Translation

faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->title
I like being social. Why p2p file sharing should be better than distribution platforms?
0/870
Key English Polish State
home->donate->open_collective Donate to our collective Wesprzyj nas datkiem
eci->name Name of the European Citizen Initiative Nazwa Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej
eci->description->title Description Opis
eci->description->body To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture. Zalegalizowanie wymiany – przez sieci cyfrowe, do użytku osobistego i w celach niekomercyjnych – plików zawierających utwory i inne materiały chronione prawem autorskim, prawami pokrewnymi i prawami do bazy danych, w celu osiągnięcia równowagi między prawami autorów i innych uprawnionych podmiotów a powszechnym prawem do nauki i kultury.
eci->official_text <p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>W inicjatywie tej wzywa się do przyjęcia aktu ustawodawczego przewidującego odstępstwo od praw autorskich, praw pokrewnych i praw do do bazy danych dla osób fizycznych udostępniających pliki za pośrednictwem sieci cyfrowych do użytku osobistego i w celach niekomercyjnych.</p><p>Wymiana plików rozpoczęła się w 1999 r. wraz z powstaniem Napstera. Z biegiem czasu technologia umożliwiła rozproszone udostępnianie plików („peer-to-peer”) w sposób coraz bardziej skuteczny (Gnutella, Freenet, BitTorrent, itp.).</p><p>Od samego początku największe spółki będące właścicielami praw autorskich sprzeciwiały się wykorzystaniu technologii do udostępniania utworów i innych materiałów chronionych prawem autorskim, prawami pokrewnymi i prawami do bazy danych. Dzisiejsze przepisy zasadniczo odpowiadają ich postulatom.</p><p>Pozostaje jednak otwarte pytanie: czy jest to słuszne, żeby prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa do bazy danych uniemożliwiały udostępnianie utworów i innych materiałów?</p><p>Prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa do bazy danych powinny służyć upowszechnianiu kultury, innowacji i postępu społecznego.</p><p>Obowiązujące przepisy, które uniemożliwiają udostępnianie plików zawierających utwory i inne materiały chronione prawem autorskim, prawami pokrewnymi i prawami do bazy danych, znacznie ograniczają swobodę dostępu do nauki i kultury, przewidzianą w art. 27 ust. 1 Powszechnej deklaracji praw człowieka.</p><p>Kwestia ta ma jeszcze większe znaczenie dzisiaj, po przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.</p><p>Dyrektywa ma paradoksalne skutki. Z jednej strony art. 17 ułatwia dostawcom usług udostępniania treści online uzyskanie zezwolenia na rozpowszechnianie treści chronionych i w ten sposób potwierdza pełnioną przez nich rolę uprzywilejowanych pośredników oraz faworyzuje ich praktyki kontroli technicznej i profilowania użytkowników. Z drugiej strony udostępnianie plików jest nadal niedozwolone.</p><p>W inicjatywie tej wzywa się do umożliwienia obywatelom bezpośredniego udostępniania plików za pośrednictwem sieci peer-to-peer, aby mieli oni dostęp do nauki i kultury bez podlegania kontrolom i profilowaniu. Akt ustawodawczy UE wprowadzający takie rozwiązanie byłby w pełni zgodny z przepisami międzynarodowymi, jeśli posiadacze praw otrzymaliby godziwe wynagrodzenie.</p><p>Niezbędne jest, aby człowiek i jego prawa podstawowe były drogowskazem w podejmowaniu decyzji politycznych i legislacyjnych. Konieczna jest zatem zmiana przepisów regulujących udostępnianie plików zawierających utwory i inne materiały chronione prawem autorskim, prawami pokrewnymi i prawami do bazy danych, tak aby uwolnić potencjał sieci cyfrowych w korzystaniu ze swobód i w rozwoju społecznym, kulturalnym i gospodarczym.</p>
faq->acronym FAQ Często zadawane pytania
faq->title Frequently Asked Questions Często zadawane pytania
faq->entries->what-are-related-rights->title What are «related rights»? Czym są «prawa pokrewne»?
faq->entries->what-are-related-rights->body In copyright law, related rights are the rights of a creative work not connected with the work's actual author. Within the European Union, the rights of film producers (as opposed to directors) and database creators are also protected by related rights. A practical definition is that related rights are copyright-type rights that are not covered by the Berne Convention. W prawie autorskim prawa pokrewne są to prawa dotyczące utworów nie powiązane z faktycznym autorem utworu. W Unii Europejskiej prawa producentów filmowych (w odróżnieniu od reżyserów) i twórców baz danych są również chronione prawami pokrewnymi. W praktycznej definicji prawa pokrewne są to prawa podobne do praw autorskich nie objęte konwencją berneńską.
faq->entries->why-should-i-sign-this-european-citizen-initiative->title Why should I sign this European Citizen Initiative? Dlaczego powinienem podpisać tą Europejską Inicjatywę Obywatelską?
faq->entries->why-should-i-sign-this-european-citizen-initiative->body To foster sharing, and thus spreading, of creative works, other contents, and culture; to be free to access creative works without having to be controlled and profiled. Aby ułatwić wymianę, a przez to rozprzestrzenianie, utworów, innych treści oraz kultury; aby móc mieć dostęp do dóbr kultury bez konieczności bycia kontrolowanym i profilowanym.
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->title Why it's important to avoid control and profiling by platforms? Dlaczego ważne jest unikanie kontrolowania i profilowania przez platformy?
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->body Because you have the right to be free. Free to look for and find the works that you want, driven by your own curiosity and not by algorithmic filter bubbles that decide for you, without listing what you download in the supplier's databases. Ponieważ masz prawo do wolności. Wolności szukania i znajdowania utworów, które cię interesują, kierowany własną ciekawością, a nie bańkami przefiltrowanymi przez algorytmy, które decydują za ciebie; bez gromadzenia danych o tym, co ściągasz w bazach danych dostawców.
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->title How will file sharing freedom benefit citizens? Jakie korzyści przyniesie obywatelom wolność wymiany plików?
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->body They will be free to access works through file sharing networks without being required to use platforms that profile them. Będą mieć prawo do dostępu do utworów poprzez sieci wymiany plików, bez bycia zmuszonym do używania platform, które ich profilują.
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->title I like being social. Why p2p file sharing should be better than distribution platforms?
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->body Because p2p file sharing allows you to be really social: when you share files, at the same time you get files from other people. Interacting with an algorithm is not being social. P2p sometimes optimizes bandwith usage, when you are collecting a file that is available at many other clients, many of them might send you different parts at the same time, considerably reducing transfer time.
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->title How much will it cost for users? Ile będzie to kosztowało użytkowników?
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->body There is a spectrum of possible implementations of our proposal. We believe it's possible, with modern empirical methods and evidence-based economics, to calculate the fair compensation for the various scenarios. Naszą propozycję można wprowadzić w życie na różne sposoby. Wierzymy, że używając nowoczesnych, empirycznych metod i ekonomii opartej na dowodach jest możliwe wyliczenie godziwego wynagrodzenia w różnych scenariuszach.
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->title How will freedom to share files benefit artists? jakie korzyści wolność wymiany plików przyniesie artystom?
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->body They will receive money for the use of their works from file sharers. Moreover they will allow citizens to access their works by means that are not under control of third parties: authors will enjoy more freedom and their works will be at hand.
Otrzymają wynagrodzenie za użycie ich utworów od ludzi, którzy się nimi wymieniają. Ponadto pozwolą obywatelom uzyskać dostęp do ich utworów w sposób, który nie jest pod kontrolą stron trzecich: autorzy będą się cieszyć większą swobodą, a ich utwory będą w zasięgu ręki.
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->title If file sharing is free how will artists earn money? Jeśli wymiana plików jest nieograniczona, jak zarobią artyści?
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->body They will receive a share of the fair remuneration collected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration. Otrzymają przydział godziwego wynagrodzenia pobranego za użycie ich utworów. Będzie to dodatek do ich dotychczasowych źródeł wynagrodzenia.
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->title What should authors do to make sure that their work is available for file sharing? Co powinni zrobić autorzy, aby ich utwór był dostępny w drodze wymiany?
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->body Publish it and wait for citizens to share it. If they want, they can also personally make available their work through file sharing networks. Opublikować je i zaczekać, aż obywatele się nim podzielą. Jeżeli chcą, mogą też osobiście udostępnić swój utwór w sieciach wymainy plików.
faq->entries->what-if-an-author-does-not-agree-to-have-his-work-shared-through-file-sharing-networks->title What if an author does not agree to have his work shared through file sharing networks? Co, jeśli autor nie zgadza się na rozpowszechnianie jego utworu w sieciach wymiany plików?
faq->entries->what-if-an-author-does-not-agree-to-have-his-work-shared-through-file-sharing-networks->body He is free to not publish his work and then his work will not be shared. Once a work is public, all citizens have some right (sing privately, make copies for personal use and, we believe, use file sharing networks for personal use). Może nie publikować swojego utworu, wtedy nie będzie on rozpowszechniany. Gdy utwór jest opublikowany, wszyscy obywatele mają pewne prawa (śpiewać prywatnie, kopiować dla osobistego użytku, a także, jak uważamy, używać sieci wymiany plików dla osobistego użytku).
faq->entries->how-should-money-be-distributed-among-authors-and-other-right-holders->title How should money be distributed among authors and other right holders? Jak pieniądze powinny zostać rozdzielone pomiędzy autorów i innych posiadaczy praw?
faq->entries->how-should-money-be-distributed-among-authors-and-other-right-holders->body Collecting societies already have different methods to share among authors and other right holders the fair remuneration collected (money collected from the private copy levy, etc.). We believe that distribution of fair compensation collected for file sharing could be very fair if done properly. As way of example, it could be possible to develop transparent and fair statistics on the works shared through file sharing networks implementing a safe "counter" measuring the number of transfers for each file and dividing the total amount collected proportionally between content creators. Organizacje zbiorowego zarządzania dysponują już różnymi metodami podziału pobranego godziwego wynagrodzenia (pieniędzy pobranych poprzez opłatę reprograficzną itd.) pomiędzy autorów i innych posiadaczy praw. Uważamy, że dobrze zorganizowany podział pobranego godziwego wynagrodzenia za wymianę plików mógłby być bardzo uczciwy. Na przykład mogłoby być możliwe opracowanie jawnych i uczciwych statystyk dotyczących utworów przesyłanych w sieciach wymiany plików zawierających „licznik” mierzący ilość transferów każdego pliku i proporcjonalne dzielenie pobranej sumy pomiędzy ich autorów.
faq->entries->are-you-against-authors->title Are you against authors? Czy jesteście przeciwko autorom?
faq->entries->are-you-against-authors->body Not at all. We want to update copyright so that it's compatible with modern reality and people's preferences. We believe modern technology is an opportunity for authors, not a problem. We also believe that it's harmful for authors to depend on and support very unfair and unpopular status quo of copyright laws. Some authors might be appreciated and know by people much more thanks to file sharing. W żadnym wypadku. Chcemy zaktualizować prawo autorskie, aby było zgodne ze współczesną rzeczywistością i ludzkimi upodobaniami. Uważamy, że współczesna technologia jest szansą dla autorów, a nie problemem. Uważamy również, że jest szkodliwe dla autorów popieranie oraz poleganie na bardzo nieuczciwym i powszechnie nielubianym prawie autorskim w bieżącej jego formie. Niektórzy autorzy mogliby być dużo bardziej doceniani oraz znani dla ludzi dzięki wymianie plików.
Key English Polish State
faq->entries->how-do-you-think-file-sharing-should-be-regulated->body We believe file sharing should be free for private use by citizens; authors and other right holders should receive a fair remuneration for the use of their works by citizens. Uważamy, że wymiana plików powinna być nieograniczona dla osobistego użytku obywateli; autorzy i inni posiadacze praw powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za użycie ich utworów przez obywateli.
faq->entries->how-do-you-think-file-sharing-should-be-regulated->title How do you think file sharing should be regulated?
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->body There is a spectrum of possible implementations of our proposal. We believe it's possible, with modern empirical methods and evidence-based economics, to calculate the fair compensation for the various scenarios. Naszą propozycję można wprowadzić w życie na różne sposoby. Wierzymy, że używając nowoczesnych, empirycznych metod i ekonomii opartej na dowodach jest możliwe wyliczenie godziwego wynagrodzenia w różnych scenariuszach.
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->title How much will it cost for users? Ile będzie to kosztowało użytkowników?
faq->entries->how-should-money-be-distributed-among-authors-and-other-right-holders->body Collecting societies already have different methods to share among authors and other right holders the fair remuneration collected (money collected from the private copy levy, etc.). We believe that distribution of fair compensation collected for file sharing could be very fair if done properly. As way of example, it could be possible to develop transparent and fair statistics on the works shared through file sharing networks implementing a safe "counter" measuring the number of transfers for each file and dividing the total amount collected proportionally between content creators. Organizacje zbiorowego zarządzania dysponują już różnymi metodami podziału pobranego godziwego wynagrodzenia (pieniędzy pobranych poprzez opłatę reprograficzną itd.) pomiędzy autorów i innych posiadaczy praw. Uważamy, że dobrze zorganizowany podział pobranego godziwego wynagrodzenia za wymianę plików mógłby być bardzo uczciwy. Na przykład mogłoby być możliwe opracowanie jawnych i uczciwych statystyk dotyczących utworów przesyłanych w sieciach wymiany plików zawierających „licznik” mierzący ilość transferów każdego pliku i proporcjonalne dzielenie pobranej sumy pomiędzy ich autorów.
faq->entries->how-should-money-be-distributed-among-authors-and-other-right-holders->title How should money be distributed among authors and other right holders? Jak pieniądze powinny zostać rozdzielone pomiędzy autorów i innych posiadaczy praw?
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->body They will be free to access works through file sharing networks without being required to use platforms that profile them. Będą mieć prawo do dostępu do utworów poprzez sieci wymiany plików, bez bycia zmuszonym do używania platform, które ich profilują.
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->title How will file sharing freedom benefit citizens? Jakie korzyści przyniesie obywatelom wolność wymiany plików?
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->body They will receive money for the use of their works from file sharers. Moreover they will allow citizens to access their works by means that are not under control of third parties: authors will enjoy more freedom and their works will be at hand.
Otrzymają wynagrodzenie za użycie ich utworów od ludzi, którzy się nimi wymieniają. Ponadto pozwolą obywatelom uzyskać dostęp do ich utworów w sposób, który nie jest pod kontrolą stron trzecich: autorzy będą się cieszyć większą swobodą, a ich utwory będą w zasięgu ręki.
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->title How will freedom to share files benefit artists? jakie korzyści wolność wymiany plików przyniesie artystom?
faq->entries->i-am-a-national-of-one-eu-member-state-but-living-in-another-eu-member-state-in-which-member-state-do-i-sign->body You can choose to select either the country of your citizenship or the country where you currently live in. Please bear in mind, that you can sign up only once for the initiative “Freedom to Share”. The data which you provide in your signature will determine in which member state your signature will be counted. Example: an Austrian citizen living in Estonia can either: a) fill in the form for Estonia, providing their full first names, family names, address, date and place of birth and nationality - in this case, their signature will be verified and therefore counted in Estonia, or b) or fill in the form for Austria, providing in addition to the above data a personal identification document number from the list accepted by Austria – in this case, their signature will be verified and therefore counted in Austria.
Możesz wybrać albo państwo, którego jesteś obywatelem albo państwo, w którym obecnie mieszkasz. Weź pod uwagę, że możesz złożyć tylko jeden podpis pod inicjatywą „Wolność wymiany”. Dane, które podasz w podpisie zadecydują o tym, w którym państwie członkowskim twój podpis zostanie policzony. Na przykład: Obywatel Austrii mieszkający w Estonii może albo: a) wypełnić formularz dla Estonii, podając swoje pełne imiona, nazwiska, adres, datę i miejsce urodzenia oraz narodowość – w tym przypadku jego podpis zostanie zweryfikowany, a przez to policzony w Estonii, lub b) wypełnić formularz dla Austrii, podając dodatkowo do powyższych danych numer dokumentu tożsamości z listy dokumentów akceptowanych przez Austrię – w tym przypadku jego podpis zostanie zweryfikowany, a przez to policzony w Austrii.
faq->entries->i-am-a-national-of-one-eu-member-state-but-living-in-another-eu-member-state-in-which-member-state-do-i-sign->title I am a national of one EU member state but living in another EU member state. In which member state do I sign? Jestem obywatelem jednego państwa członkowskiego, ale mieszkam w innym państwie członkowskim. W którym państwie powinienem złożyć podpis?
faq->entries->i-am-eu-citizen-resident-outside-of-the-eu-can-i-sign-the-eci->body This depends on the member state of which you are national. Depending on the requirements asked by the member states, you may or may not be able to sign up online. This is due to the fact that some member states require an EU address. To zależy od państwa członkowskiego, którego jesteś obywatelem. Zależnie od wymogów danego państwa członkowskiego, możesz być w stanie podpisać lub nie. Powodem tego jest fakt, że niektóre państwa członkowskie wymagają adresu w UE.
faq->entries->i-am-eu-citizen-resident-outside-of-the-eu-can-i-sign-the-eci->title I am EU citizen resident outside of the EU. Can I sign the ECI? Jestem obywatelem UE zamieszkałym poza UE. Czy mogę podpisać EIO?
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->body Because p2p file sharing allows you to be really social: when you share files, at the same time you get files from other people. Interacting with an algorithm is not being social. P2p sometimes optimizes bandwith usage, when you are collecting a file that is available at many other clients, many of them might send you different parts at the same time, considerably reducing transfer time.
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->title I like being social. Why p2p file sharing should be better than distribution platforms?
faq->entries->i-see-there-is-money-involved-who-is-going-to-pay-who->body It depends on how the proposal will be implemented in law. There are different legal techniques: 1. providing that citizens using file sharing networks have to pay a license to be allowed to share files including works. 2. providing for an additional small amount of money to be paid by all citizens that access the internet (and eventually share works through file sharing networks). 3. providing that a fair remuneration is paid by the state (using taxes paid by citizens).
faq->entries->i-see-there-is-money-involved-who-is-going-to-pay-who->title I see there is money involved. Who is going to pay who? Widzę, że w grę wchodzą pieniądze. Kto komu będzie płacił?
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->body They will receive a share of the fair remuneration collected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration. Otrzymają przydział godziwego wynagrodzenia pobranego za użycie ich utworów. Będzie to dodatek do ich dotychczasowych źródeł wynagrodzenia.
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->title If file sharing is free how will artists earn money? Jeśli wymiana plików jest nieograniczona, jak zarobią artyści?
faq->entries->im-not-sure-ive-signed-the-eci-yet-can-i-sign-a-second-time-or-is-my-signature-invalidated->body Yes, sign again if you're unsure. Your signature is valid and is counted only once. The software automatically detects double signatures and sorts out duplicates. Tak, podpisz ponownie jeśli nie masz pewności. Twój podpis jest ważny i liczony tylko raz. Oprogramowanie automatycznie wykrywa podwójne podpisy i odsiewa duplikaty.
faq->entries->im-not-sure-ive-signed-the-eci-yet-can-i-sign-a-second-time-or-is-my-signature-invalidated->title I'm not sure I've signed the ECI yet. Can I sign a second time or is my signature invalidated? Nie jestem pewien, czy już podpisałem EIO. Czy mogę podpisać po raz drugi, czy mój podpis zostanie unieważniony?
faq->entries->is-file-sharing-legal->body File sharing on peer-to-peer networks is not legal. The objective of the initiative is to change the law in the European Union. Wymiana plików przez sieci wymiany plików między użytkownikami („peer-to-peer”) nie jest legalna. Celem tej inicjatywy jest zmiana prawa w Unii Europejskiej.
faq->entries->is-file-sharing-legal->title Is file sharing legal?
faq->entries->is-it-going-to-be-legal-to-share-all-files->body Of course not. We are proposing to amend copyright and related laws. Many other laws may prevent sharing specific kinds of files: think of trade secrets, privacy and so on.
Oczywiście, że nie. Proponujemy poprawić prawo autorskie i powiązane prawa. Istnieje wiele innych praw, które zabraniają dzielenie się określonymi typami plików: związanych z tajemnicą handlową, prywatnością itd.
faq->entries->is-it-going-to-be-legal-to-share-all-files->title Is it going to be legal to share all files? Czy będzie legalne dzielenie się wszystkimi plikami?
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->body Yes, as long as some part of the network has it. Sometimes, when usual channel fail, some stuff is already there, ready to be collected. On some networks nowaday, there are 10-40 million files available, with million nodes-users. Tak, o ile ktoś w sieci je posiada. Kiedy typowe kanały zawodzą, pewne rzeczy mogą być dostępne w sieciach, gotowe do pobrania. Dziś w niektórych sieciach jest dostępne 10-40 milionów plików, z milionami węzłów-użytkowników.
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->title Is it true file sharing gives the opportunity to find stuff very rare / no more on the market /located in some unknown place, difficult to find? Czy to prawda, że wymiana plików daje szansę na znalezienie rzeczy, które są bardzo rzadkie, nie są już w sprzedaży lub znajdują się w jakimś nieznanym miejscu i są trudne do znalezienia?
faq->entries->ok-i-got-it-what-can-i-do-to-make-file-sharing-legal->body First, remember to sign the ECI campaign. This will contribute to reach the one million signature goal that will oblige the Commission to take a position on our initiative. Then, you can help in other ways: 1. spread the campaign with your friends and contacts (write them, spread the communication materials, talk to them, etc. please note there will be 12 months time in order to collect 1 million subscriptions). 2. get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners. 3. last but not least, you can also support the campaign making a donation.
Po pierwsze, pamiętaj, aby podpisać EIO. To pomoże nam osiągnąć cel miliona podpisów, co zobowiąże Komisję do przyjęcia stanowiska w sprawie naszej inicjatywy. Jak już to uczynisz, możesz pomóc na inne sposoby: 1. Podziel się tą inicjatywą ze znajomymi (napisz do nich, roześlij materiały promocyjne, porozmawiaj z nimi, itd.; weź pod uwagę, że na zebranie miliona podpisów będziemy mieli 12 miesięcy). 2. Skontaktuj się z nami i przyczyń się do organizacji i promocji kampanii w twoim kraju w koordynacji z innymi działaczami. 3. Możesz też wspomóc kampanię wpłacając datek.
faq->entries->ok-i-got-it-what-can-i-do-to-make-file-sharing-legal->title OK, I got it. What can I do to make file sharing legal? OK, rozumiem. Co mogę zrobić, aby wymiana plików stała się legalna?

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->title
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/pl.yml, string 31