Translation

messages->read_more
Read more
12/100
Key English Polish State
faq->entries->ok-i-got-it-what-can-i-do-to-make-file-sharing-legal->title OK, I got it. What can I do to make file sharing legal? OK, rozumiem. Co mogę zrobić, aby wymiana plików stała się legalna?
faq->entries->ok-i-got-it-what-can-i-do-to-make-file-sharing-legal->body First, remember to sign the ECI campaign. This will contribute to reach the one million signature goal that will oblige the Commission to take a position on our initiative. Then, you can help in other ways: 1. spread the campaign with your friends and contacts (write them, spread the communication materials, talk to them, etc. please note there will be 12 months time in order to collect 1 million subscriptions). 2. get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners. 3. last but not least, you can also support the campaign making a donation.
Po pierwsze, pamiętaj, aby podpisać EIO. To pomoże nam osiągnąć cel miliona podpisów, co zobowiąże Komisję do przyjęcia stanowiska w sprawie naszej inicjatywy. Jak już to uczynisz, możesz pomóc na inne sposoby: 1. Podziel się tą inicjatywą ze znajomymi (napisz do nich, roześlij materiały promocyjne, porozmawiaj z nimi, itd.; weź pod uwagę, że na zebranie miliona podpisów będziemy mieli 12 miesięcy). 2. Skontaktuj się z nami i przyczyń się do organizacji i promocji kampanii w twoim kraju w koordynacji z innymi działaczami. 3. Możesz też wspomóc kampanię wpłacając datek.
faq->entries->i-see-there-is-money-involved-who-is-going-to-pay-who->title I see there is money involved. Who is going to pay who? Widzę, że w grę wchodzą pieniądze. Kto komu będzie płacił?
faq->entries->i-see-there-is-money-involved-who-is-going-to-pay-who->body It depends on how the proposal will be implemented in law. There are different legal techniques: 1. providing that citizens using file sharing networks have to pay a license to be allowed to share files including works. 2. providing for an additional small amount of money to be paid by all citizens that access the internet (and eventually share works through file sharing networks). 3. providing that a fair remuneration is paid by the state (using taxes paid by citizens).
faq->entries->is-file-sharing-legal->title Is file sharing legal?
faq->entries->is-file-sharing-legal->body File sharing on peer-to-peer networks is not legal. The objective of the initiative is to change the law in the European Union. Wymiana plików przez sieci wymiany plików między użytkownikami („peer-to-peer”) nie jest legalna. Celem tej inicjatywy jest zmiana prawa w Unii Europejskiej.
faq->entries->how-do-you-think-file-sharing-should-be-regulated->title How do you think file sharing should be regulated?
faq->entries->how-do-you-think-file-sharing-should-be-regulated->body We believe file sharing should be free for private use by citizens; authors and other right holders should receive a fair remuneration for the use of their works by citizens. Uważamy, że wymiana plików powinna być nieograniczona dla osobistego użytku obywateli; autorzy i inni posiadacze praw powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za użycie ich utworów przez obywateli.
faq->entries->what-is-file-sharing->title What is file sharing? Czym jest wymiana plików?
faq->entries->what-is-file-sharing->body File sharing is the act of providing access to a work by digital methods and making copies of the work accessed. Usually it refers to practices like peer-to-peer sharing. But it may include sending an email attachment, using a physical support and so on. Wymiana plików jest czynnością polegającą na udostępnianiu utworu za pomocą technologii cyfrowej i jego kopiowaniu. Zwykle odnosi się to do wymiany przez sieci „peer-to-peer”, ale można by do niej zaliczyć również przesłanie w załączniku przez pocztę elektroniczną, a także przy pomocy zewnętrznego nośnika danych itp.
faq->entries->what-is-a-european-citizen-initiative->title What is a European Citizen Initiative? Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska?
faq->entries->what-is-a-european-citizen-initiative->body An ECI is the opportunity given by European Union's commission to it's citizens to impulse changes in legislation. Link to wikipedia's page on <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/European_Citizens%27_Initiative">European citizens' initiative</a>.
messages->missing_translations->first Our site is missing translations to your language. Na naszej stronie brakuje tłumaczeń na twój język.
messages->missing_translations->second Help us here! Pomóż nam tutaj!
messages->get_involved Get involved Zaangażuj się
messages->read_more Read more Czytaj dalej
pages->home Home Strona główna
pages->press In the press W prasie
pages->organizations Supporting organizations Organizacje wspierające
pages->contact Contact Kontakt
pages->privacy Privacy policy Polityka prywatności
pages->certification Certification Zaświadczenie
pages->languages Languages Języki
press->published_at Published at
<a href="%{url}" class="font-bold text-tertiary">%{host}</a>
on %{date}
Opublikowany na
<a href="%{url}" class="font-bold text-tertiary">%{host}</a>
dnia %{date}
proca->consent->intro I agree to {{name}} contacting me about important campaigns Zgadzam się, aby {{name}} powiadamiał mnie o ważnych kampaniach
proca->consent->opt-in Yes, keep me informed via email Tak, informuj mnie przez e-mail
proca->consent->opt-out No, don't send me emails or keep me updated in future Nie, nie wysyłaj mi e-maili ani nie powiadamiaj mnie w przyszłości
proca->consent->confirm <0>Are you sure?</0><1>By selecting 'No', you won't be able to find out if this campaign is successful, or if there's more action we need to take together to win it. If you select 'Yes' we'll keep you updated about this and our other urgent campaigns.</1><2>You can unsubscribe at any time.</2> <0>Czy na pewno?</0><1>Jeśli wybierzesz „Nie”, nie dowiesz się, czy ta kampania odniosła sukces, ani czy nie potrzebujemy podjąć wspólnie dodatkowych działań, aby osiągnąć cel. Jeśli wybierzesz „Tak”, będziemy powiadamiać cię o tej kampanii, a także o innych naszych pilnych kampaniach.</1><2>Możesz zrezygnować w każdej chwili.</2>
proca->consent->processing Your personal information will be kept private and held securely. By submitting information you are agreeing to the use of data and cookies in accordance with our <1>privacy policy</1> Twoje dane osobowe będą traktowane poufnie i przechowywane bezpiecznie. Podając dane zgadzasz się na wykorzystywanie ich, a także plików cookie, zgodnie z naszą <1>polityką prywatniości</1>
proca->share->title Almost done! Take the next step. Prawie koniec! Jeszcze jeden krok.
proca->share->intro Great, you’ve signed 👍. To multiply your impact, share far and wide to make sure everyone sees this petition🙏. Znakomicie, twój podpis został złożony 👍. Aby zwielokrotnić swój wpływ, roześlij tą petycję wzdłuż i wszerz, aby wszyscy ją zobaczyli 🙏.
Key English Polish State
home->cta Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative Wesprzyj Europejską Inicjatywę Obywatelską «Wolność wymiany»
home->donate->open_collective Donate to our collective Wesprzyj nas datkiem
home->donate->title Donate Złóż datek
home->hero->action Subscribe Subskrybuj
home->hero->text We need one million signatures. We will start collecting them on November 15th, 2020. <strong>Join us now!</strong> Potrzebujemy miliona podpisów. Rozpoczniemy ich zbieranie 15 listopada 2020 roku. <strong>Dołącz do nas teraz!</strong>
home->hero2->action Sign here! Podpisz tutaj!
home->hero2->text <strong>Legalize Filesharing!</strong><br>We are coming together from across Europe to call on the European Commission to adopt copyright rules that are fair to creators and users. <strong>Zalegalizujmy wymianę plików!</strong><br>Zbieramy się w całej Europie, aby wezwać Komisję Europejską do przyjęcia takich reguł prawa autorskiego, które są uczciwe dla twórców oraz dla użytkowników.
home->official_text->body Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes. W inicjatywie tej wzywa się do przyjęcia aktu ustawodawczego przewidującego odstępstwo od praw autorskich, praw pokrewnych i praw do baz danych dla osób fizycznych udostępniających pliki za pośrednictwem sieci cyfrowych do użytku osobistego i w celach niekomercyjnych.
home->official_text->title Read the official text of the initiative Przeczytaj oficjalny tekst inicjatywy
home->take_action->body Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
Podziel się tą inicjatywą ze znajomymi: napisz do nich, roześlij materiały promocyjne, porozmawiaj z nimi, itd.
home->take_action->title Take action Podejmij działanie
home->widget->steps Join us! Dołącz do nas!
messages->get_involved Get involved Zaangażuj się
messages->missing_translations->first Our site is missing translations to your language. Na naszej stronie brakuje tłumaczeń na twój język.
messages->missing_translations->second Help us here! Pomóż nam tutaj!
messages->read_more Read more Czytaj dalej
pages->certification Certification Zaświadczenie
pages->contact Contact Kontakt
pages->home Home Strona główna
pages->languages Languages Języki
pages->organizations Supporting organizations Organizacje wspierające
pages->press In the press W prasie
pages->privacy Privacy policy Polityka prywatności
press->published_at Published at
<a href="%{url}" class="font-bold text-tertiary">%{host}</a>
on %{date}
Opublikowany na
<a href="%{url}" class="font-bold text-tertiary">%{host}</a>
dnia %{date}
proca->Amount Amount Wartość
proca->City City Miejscowość
proca->Country Country Kraj
proca->Donations must be %(amount)s or more Donations must be %(amount)s or more Wartość darowizn musi wynosić %(amount) lub więcej
proca->Download explanation Your document is now ready, we are emailing it to you too. Twój dokument jest już gotowy, wysyłamy go również na twój e-mail.
proca->Email Email E-mail

Loading…

User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Read more
Czytaj dalej
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
messages->read_more
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
locales/pl.yml, string 92