file-sharing-legal->body First, remember to sign the ECI campaign. This will contribute to reach the one million signature goal that will oblige the Commission to take a position on our initiative. Then, you can help in other ways: 1. spread the campaign with your friends and contacts (write them, spread the communication materials, talk to them, etc. please note there will be 12 months time in order to collect 1 million subscriptions). 2. get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners. 3. last but not least, you can also support the campaign making a donation.
faq->entries->ok-i-got-it-what-can-i-do-to-make-file-sharing-legal->title OK, I got it. What can I do to make file sharing legal?
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->body Admittedly, it's mostly an old idea. The most famous variant is probably Fisher's proposal of a statutory license to solve problems like Napster being shut down because it was only able to stop 99,4 % of copyright infringement but not 100 %. <a href="http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf">See "Free culture" (2004), p. 307.</a> Vi erkänner att detta är en mestadels gammal idé. Den mest berömda varianten är antagligen Fishers förslag om en lagstadgad licens för att lösa problem som att Napster stängdes ner för att bara kunna stoppa 99,4% av upphovsrättsintrång, men inte 100%. <a href="http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf">Se "Free culture" (2004), p. 307.</a>
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->title This is not a new idea! Det här är inte någon ny idé!
faq->entries->this-is-only-a-dream->body We realise that our proposal is the only way to go ahead for a copyright based on fundamental rights. We think sometimes such ambition is needed. Vi inser att vårt förslag är den enda vägen framåt för en upphovsrätt grundad i medborgerliga rättigheter. Ibland behövs den här sortens ambition.
faq->entries->this-is-only-a-dream->title This is only a dream! Det här är bara en dröm!
faq->entries->what-are-related-rights->body In copyright law, related rights are the rights of a creative work not connected with the work's actual author. Within the European Union, the rights of film producers (as opposed to directors) and database creators are also protected by related rights. A practical definition is that related rights are copyright-type rights that are not covered by the Berne Convention. Inom upphovsrättslagen är närstående rättigheter sådana rättigheter till ett kreativt verk som inte är kopplade till verkets faktiska skapare. Inom EU skyddas också rättigheter för filmproducenter (till skillnad från regissörer) och databasskapare genom närstående rättigheter. En praktisk definition är att närstående rättigheter är upphovsrättsliknande rättigheter som inte omfattas av Bernkonventionen.
faq->entries->what-are-related-rights->title What are «related rights»? Vad är "närstående rättigheter"?
faq->entries->what-if-an-author-does-not-agree-to-have-his-work-shared-through-file-sharing-networks->body He is free to not publish his work and then his work will not be shared. Once a work is public, all citizens have some right (sing privately, make copies for personal use and, we believe, use file sharing networks for personal use). Kreatörer är fria att inte publicera sina verk - då kommer de inte heller att delas. När ett verk är offentliggjort har alla medborgare vissa rättigheter (sjunga privat, göra privata kopior, och om vi får som vi vill, dela i fildelningsnätverk för privat och icke-kommersiellt bruk).
faq->entries->what-if-an-author-does-not-agree-to-have-his-work-shared-through-file-sharing-networks->title What if an author does not agree to have his work shared through file sharing networks? Vad händer om en kreatör inte vill att dess verk delas i fildelningsnätverk?
faq->entries->what-is-a-european-citizen-initiative->body An ECI is the opportunity given by European Union's commission to it's citizens to impulse changes in legislation. Link to wikipedia's page on <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/European_Citizens%27_Initiative">European citizens' initiative</a>.
faq->entries->what-is-a-european-citizen-initiative->title What is a European Citizen Initiative?
faq->entries->what-is-file-sharing->body File sharing is the act of providing access to a work by digital methods and making copies of the work accessed. Usually it refers to practices like peer-to-peer sharing. But it may include sending an email attachment, using a physical support and so on.
faq->entries->what-is-file-sharing->title What is file sharing?
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->body The sui generis right protects databases, in which there has been a substantial investment in obtaining, verifying or presenting the data contents, against unauthorised extraction and re-utilisation of their content. There is no requirement for creativity or originality. This right lasts 15 years from the date the non-creative database was made. It is distinct and independent from copyright, which protects original works. Sui Generis Database Right belongs to the family of «related rights», i.e. similar but independent from copyright.
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->title What is the Sui Generis Database Right? Vad är Sui Generis databas rättigheten?
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->body Publish it and wait for citizens to share it. If they want, they can also personally make available their work through file sharing networks. Publicera det och vänta på att medborgare delar det. Om de vill kan det såklart personligen se till att verken finns tillgängliga i fildelningsnätverken.
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->title What should authors do to make sure that their work is available for file sharing? Vad ska kreatörer göra för att säkerställa att deras verk är möjliga att fildela?

Loading…

User avatar admin

Suggestion accepted

Freedom to Share / webSwedish

This is not a new idea!
Det här är inte någon ny idé!
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webSwedish

This is not a new idea!
Det här är inte någon ny idé!
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->title
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/sv.yml, string 59