Translation

footer->about
This website is managed by GOIPE, a non-profit organization whose mission is to propose and promote European Citizens' Initiatives for a better Europe.
163/1510
Key English Polish State
proca->Email_Share button Email E-mail
proca->Link_Share button Link Odnośnik
proca->Download explanation Your document is now ready, we are emailing it to you too. Twój dokument jest już gotowy, wysyłamy go również na twój e-mail.
act->title Take action now! Podejmij działanie!
act->content <p>Spread this inititative with your friends and contacts: write them, spread the communication materials, talk to them, etc.</p>
<p>Get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subscribe!</a></p>
<p>Help to translate: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Support the campaign making a donation:</p>
<p>Podziel się tą inicjatywą ze znajomymi: napisz do nich, roześlij materiały promocyjne, porozmawiaj z nimi, itd.</p>
<p>Skontaktuj się z nami i przyczyń się do organizacji i promocji kampanii w twoim kraju w koordynacji z innymi działaczami: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subskrybuj!</a></p>
<p>Pomóż w tłumaczeniu: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Wesprzyj kampanię wpłacając datek:</p>
regions->czech-republic Czech Republic Czechy
regions->transnational European / Transnational level Poziom europejski / ponadnarodowy
regions->belgium Belgium Belgia
regions->estonia Estonia Estonia
regions->france France Francja
regions->germany Germany Niemcy
regions->italy Italy Włochy
regions->netherlands Netherlands Holandia
regions->spain Spain Hiszpania
regions->sweden Sweden Szwecja
footer->about This website is managed by GOIPE, a non-profit organization whose mission is to propose and promote European Citizens' Initiatives for a better Europe. Ta strona jest zarządzana przez GOIPE, organizację non-profit, której misją jest proponowanie i promowanie Europejskich Inicjatyw Obywatelskich dla lepszej Europy.
Key English Polish State
faq->entries->what-is-file-sharing->body File sharing is the act of providing access to a work by digital methods and making copies of the work accessed. Usually it refers to practices like peer-to-peer sharing. But it may include sending an email attachment, using a physical support and so on. Wymiana plików jest czynnością polegającą na udostępnianiu utworu za pomocą technologii cyfrowej i jego kopiowaniu. Zwykle odnosi się to do wymiany przez sieci „peer-to-peer”, ale można by do niej zaliczyć również przesłanie w załączniku przez pocztę elektroniczną, a także przy pomocy zewnętrznego nośnika danych itp.
faq->entries->what-is-file-sharing->title What is file sharing? Czym jest wymiana plików?
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->body The sui generis right protects databases, in which there has been a substantial investment in obtaining, verifying or presenting the data contents, against unauthorised extraction and re-utilisation of their content. There is no requirement for creativity or originality. This right lasts 15 years from the date the non-creative database was made. It is distinct and independent from copyright, which protects original works. Sui Generis Database Right belongs to the family of «related rights», i.e. similar but independent from copyright.
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->title What is the Sui Generis Database Right? Czym jest prawo sui generis dotyczące baz danych?
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->body Publish it and wait for citizens to share it. If they want, they can also personally make available their work through file sharing networks. Opublikować je i zaczekać, aż obywatele się nim podzielą. Jeżeli chcą, mogą też osobiście udostępnić swój utwór w sieciach wymainy plików.
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->title What should authors do to make sure that their work is available for file sharing? Co powinni zrobić autorzy, aby ich utwór był dostępny w drodze wymiany?
faq->entries->why-do-i-have-to-provide-so-much-personal-information->body A European Citizens' Initiative is different from a "normal" petition: it is an official democratic instrument that enables EU citizens to help shape Europe by asking the European Commission to propose a legislative act. If we manage to collect one million (validated) signatures, the EU Commission will be legally obliged to deal with our demands. We have no control over what data is required for the signing of a European Citizens' Initiative by the member states. The respective EU member states determine which data must be collected, so that the signatures are valid and counted. For this reason, in an ECI it is necessary to give more personal data than you are used to from other "petitions".
Europejska Inicjatywa Obywatelska różni się od „zwykłej” petycji: jest ona oficjalnym demokratycznym narzędziem, które pozwala obywatelom UE kształtować Europę, wnosząc do Komisji Europejskiej wniosek o zaproponowanie aktu ustawodawczego. Jeżeli uda się nam zebrać milion (potwierdzonych) podpisów, Komisja Europejska będzie prawnie zobowiązana rozpatrzyć nasze żądania. Nie mamy wpływu na to, jakie dane są wymagane przez państwa członkowskie do złożenia podpisu pod Europejską Inicjatywą Obywatelską. Poszczególne państwa członkowskie UE ustalają, jakie dane muszą być zebrane, aby podpisy były ważne i policzone. Z tego powodu dla EIO jest niezbędne podanie większej ilości danych osobowych niż w przypadku innych „petycji”, z którymi mogłeś się zetknąć.
faq->entries->why-do-i-have-to-provide-so-much-personal-information->title Why do I have to provide so much personal information? Dlaczego muszę podawać aż tyle danych osobowych?
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->body Because you have the right to be free. Free to look for and find the works that you want, driven by your own curiosity and not by algorithmic filter bubbles that decide for you, without listing what you download in the supplier's databases. Ponieważ masz prawo do wolności. Wolności szukania i znajdowania utworów, które cię interesują, kierowany własną ciekawością, a nie bańkami przefiltrowanymi przez algorytmy, które decydują za ciebie; bez gromadzenia danych o tym, co ściągasz w bazach danych dostawców.
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->title Why it's important to avoid control and profiling by platforms? Dlaczego ważne jest unikanie kontrolowania i profilowania przez platformy?
faq->entries->why-should-i-sign-this-european-citizen-initiative->body To foster sharing, and thus spreading, of creative works, other contents, and culture; to be free to access creative works without having to be controlled and profiled. Aby ułatwić wymianę, a przez to rozprzestrzenianie, utworów, innych treści oraz kultury; aby móc mieć dostęp do dóbr kultury bez konieczności bycia kontrolowanym i profilowanym.
faq->entries->why-should-i-sign-this-european-citizen-initiative->title Why should I sign this European Citizen Initiative? Dlaczego powinienem podpisać tą Europejską Inicjatywę Obywatelską?
faq->entries->you-want-to-violate-copyright->body No. We want to change copyright and our proposal is compatible with the Berne convention and related treaties. Nie. Chcemy zmienić prawo autorskie, a nasza propozycja jest zgodna z konwencją berneńską i powiązanymi traktatami.
faq->entries->you-want-to-violate-copyright->title You want to violate copyright! Chcecie łamać prawo autorskie!
faq->title Frequently Asked Questions Często zadawane pytania
footer->about This website is managed by GOIPE, a non-profit organization whose mission is to propose and promote European Citizens' Initiatives for a better Europe. Ta strona jest zarządzana przez GOIPE, organizację non-profit, której misją jest proponowanie i promowanie Europejskich Inicjatyw Obywatelskich dla lepszej Europy.
home->cta Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative Wesprzyj Europejską Inicjatywę Obywatelską «Wolność wymiany»
home->donate->open_collective Donate to our collective Wesprzyj nas datkiem
home->donate->title Donate Złóż datek
home->hero->action Subscribe Subskrybuj
home->hero->text We need one million signatures. We will start collecting them on November 15th, 2020. <strong>Join us now!</strong> Potrzebujemy miliona podpisów. Rozpoczniemy ich zbieranie 15 listopada 2020 roku. <strong>Dołącz do nas teraz!</strong>
home->hero2->action Sign here! Podpisz tutaj!
home->hero2->text <strong>Legalize Filesharing!</strong><br>We are coming together from across Europe to call on the European Commission to adopt copyright rules that are fair to creators and users. <strong>Zalegalizujmy wymianę plików!</strong><br>Zbieramy się w całej Europie, aby wezwać Komisję Europejską do przyjęcia takich reguł prawa autorskiego, które są uczciwe dla twórców oraz dla użytkowników.
home->official_text->body Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes. W inicjatywie tej wzywa się do przyjęcia aktu ustawodawczego przewidującego odstępstwo od praw autorskich, praw pokrewnych i praw do baz danych dla osób fizycznych udostępniających pliki za pośrednictwem sieci cyfrowych do użytku osobistego i w celach niekomercyjnych.
home->official_text->title Read the official text of the initiative Przeczytaj oficjalny tekst inicjatywy
home->take_action->body Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
Podziel się tą inicjatywą ze znajomymi: napisz do nich, roześlij materiały promocyjne, porozmawiaj z nimi, itd.
home->take_action->title Take action Podejmij działanie
home->widget->steps Join us! Dołącz do nas!
messages->get_involved Get involved Zaangażuj się
messages->missing_translations->first Our site is missing translations to your language. Na naszej stronie brakuje tłumaczeń na twój język.

Loading…

User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

This website is managed by GOIPE, a non-profit organization whose mission is to propose and promote European Citizens' Initiatives for a better Europe.
Ta strona jest zarządzana przez GOIPE, organizację non-profit, której misją jest proponowanie i promowanie Europejskich Inicjatyw Obywatelskich dla lepszej Europy.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
footer->about
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
locales/pl.yml, string 148