Translation

faq->entries->what-are-related-rights->title
What are «related rights»?
0/260
Key English Estonian State
home->hero2->action Sign here! Allkirjasta kohe!
home->cta Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative Toeta Euroopa kodanikualgatust "Vabadus jagada"
home->widget->steps Join us! Liitu!
home->official_text->title Read the official text of the initiative Loe algatuse ametlikku teksti
home->official_text->body Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes. Meie algatus taotleb õigusakti vastuvõtmist, millega nähakse ette autoriõiguste, autoriõigusega kaasnevate õiguste ja sui generis andmebaasiõiguste järgimisest vabastamine füüsiliste isikute puhul, kes jagavad faile digitaalvõrkude kaudu isiklikuks kasutamiseks ja mittetulunduslikel eesmärkidel.
home->take_action->title Take action Aita kaasa
home->take_action->body Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
Levita seda algatust oma sõpradele ja tuttavatele: kirjuta neile, jaga selgitavaid materjale, räägi nendega jne.
home->donate->title Donate Anneta
home->donate->open_collective Donate to our collective Annata meie kollektiivile
eci->name Name of the European Citizen Initiative Euroopa kodanikualgatuse nimi
eci->description->title Description Kirjeldus
eci->description->body To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture. Seadustada autoriõiguse, seonduvate õiguste ja sui generis andmebaasiõigusega kaitstud teoseid ja muud materjali sisaldavate failide jagamine isiklikuks kasutamiseks või mittetulunduslikel eesmärkidel üle digitaalvõrkude sellega, et leida tasakaalupunkt autorite ja teiste õiguste omajate õiguste ning üldise õiguse vahel ligipääsuks teadmistele ja kultuurile.
eci->official_text <p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Käesoleva algatusega taotletakse õigusakti vastuvõtmist, millega nähakse ette autoriõiguste, autoriõigusega kaasnevate õiguste ja sui generis andmebaasiõiguste järgimisest vabastamine füüsiliste isikute puhul, kes jagavad faile digitaalvõrkude kaudu isiklikuks kasutamiseks ja mittetulunduslikel eesmärkidel.</p><p>Failivahetus sai alguse aastal 1999 Napsteriga. Aastatega on tehnoloogia muutnud vastastikuse failide jagamise aina tõhusamaks (Gnutella, Freenet, BitTorrent jne).</p><p>Algusest peale on peamised autoriõiguse ühingud olnud vastu autoriõiguse, sellega kaasnevate õiguste ja sui generis andmebaasi tegija õigustega kaitstud teoseid ja muid materjale sisaldavate failide jagamise tehnoloogiate kasutamisele ja praegu on õigusnormid nende soovidega üldjoontes kooskõlas.</p><p>Aga püsima jääb üks küsimus: kas on õiglane, et autoriõiguste, autoriõigusega kaasnevate õiguste ja sui generis andmebaasiõiguste alusel keelatakse teoste ja muude materjalide jagamine?</p><p>Autoriõigused, autoriõigusega kaasnevad õigused ja sui generis andmebaasiõigused peaksid soodustama kultuuri, uuenduste ja sotsiaalse progressi levikut.</p><p>Kehtivad õigusnormid, millega keelatakse autoriõiguse, sellega kaasnevate õiguste ja sui generis andmebaasi tegija õigustega kaitstud teoseid ja muid materjale sisaldavate failide jagamine, piiravad oluliselt teaduse ja kultuuri vabadust, mis on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsiooni artikli 27 lõikes 1.</p><p>See küsimus on veelgi olulisem praegu, pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/790 (mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul) vastuvõtmist.</p><p>Direktiivil on vastuoluline mõju: ühest küljest lihtsustab artikkel 17 veebisisu jagamise teenuse osutajate jaoks loa saamist autoriõigusega kaitstud sisu levitamiseks ja seega soodustab nende rolli eelistatud vahendajana ning tehnilise kontrolli ja kodanike profiilianalüüsi tegijana; failijagamine seevastu ei ole lubatud.</p><p>Käesoleva algatuse eesmärk on võimaldada kodanikel jagada faile otse kasutajalt kasutajale suunatud võrkude kaudu, et neil oleks juurdepääs teadusele ja kultuurile, ilma et nende suhtes peaks kohaldama kontrolli ja profiilianalüüsi: seda võimaldav ELi õigusakt oleks rahvusvaheliste õigusnormidega kooskõlas, juhul kui õiguste omajad saaksid õiglase hüvitise.</p><p>Inimesed ja põhiõigused tuleb seada poliitiliste ja õigusalaste otsuste keskmesse ja seega tuleb muuta õigusnorme, mis reguleerivad autoriõiguse, sellega kaasnevate õiguste ja sui generis andmebaasi tegija õigustega kaitstud teoseid ja muid materjale sisaldavate failide jagamist, et võimaldada ära kasutada vabaduse ning sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku arengu potentsiaali, mida digitaalvõrgud pakuvad.</p>
faq->acronym FAQ KKK
faq->title Frequently Asked Questions Korduma kippuvad küsimused
faq->entries->what-are-related-rights->title What are «related rights»?
faq->entries->what-are-related-rights->body In copyright law, related rights are the rights of a creative work not connected with the work's actual author. Within the European Union, the rights of film producers (as opposed to directors) and database creators are also protected by related rights. A practical definition is that related rights are copyright-type rights that are not covered by the Berne Convention.
faq->entries->why-should-i-sign-this-european-citizen-initiative->title Why should I sign this European Citizen Initiative? Miks peaksin andma allkirja sellele Euroopa kodanikualgatusele?
faq->entries->why-should-i-sign-this-european-citizen-initiative->body To foster sharing, and thus spreading, of creative works, other contents, and culture; to be free to access creative works without having to be controlled and profiled. Jagamise toetuseks, loometeoste, muu sisu ja laiemalt kultuuri levikule kaasa aitamiseks, et tagada vabadus pääseda ligi loometeostele allutamata kontrollile ja profileerimisele.
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->title Why it's important to avoid control and profiling by platforms?
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->body Because you have the right to be free. Free to look for and find the works that you want, driven by your own curiosity and not by algorithmic filter bubbles that decide for you, without listing what you download in the supplier's databases.
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->title How will file sharing freedom benefit citizens?
faq->entries->how-will-file-sharing-freedom-benefit-citizens->body They will be free to access works through file sharing networks without being required to use platforms that profile them.
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->title I like being social. Why p2p file sharing should be better than distribution platforms?
faq->entries->i-like-being-social-why-p2p-file-sharing-should-be-better-than-distribution-platforms->body Because p2p file sharing allows you to be really social: when you share files, at the same time you get files from other people. Interacting with an algorithm is not being social. P2p sometimes optimizes bandwith usage, when you are collecting a file that is available at many other clients, many of them might send you different parts at the same time, considerably reducing transfer time.
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->title How much will it cost for users? Kui palju see kasutajatele maksab?
faq->entries->how-much-will-it-cost-for-users->body There is a spectrum of possible implementations of our proposal. We believe it's possible, with modern empirical methods and evidence-based economics, to calculate the fair compensation for the various scenarios.
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->title How will freedom to share files benefit artists?
faq->entries->how-will-freedom-to-share-files-benefit-artists->body They will receive money for the use of their works from file sharers. Moreover they will allow citizens to access their works by means that are not under control of third parties: authors will enjoy more freedom and their works will be at hand.
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->title If file sharing is free how will artists earn money?
faq->entries->if-file-sharing-is-free-how-will-artists-earn-money->body They will receive a share of the fair remuneration collected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration.
Key English Estonian State
faq->entries->im-not-sure-ive-signed-the-eci-yet-can-i-sign-a-second-time-or-is-my-signature-invalidated->body Yes, sign again if you're unsure. Your signature is valid and is counted only once. The software automatically detects double signatures and sorts out duplicates.
faq->entries->im-not-sure-ive-signed-the-eci-yet-can-i-sign-a-second-time-or-is-my-signature-invalidated->title I'm not sure I've signed the ECI yet. Can I sign a second time or is my signature invalidated?
faq->entries->is-file-sharing-legal->body File sharing on peer-to-peer networks is not legal. The objective of the initiative is to change the law in the European Union.
faq->entries->is-file-sharing-legal->title Is file sharing legal?
faq->entries->is-it-going-to-be-legal-to-share-all-files->body Of course not. We are proposing to amend copyright and related laws. Many other laws may prevent sharing specific kinds of files: think of trade secrets, privacy and so on.
faq->entries->is-it-going-to-be-legal-to-share-all-files->title Is it going to be legal to share all files?
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->body Yes, as long as some part of the network has it. Sometimes, when usual channel fail, some stuff is already there, ready to be collected. On some networks nowaday, there are 10-40 million files available, with million nodes-users.
faq->entries->is-it-true-file-sharing-gives-the-opportunity-to-find-stuff-very-rare-no-more-on-the-market-located-in-some-unknown-place-difficult-to-find->title Is it true file sharing gives the opportunity to find stuff very rare / no more on the market /located in some unknown place, difficult to find?
faq->entries->ok-i-got-it-what-can-i-do-to-make-file-sharing-legal->body First, remember to sign the ECI campaign. This will contribute to reach the one million signature goal that will oblige the Commission to take a position on our initiative. Then, you can help in other ways: 1. spread the campaign with your friends and contacts (write them, spread the communication materials, talk to them, etc. please note there will be 12 months time in order to collect 1 million subscriptions). 2. get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners. 3. last but not least, you can also support the campaign making a donation.
faq->entries->ok-i-got-it-what-can-i-do-to-make-file-sharing-legal->title OK, I got it. What can I do to make file sharing legal?
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->body Admittedly, it's mostly an old idea. The most famous variant is probably Fisher's proposal of a statutory license to solve problems like Napster being shut down because it was only able to stop 99,4 % of copyright infringement but not 100 %. <a href="http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf">See "Free culture" (2004), p. 307.</a>
faq->entries->this-is-not-a-new-idea->title This is not a new idea!
faq->entries->this-is-only-a-dream->body We realise that our proposal is the only way to go ahead for a copyright based on fundamental rights. We think sometimes such ambition is needed.
faq->entries->this-is-only-a-dream->title This is only a dream!
faq->entries->what-are-related-rights->body In copyright law, related rights are the rights of a creative work not connected with the work's actual author. Within the European Union, the rights of film producers (as opposed to directors) and database creators are also protected by related rights. A practical definition is that related rights are copyright-type rights that are not covered by the Berne Convention.
faq->entries->what-are-related-rights->title What are «related rights»?
faq->entries->what-if-an-author-does-not-agree-to-have-his-work-shared-through-file-sharing-networks->body He is free to not publish his work and then his work will not be shared. Once a work is public, all citizens have some right (sing privately, make copies for personal use and, we believe, use file sharing networks for personal use).
faq->entries->what-if-an-author-does-not-agree-to-have-his-work-shared-through-file-sharing-networks->title What if an author does not agree to have his work shared through file sharing networks?
faq->entries->what-is-a-european-citizen-initiative->body An ECI is the opportunity given by European Union's commission to it's citizens to impulse changes in legislation. Link to wikipedia's page on <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/European_Citizens%27_Initiative">European citizens' initiative</a>.
faq->entries->what-is-a-european-citizen-initiative->title What is a European Citizen Initiative?
faq->entries->what-is-file-sharing->body File sharing is the act of providing access to a work by digital methods and making copies of the work accessed. Usually it refers to practices like peer-to-peer sharing. But it may include sending an email attachment, using a physical support and so on.
faq->entries->what-is-file-sharing->title What is file sharing?
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->body The sui generis right protects databases, in which there has been a substantial investment in obtaining, verifying or presenting the data contents, against unauthorised extraction and re-utilisation of their content. There is no requirement for creativity or originality. This right lasts 15 years from the date the non-creative database was made. It is distinct and independent from copyright, which protects original works. Sui Generis Database Right belongs to the family of «related rights», i.e. similar but independent from copyright.
faq->entries->what-is-the-sui-generis-database-right->title What is the Sui Generis Database Right?
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->body Publish it and wait for citizens to share it. If they want, they can also personally make available their work through file sharing networks.
faq->entries->what-should-authors-do-to-make-sure-that-their-work-is-available-for-file-sharing->title What should authors do to make sure that their work is available for file sharing?
faq->entries->why-do-i-have-to-provide-so-much-personal-information->body A European Citizens' Initiative is different from a "normal" petition: it is an official democratic instrument that enables EU citizens to help shape Europe by asking the European Commission to propose a legislative act. If we manage to collect one million (validated) signatures, the EU Commission will be legally obliged to deal with our demands. We have no control over what data is required for the signing of a European Citizens' Initiative by the member states. The respective EU member states determine which data must be collected, so that the signatures are valid and counted. For this reason, in an ECI it is necessary to give more personal data than you are used to from other "petitions".
faq->entries->why-do-i-have-to-provide-so-much-personal-information->title Why do I have to provide so much personal information?
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->body Because you have the right to be free. Free to look for and find the works that you want, driven by your own curiosity and not by algorithmic filter bubbles that decide for you, without listing what you download in the supplier's databases.
faq->entries->why-its-important-to-avoid-control-and-profiling-by-platforms->title Why it's important to avoid control and profiling by platforms?

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
faq->entries->what-are-related-rights->title
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/et.yml, string 23