Translation

eci->official_text
<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
2795/26860
Key English Slovak State
home->hero->text We need one million signatures. We will start collecting them on November 15th, 2020. <strong>Join us now!</strong> Potrebujeme jeden milión podpisov. Zbierať ich začneme 15. novembra 2020. <strong>Pridaj sa!</strong>
home->hero->action Subscribe Odoberať
home->hero2->text <strong>Legalize Filesharing!</strong><br>We are coming together from across Europe to call on the European Commission to adopt copyright rules that are fair to creators and users.
home->hero2->action Sign here!
home->cta Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative
home->widget->steps Join us!
home->official_text->title Read the official text of the initiative
home->official_text->body Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.
home->take_action->title Take action
home->take_action->body Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
home->donate->title Donate
home->donate->open_collective Donate to our collective
eci->name Name of the European Citizen Initiative
eci->description->title Description
eci->description->body To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture.
eci->official_text <p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Táto iniciatíva vyzýva na prijatie legislatívneho aktu, ktorým sa stanoví upustenie od autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a databázového práva sui generis pre fyzické osoby, ktoré zdieľajú súbory prostredníctvom digitálnych sietí na osobné použitie a neziskové účely.</p><p>Začiatok zdieľania súborov sa datuje do roku 1999, keď vznikla služba Napster, V priebehu rokov sa technológia zdieľania súborov (alebo peer-to-peer) postupne zdokonalila (napr. Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>Hlavní držitelia práv sa od samého začiatku stavajú proti používaniu technológie zdieľania diel a ďalších materiálov, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a databázové právo sui generis, a súčasné právne predpisy sú vo všeobecnosti v súlade s ich želaniami.</p><p>Zostáva však jedna otázka: Je spravodlivé, aby autorské právo, práva súvisiace s autorským právom a databázové právo sui generis bránili zdieľaniu diel a ďalších materiálov?</p><p>Autorské právo, práva súvisiace s autorským právom a databázové právo sui generis by mali podporovať šírenie kultúry, inováciu a sociálny pokrok.</p><p>Súčasné právne predpisy zakazujú zdieľanie súborov obsahujúcich diela a ďalšie materiály podliehajúce autorskému právu, súvisiacim právam a databázovému právu sui generis a vážne obmedzujú slobodu prístupu k vede a kultúre zakotvenú v článku 27 ods. 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv.</p><p>Naliehavosť tejto problematiky sa zvýšila po prijatí smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu.</p><p>Uvedená smernica si protirečí: Na jednej strane článok 17 uľahčuje poskytovateľom služieb zdieľania online obsahu získať povolenie na šírenie chráneného obsahu, čím podporuje ich postavenie privilegovaných sprostredkovateľov a ich činnosť v oblasti technickej kontroly a profilovania občanov. Na druhej strane však zdieľanie súborov ostáva stále zakázané.</p><p>Táto iniciatíva požaduje, aby mohli občania zdieľať súbory priamo prostredníctvom sietí peer-to-peer, a tak získať prístup k vede a kultúre bez toho, aby podliehali kontrolám a profilovaniu. Právne predpisy EÚ, ktoré by to umožnili, by boli plne v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ by nositelia práv dostali spravodlivú odmenu.</p><p>Pri prijímaní politických a legislatívnych rozhodnutí by sa mali zohľadňovať predovšetkým ľudia a základné práva. Preto je potrebné zmeniť súčasné pravidlá upravujúce zdieľanie súborov obsahujúcich diela a ďalšie materiály chránené autorským právom, právami súvisiacimi s autorským právom a databázovým právom sui generis, aby sa uvoľnil priestor pre slobodu a sociálny, kultúrny a hospodársky rozvoj, ktorý digitálne siete ponúkajú.</p>
faq->acronym FAQ
faq->title Frequently Asked Questions
faq->entries->what-are-related-rights->title What are «related rights»?
faq->entries->what-are-related-rights->body In copyright law, related rights are the rights of a creative work not connected with the work's actual author. Within the European Union, the rights of film producers (as opposed to directors) and database creators are also protected by related rights. A practical definition is that related rights are copyright-type rights that are not covered by the Berne Convention.
faq->entries->why-should-i-sign-this-european-citizen-initiative->title Why should I sign this European Citizen Initiative?
faq->entries->why-should-i-sign-this-european-citizen-initiative->body To foster sharing, and thus spreading, of creative works, other contents, and culture; to be free to access creative works without having to be controlled and profiled.
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->title Why it's important to avoid control and profiling by platforms?
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->body Because you have the right to be free. Free to look for and find the works that you want, driven by your own curiosity and not by algorithmic filter bubbles that decide for you, without listing what you download in the supplier's databases.
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->title How will file sharing freedom benefit citizens?
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->body They will be free to access works through file sharing networks without being required to use platforms that profile them.
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->title I like being social. Why p2p file sharing should be better than distribution platforms?
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->body Because p2p file sharing allows you to be really social: when you share files, at the same time you get files from other people. Interacting with an algorithm is not being social. P2p sometimes optimizes bandwith usage, when you are collecting a file that is available at many other clients, many of them might send you different parts at the same time, considerably reducing transfer time.
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->title How much will it cost for users?
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->body There is a spectrum of possible implementations of our proposal. We believe it's possible, with modern empirical methods and evidence-based economics, to calculate the fair compensation for the various scenarios.
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->title How will freedom to share files benefit artists?
Key English Slovak State
act->content <p>Spread this inititative with your friends and contacts: write them, spread the communication materials, talk to them, etc.</p>
<p>Get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subscribe!</a></p>
<p>Help to translate: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Support the campaign making a donation:</p>
act->title Take action now!
contact->fiscal_code Fiscal Code Daňové identifikačné číslo
contact->presentation GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
creative-commons->text Creative Commons License Licencia Creative Commons
creative-commons->url http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sl
eci->description->body To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture.
eci->description->title Description
eci->name Name of the European Citizen Initiative
eci->official_text <p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Táto iniciatíva vyzýva na prijatie legislatívneho aktu, ktorým sa stanoví upustenie od autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a databázového práva sui generis pre fyzické osoby, ktoré zdieľajú súbory prostredníctvom digitálnych sietí na osobné použitie a neziskové účely.</p><p>Začiatok zdieľania súborov sa datuje do roku 1999, keď vznikla služba Napster, V priebehu rokov sa technológia zdieľania súborov (alebo peer-to-peer) postupne zdokonalila (napr. Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>Hlavní držitelia práv sa od samého začiatku stavajú proti používaniu technológie zdieľania diel a ďalších materiálov, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a databázové právo sui generis, a súčasné právne predpisy sú vo všeobecnosti v súlade s ich želaniami.</p><p>Zostáva však jedna otázka: Je spravodlivé, aby autorské právo, práva súvisiace s autorským právom a databázové právo sui generis bránili zdieľaniu diel a ďalších materiálov?</p><p>Autorské právo, práva súvisiace s autorským právom a databázové právo sui generis by mali podporovať šírenie kultúry, inováciu a sociálny pokrok.</p><p>Súčasné právne predpisy zakazujú zdieľanie súborov obsahujúcich diela a ďalšie materiály podliehajúce autorskému právu, súvisiacim právam a databázovému právu sui generis a vážne obmedzujú slobodu prístupu k vede a kultúre zakotvenú v článku 27 ods. 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv.</p><p>Naliehavosť tejto problematiky sa zvýšila po prijatí smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu.</p><p>Uvedená smernica si protirečí: Na jednej strane článok 17 uľahčuje poskytovateľom služieb zdieľania online obsahu získať povolenie na šírenie chráneného obsahu, čím podporuje ich postavenie privilegovaných sprostredkovateľov a ich činnosť v oblasti technickej kontroly a profilovania občanov. Na druhej strane však zdieľanie súborov ostáva stále zakázané.</p><p>Táto iniciatíva požaduje, aby mohli občania zdieľať súbory priamo prostredníctvom sietí peer-to-peer, a tak získať prístup k vede a kultúre bez toho, aby podliehali kontrolám a profilovaniu. Právne predpisy EÚ, ktoré by to umožnili, by boli plne v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ by nositelia práv dostali spravodlivú odmenu.</p><p>Pri prijímaní politických a legislatívnych rozhodnutí by sa mali zohľadňovať predovšetkým ľudia a základné práva. Preto je potrebné zmeniť súčasné pravidlá upravujúce zdieľanie súborov obsahujúcich diela a ďalšie materiály chránené autorským právom, právami súvisiacimi s autorským právom a databázovým právom sui generis, aby sa uvoľnil priestor pre slobodu a sociálny, kultúrny a hospodársky rozvoj, ktorý digitálne siete ponúkajú.</p>
faq->acronym FAQ
faq->entries->are-you-against-authors->body Not at all. We want to update copyright so that it's compatible with modern reality and people's preferences. We believe modern technology is an opportunity for authors, not a problem. We also believe that it's harmful for authors to depend on and support very unfair and unpopular status quo of copyright laws. Some authors might be appreciated and know by people much more thanks to file sharing.
faq->entries->are-you-against-authors->title Are you against authors?
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->body No, if they do not abuse of their power to control and profile people. The various internet services which have come to dominate the digital distribution of culture can be a net positive because they make distribution more efficient. Disintermediation can also reduce the amount of money wasted on middlemen who do not produce any additional culture. However, we don't see why giant centralised internet services run by few multinationals should be in control of culture in the digital era. Efforts like article 17 in directive 790/2019 ("upload filters") were misguided, and will inevitably fail, because they failed to attack the root problem.
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->title Are you against digital platforms?
faq->entries->are-you-against-rightsholders->body No, as long as they pursue the stated objectives of copyright (and author rights), that is the promotion of culture and social progress. Majors lost an opportunity when they attacked Napster in the early 2000; they could have sided with it and gained a free money machine. Instead they missed a decade and now they depend on royalties from Spotify, Apple, etc. for their survival. Our proposal is an opportunity for collecting societies, publishers, record labels and other rightsholders too.
faq->entries->are-you-against-rightsholders->title Are you against rightsholders?
faq->entries->could-this-proposal-be-used-as-a-legal-blanket-for-the-distribution-of-private-information-such-as-personal-data-private-pictures-etc->body No. This proposal only concerns the distribution of published material. Sharing unpublished materials will remain illegal. In addition to that, distribution of personal data is illegal if does not comply with the GDPR.
faq->entries->could-this-proposal-be-used-as-a-legal-blanket-for-the-distribution-of-private-information-such-as-personal-data-private-pictures-etc->title Could this proposal be used as a "legal blanket" for the distribution of private information such as personal data, private pictures, etc.?
faq->entries->do-you-want-to-destroy-existing-digital-distribution-channels->body No. Services survive in the long run because consumers like them, not because politicians write this or that law.
faq->entries->do-you-want-to-destroy-existing-digital-distribution-channels->title Do you want to destroy existing digital distribution channels?
faq->entries->file-sharing-platforms-are-competitors-of-netflix-spotify-and-other-content-distribution-platforms->body No. Because they are networks, there is no single competitor: file sharing networks are distributed (there is no mandatory intermediary). File sharing networks are owned by the citizens that participate in it.
faq->entries->file-sharing-platforms-are-competitors-of-netflix-spotify-and-other-content-distribution-platforms->title Are file sharing platforms competitors of Netflix, Spotify and other content distribution platforms?
faq->entries->how-do-you-think-file-sharing-should-be-regulated->body We believe file sharing should be free for private use by citizens; authors and other right holders should receive a fair remuneration for the use of their works by citizens.

Loading…

User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webSlovak

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Táto iniciatíva vyzýva na prijatie legislatívneho aktu, ktorým sa stanoví upustenie od autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a databázového práva sui generis pre fyzické osoby, ktoré zdieľajú súbory prostredníctvom digitálnych sietí na osobné použitie a neziskové účely.</p><p>Začiatok zdieľania súborov sa datuje do roku 1999, keď vznikla služba Napster, V priebehu rokov sa technológia zdieľania súborov (alebo peer-to-peer) postupne zdokonalila (napr. Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>Hlavní držitelia práv sa od samého začiatku stavajú proti používaniu technológie zdieľania diel a ďalších materiálov, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a databázové právo sui generis, a súčasné právne predpisy sú vo všeobecnosti v súlade s ich želaniami.</p><p>Zostáva však jedna otázka: Je spravodlivé, aby autorské právo, práva súvisiace s autorským právom a databázové právo sui generis bránili zdieľaniu diel a ďalších materiálov?</p><p>Autorské právo, práva súvisiace s autorským právom a databázové právo sui generis by mali podporovať šírenie kultúry, inováciu a sociálny pokrok.</p><p>Súčasné právne predpisy zakazujú zdieľanie súborov obsahujúcich diela a ďalšie materiály podliehajúce autorskému právu, súvisiacim právam a databázovému právu sui generis a vážne obmedzujú slobodu prístupu k vede a kultúre zakotvenú v článku 27 ods. 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv.</p><p>Naliehavosť tejto problematiky sa zvýšila po prijatí smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu.</p><p>Uvedená smernica si protirečí: Na jednej strane článok 17 uľahčuje poskytovateľom služieb zdieľania online obsahu získať povolenie na šírenie chráneného obsahu, čím podporuje ich postavenie privilegovaných sprostredkovateľov a ich činnosť v oblasti technickej kontroly a profilovania občanov. Na druhej strane však zdieľanie súborov ostáva stále zakázané.</p><p>Táto iniciatíva požaduje, aby mohli občania zdieľať súbory priamo prostredníctvom sietí peer-to-peer, a tak získať prístup k vede a kultúre bez toho, aby podliehali kontrolám a profilovaniu. Právne predpisy EÚ, ktoré by to umožnili, by boli plne v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ by nositelia práv dostali spravodlivú odmenu.</p><p>Pri prijímaní politických a legislatívnych rozhodnutí by sa mali zohľadňovať predovšetkým ľudia a základné práva. Preto je potrebné zmeniť súčasné pravidlá upravujúce zdieľanie súborov obsahujúcich diela a ďalšie materiály chránené autorským právom, právami súvisiacimi s autorským právom a databázovým právom sui generis, aby sa uvoľnil priestor pre slobodu a sociálny, kultúrny a hospodársky rozvoj, ktorý digitálne siete ponúkajú.</p>
3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: práva

Reset

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
eci->official_text
Flags
ignore-xml-invalid, ignore-xml-tags
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
locales/sk.yml, string 20