Translation

faq->entries->what-are-related-rights->body
In copyright law, related rights are the rights of a creative work not connected with the work's actual author. Within the European Union, the rights of film producers (as opposed to directors) and database creators are also protected by related rights. A practical definition is that related rights are copyright-type rights that are not covered by the Berne Convention.
0/3710
Key English Romanian State
home->cta Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative Alătură-te Inițiativei Cetățenești "Libertatea de a distribui"
home->widget->steps Join us! Alătură-te!
home->official_text->title Read the official text of the initiative Citește textul oficial al inițiativei
home->official_text->body Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes. Inițiativa noastră solicită adoptarea unui act legislativ care să ofere o derogare de la drepturile de copyright și drepturile sui generis asupra bazelor de date pentru persoane fizice care distribuie fișiere în rețele virtuale pentru utilizare personală și în scopuri non-profit.
home->take_action->title Take action Acționează
home->take_action->body Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
Împărtășește această inițiativă cu prietenii și cunoștințele tale: scrie-le, răspândește materiale de informare, vorbește cu ei, etc.
home->donate->title Donate Donează
home->donate->open_collective Donate to our collective Donează colectivului nostru
eci->name Name of the European Citizen Initiative Numele Inițiativei Cetățenești Europene
eci->description->title Description Descriere
eci->description->body To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture. Pentru a legaliza partajarea – prin rețele virtuale, pentru uz personal și în scopuri non-profit – a fișierelor care conțin lucrări și alte materiale protejate prin copyright, drepturi asociate și drepturi sui generis asupra bazelor de date, cu viziunea de a atinge un echilibru între drepturile autorilor și ale altor subiecți de drepturi și dreptul universal la știință și cultură.
eci->official_text <p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Inițiativa noastră face apel la adoptarea unui act normativ care să prevadă o derogare de la drepturile de autor, drepturile asociate și drepturile sui generis asupra bazelor de date pentru persoanele fizice care partajează fișiere prin rețele virtuale pentru uz personal și în scopuri non-profit.</p><p>Partajarea de fișiere a luat ființă în 1999, odată cu apariția Napster. Pe parcursul anilor, tehnologia a făcut partajarea de fișiere în comun (sau peer-to-peer) și mai eficientă (ex. Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>De la bun început, principalele companii deținătoare de drepturi s-au opus folosirii tehnologiilor de partajare pentru lucrări și alte materiale subiecte ale drepturilor de autor, ale drepturilor asociate și ale drepturilor sui generis asupra bazelor de date, iar legislația curentă este în mare parte în linie cu dorințele lor.</p><p>Totuși, rămâne o întrebare: este just ca drepturile de autor, drepturile asociate și drepturile sui generis asupra bazelor de date să oprească distribuția lucrărilor și a altor materiale?</p><p>Drepturile de autor, drepturile asociate și drepturile sui generis asupra bazelor de date ar trebui să sprijine diseminarea culturii, a inovației și a progresului social.</p><p>Legislația în vigoare interzice distribuția fișierelor care conțin lucrări și alte materiale subiecte ale drepturilor de autor, ale drepturilor asociate și ale drepturilor sui generis asupra bazelor de date, ceea ce reduce serios libertatea de acces la știință și cultură, consacrată de Articolul 27(1) al Declarației Universale a Drepturilor Omului.</p><p>Această problemă este cu atât mai relevantă acum, de la adoptarea Directivei UE 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 asupra drepturilor de autor și a drepturilor asociate în Piața Unică Digitală.</p><p>Directiva are un efect total opus. Pe de o parte, Articolul 17 face mai ușor pentru furnizorii de servicii de distribuție online să obțină autorizații pentru a disemina conținut protejat, facilitând rolul acestora ca intermediari privilegiați și încurajând practicile lor de control tehnic și profilare a cetățenilor. Pe de altă parte, distribuția de fișiere rămâne interzisă.</p><p>Inițiativa cere ca cetățenilor să le fie permis să distribuie fișiere în mod direct prin rețele peer-to-peer, pentru a avea acces la știință și cultură fără a fi supuși verificărilor și profilării. Legislația UE care ar permite acest lucru ar fi perfect compatibilă cu legea internațională dacă deținătorilor de drepturi li s-ar acorda compensații adecvate.</p><p>Oamenii și drepturile lor fundamentale trebuie să fie în centrul deciziilor politice și legislative. Este, prin urmare, necesar să schimbăm legile actuale care reglementează distribuția fișierelor care conțin lucrări și alte materiale protejate de drepturile de autor, drepturile asociate și drepturile sui generis asupra bazelor de date pentru a activa potențialul pentru libertate și dezvoltare socială, culturală și economică oferite de rețelele digitale.</p>
faq->acronym FAQ ÎF
faq->title Frequently Asked Questions Întrebări Frecvente
faq->entries->what-are-related-rights->title What are «related rights»? Ce sunt "drepturile conexe"?
faq->entries->what-are-related-rights->body In copyright law, related rights are the rights of a creative work not connected with the work's actual author. Within the European Union, the rights of film producers (as opposed to directors) and database creators are also protected by related rights. A practical definition is that related rights are copyright-type rights that are not covered by the Berne Convention.
faq->entries->why-should-i-sign-this-european-citizen-initiative->title Why should I sign this European Citizen Initiative? De ce ar trebui să semnez această Inițiativă Cetățenească Europeană?
faq->entries->why-should-i-sign-this-european-citizen-initiative->body To foster sharing, and thus spreading, of creative works, other contents, and culture; to be free to access creative works without having to be controlled and profiled. Pentru a încuraja distribuția și răspândirea lucrărilor de creație, a altor forme de conținut și cultură; pentru a fi liber să accesezi lucrările de creație fără a fi controlat și profilat.
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->title Why it's important to avoid control and profiling by platforms? De ce este importantă evitarea controlului și a profilării de către platforme?
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->body Because you have the right to be free. Free to look for and find the works that you want, driven by your own curiosity and not by algorithmic filter bubbles that decide for you, without listing what you download in the supplier's databases. Pentru că ai dreptul să fii liber. Liber să te cauți și să găsești lucrările pe care le vrei, fiind condus de propria curiozitate și nu de filtre ale unui algoritm care decide în locul tău, fără ca ceea ce ai descărcat să fie listat în bazele de date ale furnizorului.
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->title How will file sharing freedom benefit citizens? Cum va avantaja cetățenii libertatea de a distribui fișiere?
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->body They will be free to access works through file sharing networks without being required to use platforms that profile them. Aceștia vor fi liberi să acceseze lucrări prin rețelele de distribuție a fișierelor fără a fi obligați să folosească platforme care îi profilează.
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->title I like being social. Why p2p file sharing should be better than distribution platforms? Îmi place să fiu social. De ce distribuția de fișiere P2P este mai bună decât platformele de distribuție?
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->body Because p2p file sharing allows you to be really social: when you share files, at the same time you get files from other people. Interacting with an algorithm is not being social. P2p sometimes optimizes bandwith usage, when you are collecting a file that is available at many other clients, many of them might send you different parts at the same time, considerably reducing transfer time.
Deoarece distribuția de fișiere P2P îți permite să fii cu adevărat social: atunci când distribui fișiere, în același timp, primești fișiere de la alți oameni. A interacționa cu un algoritm nu înseamnă a fi social. P2P optimizează uneori folosirea datelor: atunci când colectezi un fișier care e disponibil la mulți alți clienți, mulți dintre ei îți vor trimite părți diferite în același timp, reducând considerabil timpul de transfer.
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->title How much will it cost for users? Cât de mult îi va costa pe utilizatori?
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->body There is a spectrum of possible implementations of our proposal. We believe it's possible, with modern empirical methods and evidence-based economics, to calculate the fair compensation for the various scenarios. Există un spectru de posibile implicații ale propunerii noastre. Credem că e posibil, cu metode empirice moderne și cu economia bazată pe dovezi, să calculăm compensațiile adecvate pentru diverse scenarii.
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->title How will freedom to share files benefit artists? Cum va avantaja artiștii libertatea de distribuție?
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->body They will receive money for the use of their works from file sharers. Moreover they will allow citizens to access their works by means that are not under control of third parties: authors will enjoy more freedom and their works will be at hand.
Aceștia vor primi bani pentru folosirea muncii lor de la distribuitorii de fișiere. Mai mult, ei vor permite cetățenilor să le acceseze munca prin mijloace care nu se află sub controlul unor terți: autorii se vor bucura de mai multă libertate și lucrările lor vor fi la îndemână.
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->title If file sharing is free how will artists earn money? Dacă distribuția de fișiere e gratis, cum vor câștiga bani artiștii?
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->body They will receive a share of the fair remuneration collected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration. Aceștia vor primi o parte din remunerațiile adecvate colectate pentru folosirea muncii lor. Acestea se vor adăuga mijloacelor obișnuite de remunerație.
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->title What should authors do to make sure that their work is available for file sharing? Ce ar trebui să facă autorii ca să se asigure că munca lor e disponibilă pentru partajarea de fișiere?
Key English Romanian State
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->title If file sharing is free how will artists earn money? Dacă distribuția de fișiere e gratis, cum vor câștiga bani artiștii?
faq->entries->im-not-sure-ive-signed-the-eci-yet-can-i-sign-a-second-time-or-is-my-signature-invalidated->body Yes, sign again if you're unsure. Your signature is valid and is counted only once. The software automatically detects double signatures and sorts out duplicates.
faq->entries->im-not-sure-ive-signed-the-eci-yet-can-i-sign-a-second-time-or-is-my-signature-invalidated->title I'm not sure I've signed the ECI yet. Can I sign a second time or is my signature invalidated?
faq->entries->is-file-sharing-legal->body File sharing on peer-to-peer networks is not legal. The objective of the initiative is to change the law in the European Union.
faq->entries->is-file-sharing-legal->title Is file sharing legal?
faq->entries->is-it-going-to-be-legal-to-share-all-files->body Of course not. We are proposing to amend copyright and related laws. Many other laws may prevent sharing specific kinds of files: think of trade secrets, privacy and so on.
faq->entries->is-it-going-to-be-legal-to-share-all-files->title Is it going to be legal to share all files?
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->body Yes, as long as some part of the network has it. Sometimes, when usual channel fail, some stuff is already there, ready to be collected. On some networks nowaday, there are 10-40 million files available, with million nodes-users.
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->title Is it true file sharing gives the opportunity to find stuff very rare / no more on the market /located in some unknown place, difficult to find?
faq->entries->ok-i-got-it-what-can-i-do-to-make-file-sharing-legal->body First, remember to sign the ECI campaign. This will contribute to reach the one million signature goal that will oblige the Commission to take a position on our initiative. Then, you can help in other ways: 1. spread the campaign with your friends and contacts (write them, spread the communication materials, talk to them, etc. please note there will be 12 months time in order to collect 1 million subscriptions). 2. get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners. 3. last but not least, you can also support the campaign making a donation.
faq->entries->ok-i-got-it-what-can-i-do-to-make-file-sharing-legal->title OK, I got it. What can I do to make file sharing legal?
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->body Admittedly, it's mostly an old idea. The most famous variant is probably Fisher's proposal of a statutory license to solve problems like Napster being shut down because it was only able to stop 99,4 % of copyright infringement but not 100 %. <a href="http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf">See "Free culture" (2004), p. 307.</a>
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->title This is not a new idea!
faq->entries->this-is-only-a-dream->body We realise that our proposal is the only way to go ahead for a copyright based on fundamental rights. We think sometimes such ambition is needed.
faq->entries->this-is-only-a-dream->title This is only a dream!
faq->entries->what-are-related-rights->body In copyright law, related rights are the rights of a creative work not connected with the work's actual author. Within the European Union, the rights of film producers (as opposed to directors) and database creators are also protected by related rights. A practical definition is that related rights are copyright-type rights that are not covered by the Berne Convention.
faq->entries->what-are-related-rights->title What are «related rights»? Ce sunt "drepturile conexe"?
faq->entries->what-if-an-author-does-not-agree-to-have-his-work-shared-through-file-sharing-networks->body He is free to not publish his work and then his work will not be shared. Once a work is public, all citizens have some right (sing privately, make copies for personal use and, we believe, use file sharing networks for personal use). Este liber să nu își publice munca și atunci munca lui nu va fi distribuită. Odată ce o operă e publică, toți cetățenii au unele drepturi (să o cânte în privat, să facă copii pentru uz personal și, considerăm noi, să folosească rețele de distribuție a fișierelor pentru uz personal).
faq->entries->what-if-an-author-does-not-agree-to-have-his-work-shared-through-file-sharing-networks->title What if an author does not agree to have his work shared through file sharing networks? Și dacă un autor nu este de acord ca munca lui să fie distribuită prin rețelele de distribuție a fișierelor?
faq->entries->what-is-a-european-citizen-initiative->body An ECI is the opportunity given by European Union's commission to it's citizens to impulse changes in legislation. Link to wikipedia's page on <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/European_Citizens%27_Initiative">European citizens' initiative</a>.
faq->entries->what-is-a-european-citizen-initiative->title What is a European Citizen Initiative?
faq->entries->what-is-file-sharing->body File sharing is the act of providing access to a work by digital methods and making copies of the work accessed. Usually it refers to practices like peer-to-peer sharing. But it may include sending an email attachment, using a physical support and so on.
faq->entries->what-is-file-sharing->title What is file sharing?
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->body The sui generis right protects databases, in which there has been a substantial investment in obtaining, verifying or presenting the data contents, against unauthorised extraction and re-utilisation of their content. There is no requirement for creativity or originality. This right lasts 15 years from the date the non-creative database was made. It is distinct and independent from copyright, which protects original works. Sui Generis Database Right belongs to the family of «related rights», i.e. similar but independent from copyright.
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->title What is the Sui Generis Database Right?
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->body Publish it and wait for citizens to share it. If they want, they can also personally make available their work through file sharing networks. Să o publice și să aștepte ca cetățenii să o distribuie. Dacă doresc, pot, de asemenea, să își facă ei înșiși munca disponibilă prin rețelele de distribuție de fișiere.
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->title What should authors do to make sure that their work is available for file sharing? Ce ar trebui să facă autorii ca să se asigure că munca lor e disponibilă pentru partajarea de fișiere?
faq->entries->why-do-i-have-to-provide-so-much-personal-information->body A European Citizens' Initiative is different from a "normal" petition: it is an official democratic instrument that enables EU citizens to help shape Europe by asking the European Commission to propose a legislative act. If we manage to collect one million (validated) signatures, the EU Commission will be legally obliged to deal with our demands. We have no control over what data is required for the signing of a European Citizens' Initiative by the member states. The respective EU member states determine which data must be collected, so that the signatures are valid and counted. For this reason, in an ECI it is necessary to give more personal data than you are used to from other "petitions".
faq->entries->why-do-i-have-to-provide-so-much-personal-information->title Why do I have to provide so much personal information?
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->body Because you have the right to be free. Free to look for and find the works that you want, driven by your own curiosity and not by algorithmic filter bubbles that decide for you, without listing what you download in the supplier's databases. Pentru că ai dreptul să fii liber. Liber să te cauți și să găsești lucrările pe care le vrei, fiind condus de propria curiozitate și nu de filtre ale unui algoritm care decide în locul tău, fără ca ceea ce ai descărcat să fie listat în bazele de date ale furnizorului.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
faq->entries->what-are-related-rights->body
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/ro.yml, string 24