Translation

regions->france
France
7/100
Key English Polish State
proca->Privacy Privacy Prywatność
proca->No Thanks No Thanks Nie, dziękuję
proca->Stay in touch Stay in touch Pozostań w kontakcie
proca->Sign Up Sign Up Zapisz się
proca->Share on Facebook Share on Facebook Podziel się przez Facebook
proca->Share on Twitter Share on Twitter Podziel się przez Twitter
proca->Email_Share button Email E-mail
proca->Link_Share button Link Odnośnik
proca->Download explanation Your document is now ready, we are emailing it to you too. Twój dokument jest już gotowy, wysyłamy go również na twój e-mail.
act->title Take action now! Podejmij działanie!
act->content <p>Spread this inititative with your friends and contacts: write them, spread the communication materials, talk to them, etc.</p>
<p>Get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subscribe!</a></p>
<p>Help to translate: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Support the campaign making a donation:</p>
<p>Podziel się tą inicjatywą ze znajomymi: napisz do nich, roześlij materiały promocyjne, porozmawiaj z nimi, itd.</p>
<p>Skontaktuj się z nami i przyczyń się do organizacji i promocji kampanii w twoim kraju w koordynacji z innymi działaczami: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subskrybuj!</a></p>
<p>Pomóż w tłumaczeniu: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Wesprzyj kampanię wpłacając datek:</p>
regions->czech-republic Czech Republic Czechy
regions->transnational European / Transnational level Poziom europejski / ponadnarodowy
regions->belgium Belgium Belgia
regions->estonia Estonia Estonia
regions->france France Francja
regions->germany Germany Niemcy
regions->italy Italy Włochy
regions->netherlands Netherlands Holandia
regions->spain Spain Hiszpania
regions->sweden Sweden Szwecja
footer->about This website is managed by GOIPE, a non-profit organization whose mission is to propose and promote European Citizens' Initiatives for a better Europe. Ta strona jest zarządzana przez GOIPE, organizację non-profit, której misją jest proponowanie i promowanie Europejskich Inicjatyw Obywatelskich dla lepszej Europy.
Key English Polish State
proca->This field is required. This field is required. To pole jest obowiązkowe.
proca->consent->confirm <0>Are you sure?</0><1>By selecting 'No', you won't be able to find out if this campaign is successful, or if there's more action we need to take together to win it. If you select 'Yes' we'll keep you updated about this and our other urgent campaigns.</1><2>You can unsubscribe at any time.</2> <0>Czy na pewno?</0><1>Jeśli wybierzesz „Nie”, nie dowiesz się, czy ta kampania odniosła sukces, ani czy nie potrzebujemy podjąć wspólnie dodatkowych działań, aby osiągnąć cel. Jeśli wybierzesz „Tak”, będziemy powiadamiać cię o tej kampanii, a także o innych naszych pilnych kampaniach.</1><2>Możesz zrezygnować w każdej chwili.</2>
proca->consent->intro I agree to {{name}} contacting me about important campaigns Zgadzam się, aby {{name}} powiadamiał mnie o ważnych kampaniach
proca->consent->opt-in Yes, keep me informed via email Tak, informuj mnie przez e-mail
proca->consent->opt-out No, don't send me emails or keep me updated in future Nie, nie wysyłaj mi e-maili ani nie powiadamiaj mnie w przyszłości
proca->consent->processing Your personal information will be kept private and held securely. By submitting information you are agreeing to the use of data and cookies in accordance with our <1>privacy policy</1> Twoje dane osobowe będą traktowane poufnie i przechowywane bezpiecznie. Podając dane zgadzasz się na wykorzystywanie ich, a także plików cookie, zgodnie z naszą <1>polityką prywatniości</1>
proca->progress {{count}} have signed. Let's go to {{goal}} {{count}} podpisało. Osiągnijmy {{goal}}
proca->share->email->body Hi,
Please do sign, I think you want to support it
Witaj,
Proszę, podpisz; myślę, że chciałbyś to poprzeć
proca->share->email->subject You should sign this Powinieneś to podpisać
proca->share->intro Great, you’ve signed 👍. To multiply your impact, share far and wide to make sure everyone sees this petition🙏. Znakomicie, twój podpis został złożony 👍. Aby zwielokrotnić swój wpływ, roześlij tą petycję wzdłuż i wszerz, aby wszyscy ją zobaczyli 🙏.
proca->share->message You should sign this! Powinieneś to podpisać!
proca->share->title Almost done! Take the next step. Prawie koniec! Jeszcze jeden krok.
regions->belgium Belgium Belgia
regions->czech-republic Czech Republic Czechy
regions->estonia Estonia Estonia
regions->france France Francja
regions->germany Germany Niemcy
regions->italy Italy Włochy
regions->netherlands Netherlands Holandia
regions->spain Spain Hiszpania
regions->sweden Sweden Szwecja
regions->transnational European / Transnational level Poziom europejski / ponadnarodowy

Loading…

User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

France
Francja
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
regions->france
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
locales/pl.yml, string 142