Translation

contact->fiscal_code
Fiscal Code
12/110
Key English Dutch State
contact->fiscal_code Fiscal Code Fiscale Code
contact->presentation GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
GOIPE is een non-profit organisatie conform art. 36 van de Italiaanse wet en is opgezet voor het organiseren van Europese Burgerinitiatieven (ECI).
De "Freedom to share" ECI is officieel geregistreerd bij de Europese commissie door burgers van acht Europese landen:
creative-commons->text Creative Commons License Creative Commons Licentie
creative-commons->url http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl
home->hero->text We need one million signatures. We will start collecting them on November 15th, 2020. <strong>Join us now!</strong> We hebben 1 miljoen handtekeningen nodig. We starten met verzamelen op 15 november 2020. <strong>Help ons!</strong>
home->hero->action Subscribe Abonneer
home->hero2->text <strong>Legalize Filesharing!</strong><br>We are coming together from across Europe to call on the European Commission to adopt copyright rules that are fair to creators and users. <strong>Legaliseer Filesharing!</strong><br>We komen vanuit heel Europa samen om de Europese Commissie op te roepen auteursrechtregels aan te nemen die eerlijk zijn voor makers en gebruikers.
home->hero2->action Sign here! Teken hier!
home->cta Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative Doe mee met het Europees Burger Initiatief "Freedom to Share"
home->widget->steps Join us! Sluit je aan!
home->official_text->title Read the official text of the initiative Lees de officiële tekst van het initiatief
home->official_text->body Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes. Ons initiatief roept op om wetgeving te implementeren, om het volgende te legaliseren. Het delen – via digitale netwerken, voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden – van bestanden die werken en ander materiaal bevatten waarop auteursrecht, naburige rechten en databankrecht rusten.
home->take_action->title Take action Neem actie
home->take_action->body Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
Deel dit initiatief met je vrienden en contacten; email ze, praat met ze, verspreid ons materiaal, enz.
home->donate->title Donate Doneer
home->donate->open_collective Donate to our collective Doneer aan ons collectief
Key English Dutch State
act->content <p>Spread this inititative with your friends and contacts: write them, spread the communication materials, talk to them, etc.</p>
<p>Get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subscribe!</a></p>
<p>Help to translate: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Support the campaign making a donation:</p>
<p>Deel dit initiatief met je vrienden en contacten. Schijf ze, praat met ze, deel onze folders, enz.</p>
<p>Help ons en draag bij aan de organisatie van de campagne om deze in jouw land samen met andere coördinatoren te verspreiden : <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subscribe!</a></p>
<p>Help met vertalen: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Support deze campagne met een donatie:</p>
act->title Take action now! Neem nu actie!
contact->fiscal_code Fiscal Code Fiscale Code
contact->presentation GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
GOIPE is een non-profit organisatie conform art. 36 van de Italiaanse wet en is opgezet voor het organiseren van Europese Burgerinitiatieven (ECI).
De "Freedom to share" ECI is officieel geregistreerd bij de Europese commissie door burgers van acht Europese landen:
creative-commons->text Creative Commons License Creative Commons Licentie
creative-commons->url http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl
eci->description->body To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture. Legaliseren van het delen – via digitale netwerken, voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden – van bestanden die werken en ander materiaal bevatten waarop auteursrecht, naburige rechten en databankrecht rusten, om tot een goede balans te komen tussen de rechten van auteurs en andere rechthebbenden en het universele recht op wetenschap en cultuur.
eci->description->title Description Omschrijving
eci->name Name of the European Citizen Initiative Naam van het Europees Burger Initiatief
eci->official_text <p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Met dit initiatief wordt gevraagd om een wetgevingshandeling die voorziet in de vrijstelling van auteursrecht, naburige rechten en databankrecht voor natuurlijke personen die bestanden via digitale netwerken delen voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.</p><p>Het delen van bestanden begon in 1999 en sindsdien is distributed file sharing (of peer-to-peer) steeds efficiënter geworden (Gnutella, Freenet, BitTorrent, enz.).</p><p>Van in het begin hebben de belangrijkste rechtenhoudende bedrijven zich verzet tegen het gebruik van sharingtechnologie voor werken en andere materialen die vallen onder het auteursrecht, naburige rechten en databankrechten. De wetgeving is op dit moment grotendeels afgestemd op hun belangen.</p><p>Maar de vraag blijft of het wel rechtvaardig is dat auteursrechten, naburige rechten en databankrechten het delen van werken en andere materialen verhinderen.</p><p>Deze rechten zouden de verspreiding van cultuur, innovatie en sociale vooruitgang juist moeten begunstigen.</p><p>De heersende wetgeving, die het delen van bestanden die onder deze rechten vallen verhindert, zorgt voor een ingrijpende beperking van het recht om deel te hebben aan wetenschap en cultuur, dat is vastgelegd in art. 27, 1e alinea, van de Universele Verklaring van de rechten van de mens.</p><p>Deze kwestie is nu nog belangrijker geworden na de goedkeuring van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt.</p><p>Die richtlijn heeft paradoxale gevolgen: enerzijds maakt art. 17 het gemakkelijker voor aanbieders van onlinediensten voor het delen van content om toestemming te krijgen voor het delen van wettelijk beschermde content, waardoor hun rol als geprivilegieerde tussenschakel en hun praktijken van technische controle en profilering van burgers worden bevorderd, maar anderzijds blijft het delen van bestanden verboden.</p><p>Het initiatief heeft ten doel burgers in staat te stellen bestanden rechtstreeks via peer-to-peer-netwerken te delen, zodat zij toegang hebben tot wetenschap en cultuur zonder te worden onderworpen aan controles en profilering. Een EU-besluit in die zin zou volkomen compatibel zijn met het internationaal recht als de rechtenhouders een billijke vergoeding krijgen.</p><p>De mens en zijn grondrechten moeten centraal staan in de politiek en de wetgeving, en daarom moeten de regels voor het delen van bestanden die werken en andere materialen bevatten die vallen onder het auteursrecht, naburige rechten en databankrechten, veranderen. Dan kunnen digitale netwerken hun potentieel waarmaken om de vrijheid en de sociale, culturele en economische ontwikkeling te bevorderen.</p>
faq->acronym FAQ FAQ
faq->entries->are-you-against-authors->body Not at all. We want to update copyright so that it's compatible with modern reality and people's preferences. We believe modern technology is an opportunity for authors, not a problem. We also believe that it's harmful for authors to depend on and support very unfair and unpopular status quo of copyright laws. Some authors might be appreciated and know by people much more thanks to file sharing. Zeker niet. We willen het auteursrecht aanpassen zodat het in lijn is is met de moderne realiteit en de voorkeuren van mensen. Wij geloven dat moderne technologie een kans is voor auteurs, niet een probleem. We zijn ook van mening dat het schadelijk is voor auteurs om afhankelijk te zijn van en een zeer oneerlijke en impopulaire wetten op het auteursrecht. Sommige auteurs worden mogelijk meer gewaardeerd en veel bekender dankzij het delen van bestanden.
faq->entries->are-you-against-authors->title Are you against authors? Ben je tegen auteurs?
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->body No, if they do not abuse of their power to control and profile people. The various internet services which have come to dominate the digital distribution of culture can be a net positive because they make distribution more efficient. Disintermediation can also reduce the amount of money wasted on middlemen who do not produce any additional culture. However, we don't see why giant centralised internet services run by few multinationals should be in control of culture in the digital era. Efforts like article 17 in directive 790/2019 ("upload filters") were misguided, and will inevitably fail, because they failed to attack the root problem. Nee, zolang ze hun macht niet misbruiken om mensen onder controle te houden en te profileren. De verschillende internetdiensten die de digitale distributie van cultuur domineren, kunnen een positieve bijdrage leveren met efficiënte distributie. Door het verwijderen van tussenschakels kan er geld bespaard worden op tussenpartijen die niets toevoegen aan cultuur. Maar wij willen niet dat grote gecentraliseerde internetdiensten die in eigendom zijn van een handvol multinationals ook onze cultuur beïnvloeden in het digitale tijdperk. Maatregelen zoals artikel 17 van richtlijn 790/2019 ("upload filters") zijn misleidend en zullen uiteindelijk falen, omdat ze niet de oorzaak van het probleem aanpakken.
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->title Are you against digital platforms? Zijn jullie tegen digitale platformen?
faq->entries->are-you-against-rightsholders->body No, as long as they pursue the stated objectives of copyright (and author rights), that is the promotion of culture and social progress. Majors lost an opportunity when they attacked Napster in the early 2000; they could have sided with it and gained a free money machine. Instead they missed a decade and now they depend on royalties from Spotify, Apple, etc. for their survival. Our proposal is an opportunity for collecting societies, publishers, record labels and other rightsholders too. Nee, zolang ze achter de doelen staan van het auteursrecht (en vergelijkbare rechten), dat is de promotie van cultuur en sociale vooruitgang. De grote bedrijven hebben juist een kans laten liggen toen ze begin 2000 Napster aanvielen; ze hadden kunnen meedoen en zo een nieuwe inkomstenstroom genereren. Nu hebben ze een decennium verloren en zijn ze afhankelijk van royalties via Spotify, Apple, etc. om te overleven. Ons voorstel is juist een kans voor organisaties om de vergoeding op te halen voor uitgeverijen, platenmaatschappijen en andere rechthebbenden.
faq->entries->are-you-against-rightsholders->title Are you against rightsholders? Ben je tegen rechthebbenden?

Loading…

User avatar admin

Suggestion accepted

Freedom to Share / webDutch

Fiscal Code
Fiscale Code
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webDutch

Fiscal Code
Fiscale Code
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
contact->fiscal_code
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/nl.yml, string 1