Translation

contact->fiscal_code
Fiscal Code
0/110
Key English Danish State
contact->fiscal_code Fiscal Code
contact->presentation GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
creative-commons->text Creative Commons License
creative-commons->url http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.da
home->hero->text We need one million signatures. We will start collecting them on November 15th, 2020. <strong>Join us now!</strong> Vi har brug for én million underskrifter. Vi vil begynde på at indsamle dem den 15. November 2020. <strong>Slut dig til nu!</strong>
home->hero->action Subscribe Abonner
home->hero2->text <strong>Legalize Filesharing!</strong><br>We are coming together from across Europe to call on the European Commission to adopt copyright rules that are fair to creators and users.
home->hero2->action Sign here!
home->cta Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative
home->widget->steps Join us!
home->official_text->title Read the official text of the initiative Læs den officielle tekst fra initiativet
home->official_text->body Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.
home->take_action->title Take action
home->take_action->body Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
home->donate->title Donate Donér
home->donate->open_collective Donate to our collective
Key English Danish State
act->content <p>Spread this inititative with your friends and contacts: write them, spread the communication materials, talk to them, etc.</p>
<p>Get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subscribe!</a></p>
<p>Help to translate: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Support the campaign making a donation:</p>
act->title Take action now!
contact->fiscal_code Fiscal Code
contact->presentation GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
creative-commons->text Creative Commons License
creative-commons->url http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.da
eci->description->body To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture.
eci->description->title Description Beskrivelse
eci->name Name of the European Citizen Initiative
eci->official_text <p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Dette initiativ opfordrer til vedtagelse af en retsakt, der fastsætter ophavsret, beslægtede rettigheder og "sui generis"-rettigheder til databaser for enkeltpersoner, der deler filer via digitale netværk til personlig brug og uden gevinst for øje.</p><p>Fildeling begynder i 1999 med Napster, og med tiden bliver fildelingen (eller peer-to-peer-deling) stadig mere effektiv (Gnalnella, Freenet, BitTorrent osv.).</p><p>Fra begyndelsen har de største rettighedshavere gjort indsigelse mod brugen af teknologi, der gør det muligt at dele værker og andre materialer, der er belagt med ophavsret, beslægtede rettigheder og sui generis-rettigheder til databaser, og i dag modsvarer rettighederne stort set deres krav.</p><p>Men ét spørgsmål er stadig ubesvaret: Er det rimeligt, at ophavsret, beslægtede rettigheder og sui generis-rettigheder til databaser forbyder deling af værker og andre materialer?</p><p>Ophavsret, beslægtede rettigheder og sui generis-rettigheder til databaser bør fremme udbredelsen af kultur, innovation og sociale fremskridt.</p><p>Eksisterende lovgivning, som forhindrer fildeling, herunder værker og andre ophavsretligt beskyttede materialer, beslægtede rettigheder og sui generis-rettigheder til databaser, der i vid udstrækning hæmmer videnskab og kultur som omhandlet i artikel 27, stk. 1, i verdenserklæringen om menneskerettighederne.</p><p>Spørgsmålet er endnu mere relevant i dag efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og forbundne rettigheder i det digitale indre marked.</p><p>Direktivet har en paradoksal virkning: Artikel 17 gør det lettere for tjenesteudbydere at opnå tilladelse til at udbrede onlineindhold, hvilket styrker deres rolle som privilegerede formidlere og letter deres praksis med teknisk kontrol og profilanalyser af borgerne. Fildeling er derimod ikke tilladt.</p><p>Dette initiativ opfordrer til, at borgerne får ret til direkte fildeling gennem peer-to-peer-netværk for adgang til videnskab og kultur uden kontrol og profilering: en EU-retsakt, der tillader dette, vil være fuldt foreneligt med folkeretten, hvis rettighedshaverne får en rimelig godtgørelse.</p><p>Borgerne og de grundlæggende rettigheder skal stå i centrum for de politiske og lovgivningsmæssige valg, der træffes.</p><p>Derfor bør der ændres i reglerne for deling af filer, der indeholder værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret, beslægtede rettigheder og sui generis-retten til databaser med henblik på at udnytte de muligheder for frihed samt social, kulturel og økonomisk udvikling, som de digitale medier byder på.</p>
faq->acronym FAQ
faq->entries->are-you-against-authors->body Not at all. We want to update copyright so that it's compatible with modern reality and people's preferences. We believe modern technology is an opportunity for authors, not a problem. We also believe that it's harmful for authors to depend on and support very unfair and unpopular status quo of copyright laws. Some authors might be appreciated and know by people much more thanks to file sharing. Slet ikke. Vi vil gerne opdatere copyright så det passer til den moderne virkelighed og folks præferencer. Vi mener at moderne teknologi er en mulighed for ophavsmænd, ikke et problem. Vi mener også at det er skadende for ophavsmænd at være afhængige af og støtte urimelige og upopulære status quo for copyrightlov. Nogle ophavsmænd vil måske blive mere værdsat og kendt af folk på grund af fildeling.
faq->entries->are-you-against-authors->title Are you against authors? Er I imod ophavsmænd?
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->body No, if they do not abuse of their power to control and profile people. The various internet services which have come to dominate the digital distribution of culture can be a net positive because they make distribution more efficient. Disintermediation can also reduce the amount of money wasted on middlemen who do not produce any additional culture. However, we don't see why giant centralised internet services run by few multinationals should be in control of culture in the digital era. Efforts like article 17 in directive 790/2019 ("upload filters") were misguided, and will inevitably fail, because they failed to attack the root problem.
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->title Are you against digital platforms?
faq->entries->are-you-against-rightsholders->body No, as long as they pursue the stated objectives of copyright (and author rights), that is the promotion of culture and social progress. Majors lost an opportunity when they attacked Napster in the early 2000; they could have sided with it and gained a free money machine. Instead they missed a decade and now they depend on royalties from Spotify, Apple, etc. for their survival. Our proposal is an opportunity for collecting societies, publishers, record labels and other rightsholders too. Nej, så længe de stræber efter de angivne mål for copyright (og ophavsmand rettigheder), hvilket er at fremme kultur og social fremgang. Majorer mistede en mulighed da de angreb Napster i de tidlige 2000er; de kunne have støttet det og fået en gratis pengemaskine. I stedet missede de et årti og er nu afhængige af licensafgifter fra Spotify, Apple osv. for deres overlevelse. Vores forslag er en mulighed for at samle samfund, forlag, pladeselskaber og andre rettighedshavere.
faq->entries->are-you-against-rightsholders->title Are you against rightsholders? Er I imod rettighedshavere?

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
contact->fiscal_code
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/da.yml, string 1