Translation

contact->fiscal_code
Fiscal Code
15/110
Key English Polish State
contact->fiscal_code Fiscal Code Numer podatkowy
contact->presentation GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
GOIPE jest stowarzyszeniem non-profit działającym na podstawie art. 36 włoskiego kodeksu cywilnego utworzonym specjalnie w celu organizacji Europejskich Inicjatyw Obywatelskich.
Ta EIO „Wolność wymiany” została oficjalnie przekazana Komisji Europejskiej przez obywateli ośmiu państw europejskich:
creative-commons->text Creative Commons License Licencja Creative Commons
creative-commons->url http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
home->hero->text We need one million signatures. We will start collecting them on November 15th, 2020. <strong>Join us now!</strong> Potrzebujemy miliona podpisów. Rozpoczniemy ich zbieranie 15 listopada 2020 roku. <strong>Dołącz do nas teraz!</strong>
home->hero->action Subscribe Subskrybuj
home->hero2->text <strong>Legalize Filesharing!</strong><br>We are coming together from across Europe to call on the European Commission to adopt copyright rules that are fair to creators and users. <strong>Zalegalizujmy wymianę plików!</strong><br>Zbieramy się w całej Europie, aby wezwać Komisję Europejską do przyjęcia takich reguł prawa autorskiego, które są uczciwe dla twórców oraz dla użytkowników.
home->hero2->action Sign here! Podpisz tutaj!
home->cta Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative Wesprzyj Europejską Inicjatywę Obywatelską «Wolność wymiany»
home->widget->steps Join us! Dołącz do nas!
home->official_text->title Read the official text of the initiative Przeczytaj oficjalny tekst inicjatywy
home->official_text->body Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes. W inicjatywie tej wzywa się do przyjęcia aktu ustawodawczego przewidującego odstępstwo od praw autorskich, praw pokrewnych i praw do baz danych dla osób fizycznych udostępniających pliki za pośrednictwem sieci cyfrowych do użytku osobistego i w celach niekomercyjnych.
home->take_action->title Take action Podejmij działanie
home->take_action->body Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
Podziel się tą inicjatywą ze znajomymi: napisz do nich, roześlij materiały promocyjne, porozmawiaj z nimi, itd.
home->donate->title Donate Złóż datek
home->donate->open_collective Donate to our collective Wesprzyj nas datkiem
Key English Polish State
act->content <p>Spread this inititative with your friends and contacts: write them, spread the communication materials, talk to them, etc.</p>
<p>Get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subscribe!</a></p>
<p>Help to translate: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Support the campaign making a donation:</p>
<p>Podziel się tą inicjatywą ze znajomymi: napisz do nich, roześlij materiały promocyjne, porozmawiaj z nimi, itd.</p>
<p>Skontaktuj się z nami i przyczyń się do organizacji i promocji kampanii w twoim kraju w koordynacji z innymi działaczami: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subskrybuj!</a></p>
<p>Pomóż w tłumaczeniu: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Wesprzyj kampanię wpłacając datek:</p>
act->title Take action now! Podejmij działanie!
contact->fiscal_code Fiscal Code Numer podatkowy
contact->presentation GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
GOIPE jest stowarzyszeniem non-profit działającym na podstawie art. 36 włoskiego kodeksu cywilnego utworzonym specjalnie w celu organizacji Europejskich Inicjatyw Obywatelskich.
Ta EIO „Wolność wymiany” została oficjalnie przekazana Komisji Europejskiej przez obywateli ośmiu państw europejskich:
creative-commons->text Creative Commons License Licencja Creative Commons
creative-commons->url http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
eci->description->body To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture. Zalegalizowanie wymiany – przez sieci cyfrowe, do użytku osobistego i w celach niekomercyjnych – plików zawierających utwory i inne materiały chronione prawem autorskim, prawami pokrewnymi i prawami do bazy danych, w celu osiągnięcia równowagi między prawami autorów i innych uprawnionych podmiotów a powszechnym prawem do nauki i kultury.
eci->description->title Description Opis
eci->name Name of the European Citizen Initiative Nazwa Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej
eci->official_text <p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>W inicjatywie tej wzywa się do przyjęcia aktu ustawodawczego przewidującego odstępstwo od praw autorskich, praw pokrewnych i praw do do bazy danych dla osób fizycznych udostępniających pliki za pośrednictwem sieci cyfrowych do użytku osobistego i w celach niekomercyjnych.</p><p>Wymiana plików rozpoczęła się w 1999 r. wraz z powstaniem Napstera. Z biegiem czasu technologia umożliwiła rozproszone udostępnianie plików („peer-to-peer”) w sposób coraz bardziej skuteczny (Gnutella, Freenet, BitTorrent, itp.).</p><p>Od samego początku największe spółki będące właścicielami praw autorskich sprzeciwiały się wykorzystaniu technologii do udostępniania utworów i innych materiałów chronionych prawem autorskim, prawami pokrewnymi i prawami do bazy danych. Dzisiejsze przepisy zasadniczo odpowiadają ich postulatom.</p><p>Pozostaje jednak otwarte pytanie: czy jest to słuszne, żeby prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa do bazy danych uniemożliwiały udostępnianie utworów i innych materiałów?</p><p>Prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa do bazy danych powinny służyć upowszechnianiu kultury, innowacji i postępu społecznego.</p><p>Obowiązujące przepisy, które uniemożliwiają udostępnianie plików zawierających utwory i inne materiały chronione prawem autorskim, prawami pokrewnymi i prawami do bazy danych, znacznie ograniczają swobodę dostępu do nauki i kultury, przewidzianą w art. 27 ust. 1 Powszechnej deklaracji praw człowieka.</p><p>Kwestia ta ma jeszcze większe znaczenie dzisiaj, po przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.</p><p>Dyrektywa ma paradoksalne skutki. Z jednej strony art. 17 ułatwia dostawcom usług udostępniania treści online uzyskanie zezwolenia na rozpowszechnianie treści chronionych i w ten sposób potwierdza pełnioną przez nich rolę uprzywilejowanych pośredników oraz faworyzuje ich praktyki kontroli technicznej i profilowania użytkowników. Z drugiej strony udostępnianie plików jest nadal niedozwolone.</p><p>W inicjatywie tej wzywa się do umożliwienia obywatelom bezpośredniego udostępniania plików za pośrednictwem sieci peer-to-peer, aby mieli oni dostęp do nauki i kultury bez podlegania kontrolom i profilowaniu. Akt ustawodawczy UE wprowadzający takie rozwiązanie byłby w pełni zgodny z przepisami międzynarodowymi, jeśli posiadacze praw otrzymaliby godziwe wynagrodzenie.</p><p>Niezbędne jest, aby człowiek i jego prawa podstawowe były drogowskazem w podejmowaniu decyzji politycznych i legislacyjnych. Konieczna jest zatem zmiana przepisów regulujących udostępnianie plików zawierających utwory i inne materiały chronione prawem autorskim, prawami pokrewnymi i prawami do bazy danych, tak aby uwolnić potencjał sieci cyfrowych w korzystaniu ze swobód i w rozwoju społecznym, kulturalnym i gospodarczym.</p>
faq->acronym FAQ Często zadawane pytania
faq->entries->are-you-against-authors->body Not at all. We want to update copyright so that it's compatible with modern reality and people's preferences. We believe modern technology is an opportunity for authors, not a problem. We also believe that it's harmful for authors to depend on and support very unfair and unpopular status quo of copyright laws. Some authors might be appreciated and know by people much more thanks to file sharing. W żadnym wypadku. Chcemy zaktualizować prawo autorskie, aby było zgodne ze współczesną rzeczywistością i ludzkimi upodobaniami. Uważamy, że współczesna technologia jest szansą dla autorów, a nie problemem. Uważamy również, że jest szkodliwe dla autorów popieranie oraz poleganie na bardzo nieuczciwym i powszechnie nielubianym prawie autorskim w bieżącej jego formie. Niektórzy autorzy mogliby być dużo bardziej doceniani oraz znani dla ludzi dzięki wymianie plików.
faq->entries->are-you-against-authors->title Are you against authors? Czy jesteście przeciwko autorom?
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->body No, if they do not abuse of their power to control and profile people. The various internet services which have come to dominate the digital distribution of culture can be a net positive because they make distribution more efficient. Disintermediation can also reduce the amount of money wasted on middlemen who do not produce any additional culture. However, we don't see why giant centralised internet services run by few multinationals should be in control of culture in the digital era. Efforts like article 17 in directive 790/2019 ("upload filters") were misguided, and will inevitably fail, because they failed to attack the root problem.
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->title Are you against digital platforms? Czy jesteście przeciwko platformom cyfrowym?
faq->entries->are-you-against-rightsholders->body No, as long as they pursue the stated objectives of copyright (and author rights), that is the promotion of culture and social progress. Majors lost an opportunity when they attacked Napster in the early 2000; they could have sided with it and gained a free money machine. Instead they missed a decade and now they depend on royalties from Spotify, Apple, etc. for their survival. Our proposal is an opportunity for collecting societies, publishers, record labels and other rightsholders too.
faq->entries->are-you-against-rightsholders->title Are you against rightsholders? Czy jesteście przeciwko posiadaczom praw?

Loading…

User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Fiscal Code
Numer podatkowy
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
contact->fiscal_code
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/pl.yml, string 1