Translation

proca->consent->intro
I agree to {{name}} contacting me about important campaigns
63/590
Key English Polish State
faq->entries->what-is-file-sharing->body File sharing is the act of providing access to a work by digital methods and making copies of the work accessed. Usually it refers to practices like peer-to-peer sharing. But it may include sending an email attachment, using a physical support and so on. Wymiana plików jest czynnością polegającą na udostępnianiu utworu za pomocą technologii cyfrowej i jego kopiowaniu. Zwykle odnosi się to do wymiany przez sieci „peer-to-peer”, ale można by do niej zaliczyć również przesłanie w załączniku przez pocztę elektroniczną, a także przy pomocy zewnętrznego nośnika danych itp.
faq->entries->what-is-a-european-citizen-initiative->title What is a European Citizen Initiative? Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska?
faq->entries->what-is-a-european-citizen-initiative->body An ECI is the opportunity given by European Union's commission to it's citizens to impulse changes in legislation. Link to wikipedia's page on <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/European_Citizens%27_Initiative">European citizens' initiative</a>.
messages->missing_translations->first Our site is missing translations to your language. Na naszej stronie brakuje tłumaczeń na twój język.
messages->missing_translations->second Help us here! Pomóż nam tutaj!
messages->get_involved Get involved Zaangażuj się
messages->read_more Read more Czytaj dalej
pages->home Home Strona główna
pages->press In the press W prasie
pages->organizations Supporting organizations Organizacje wspierające
pages->contact Contact Kontakt
pages->privacy Privacy policy Polityka prywatności
pages->certification Certification Zaświadczenie
pages->languages Languages Języki
press->published_at Published at
<a href="%{url}" class="font-bold text-tertiary">%{host}</a>
on %{date}
Opublikowany na
<a href="%{url}" class="font-bold text-tertiary">%{host}</a>
dnia %{date}
proca->consent->intro I agree to {{name}} contacting me about important campaigns Zgadzam się, aby {{name}} powiadamiał mnie o ważnych kampaniach
proca->consent->opt-in Yes, keep me informed via email Tak, informuj mnie przez e-mail
proca->consent->opt-out No, don't send me emails or keep me updated in future Nie, nie wysyłaj mi e-maili ani nie powiadamiaj mnie w przyszłości
proca->consent->confirm <0>Are you sure?</0><1>By selecting 'No', you won't be able to find out if this campaign is successful, or if there's more action we need to take together to win it. If you select 'Yes' we'll keep you updated about this and our other urgent campaigns.</1><2>You can unsubscribe at any time.</2> <0>Czy na pewno?</0><1>Jeśli wybierzesz „Nie”, nie dowiesz się, czy ta kampania odniosła sukces, ani czy nie potrzebujemy podjąć wspólnie dodatkowych działań, aby osiągnąć cel. Jeśli wybierzesz „Tak”, będziemy powiadamiać cię o tej kampanii, a także o innych naszych pilnych kampaniach.</1><2>Możesz zrezygnować w każdej chwili.</2>
proca->consent->processing Your personal information will be kept private and held securely. By submitting information you are agreeing to the use of data and cookies in accordance with our <1>privacy policy</1> Twoje dane osobowe będą traktowane poufnie i przechowywane bezpiecznie. Podając dane zgadzasz się na wykorzystywanie ich, a także plików cookie, zgodnie z naszą <1>polityką prywatniości</1>
proca->share->title Almost done! Take the next step. Prawie koniec! Jeszcze jeden krok.
proca->share->intro Great, you’ve signed 👍. To multiply your impact, share far and wide to make sure everyone sees this petition🙏. Znakomicie, twój podpis został złożony 👍. Aby zwielokrotnić swój wpływ, roześlij tą petycję wzdłuż i wszerz, aby wszyscy ją zobaczyli 🙏.
proca->share->message You should sign this! Powinieneś to podpisać!
proca->share->email->subject You should sign this Powinieneś to podpisać
proca->share->email->body Hi,
Please do sign, I think you want to support it
Witaj,
Proszę, podpisz; myślę, że chciałbyś to poprzeć
proca->Sign Sign Now! Podpisz teraz!
proca->progress {{count}} have signed. Let's go to {{goal}} {{count}} podpisało. Osiągnijmy {{goal}}
proca->This field is required. This field is required. To pole jest obowiązkowe.
proca->Enter a number. Enter a number. Wpisz numer.
proca->Enter a valid email address. Enter a valid email address. Wpisz prawidłowy adres e-mail.
proca->Donations must be %(amount)s or more Donations must be %(amount)s or more Wartość darowizn musi wynosić %(amount) lub więcej
Key English Polish State
proca->Last name Last name Nazwisko
proca->Legal Legal Prawo
proca->Link_Share button Link Odnośnik
proca->No Thanks No Thanks Nie, dziękuję
proca->Postal Code Postal Code Kod pocztowy
proca->Privacy Privacy Prywatność
proca->Share on Facebook Share on Facebook Podziel się przez Facebook
proca->Share on Twitter Share on Twitter Podziel się przez Twitter
proca->Sign Sign Now! Podpisz teraz!
proca->Sign Up Sign Up Zapisz się
proca->Stay in touch Stay in touch Pozostań w kontakcie
proca->Street Street Ulica
proca->Thanks! Thanks! Dziękujemy!
proca->This field is required. This field is required. To pole jest obowiązkowe.
proca->consent->confirm <0>Are you sure?</0><1>By selecting 'No', you won't be able to find out if this campaign is successful, or if there's more action we need to take together to win it. If you select 'Yes' we'll keep you updated about this and our other urgent campaigns.</1><2>You can unsubscribe at any time.</2> <0>Czy na pewno?</0><1>Jeśli wybierzesz „Nie”, nie dowiesz się, czy ta kampania odniosła sukces, ani czy nie potrzebujemy podjąć wspólnie dodatkowych działań, aby osiągnąć cel. Jeśli wybierzesz „Tak”, będziemy powiadamiać cię o tej kampanii, a także o innych naszych pilnych kampaniach.</1><2>Możesz zrezygnować w każdej chwili.</2>
proca->consent->intro I agree to {{name}} contacting me about important campaigns Zgadzam się, aby {{name}} powiadamiał mnie o ważnych kampaniach
proca->consent->opt-in Yes, keep me informed via email Tak, informuj mnie przez e-mail
proca->consent->opt-out No, don't send me emails or keep me updated in future Nie, nie wysyłaj mi e-maili ani nie powiadamiaj mnie w przyszłości
proca->consent->processing Your personal information will be kept private and held securely. By submitting information you are agreeing to the use of data and cookies in accordance with our <1>privacy policy</1> Twoje dane osobowe będą traktowane poufnie i przechowywane bezpiecznie. Podając dane zgadzasz się na wykorzystywanie ich, a także plików cookie, zgodnie z naszą <1>polityką prywatniości</1>
proca->progress {{count}} have signed. Let's go to {{goal}} {{count}} podpisało. Osiągnijmy {{goal}}
proca->share->email->body Hi,
Please do sign, I think you want to support it
Witaj,
Proszę, podpisz; myślę, że chciałbyś to poprzeć
proca->share->email->subject You should sign this Powinieneś to podpisać
proca->share->intro Great, you’ve signed 👍. To multiply your impact, share far and wide to make sure everyone sees this petition🙏. Znakomicie, twój podpis został złożony 👍. Aby zwielokrotnić swój wpływ, roześlij tą petycję wzdłuż i wszerz, aby wszyscy ją zobaczyli 🙏.
proca->share->message You should sign this! Powinieneś to podpisać!
proca->share->title Almost done! Take the next step. Prawie koniec! Jeszcze jeden krok.
regions->belgium Belgium Belgia
regions->czech-republic Czech Republic Czechy
regions->estonia Estonia Estonia
regions->france France Francja
regions->germany Germany Niemcy

Loading…

User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

I agree to {{name}} contacting me about important campaigns
Zgadzam się, aby {{name}} powiadamiał mnie o ważnych kampaniach
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
proca->consent->intro
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/pl.yml, string 101