Translation

contact->presentation
GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
0/2800
Key English Czech State
contact->fiscal_code Fiscal Code Daňový kód
contact->presentation GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
creative-commons->text Creative Commons License Licence Creative Commons
creative-commons->url http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs
home->hero->text We need one million signatures. We will start collecting them on November 15th, 2020. <strong>Join us now!</strong> Potřebujeme jeden milion podpisů. Sbírat je začneme 15. listopadu 2020. <strong>Přidej se!</strong>
home->hero->action Subscribe Odebírat
home->hero2->text <strong>Legalize Filesharing!</strong><br>We are coming together from across Europe to call on the European Commission to adopt copyright rules that are fair to creators and users.
home->hero2->action Sign here!
home->cta Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative
home->widget->steps Join us!
home->official_text->title Read the official text of the initiative Přečti si oficiální text iniciativy
home->official_text->body Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.
home->take_action->title Take action
home->take_action->body Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
home->donate->title Donate
home->donate->open_collective Donate to our collective
eci->name Name of the European Citizen Initiative Název evropské občanské iniciativy
Key English Czech State
act->content <p>Spread this inititative with your friends and contacts: write them, spread the communication materials, talk to them, etc.</p>
<p>Get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subscribe!</a></p>
<p>Help to translate: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Support the campaign making a donation:</p>
act->title Take action now!
contact->fiscal_code Fiscal Code Daňový kód
contact->presentation GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
creative-commons->text Creative Commons License Licence Creative Commons
creative-commons->url http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs
eci->description->body To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture. Za legalizaci sdílení (prostřednictvím digitálních sítí, pro osobní použití a pro neziskové účely) souborů obsahujících díla a další materiály chráněné autorským právem, souvisejícími právy a databázovými právy sui generis s cílem nastolit rovnováhu mezi právy autorů a jinými nositeli práv a univerzálním právem na vědu a kulturu.
eci->description->title Description Popis
eci->name Name of the European Citizen Initiative Název evropské občanské iniciativy
eci->official_text <p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Tato iniciativa vyzývá k přijetí legislativního aktu, kterým se stanoví vzdání se autorských práv, práv s nimi souvisejících a zvláštních práv na ochranu databází pro fyzické osoby sdílející soubory prostřednictvím digitálních sítí pro osobní potřebu a pro neziskové účely.</p><p>Začátek sdílení souborů se datuje do roku 1999, kdy vznikla služby Napster. Během let se technologie sdílení (nebo „peer-to-peer“) postupně zdokonalily (Gnutella, Freenet, BitTorrent apod.).</p><p>Hlavní vlastníci autorských práv od samého počátku protestovali proti používání těchto technologií pro sdílení děl a dalších materiálů chráněných autorským právem, právy s ním souvisejícími a zvláštním právem na ochranu databází a stávající právní předpisy jejich námitkám většinou vyhověly.</p><p>Zůstává však otázka: Je spravedlivé, aby autorské právo, práva s ním související a zvláštní právo na ochranu databází bránily sdílení děl a dalších materiálů?</p><p>Autorské právo, práva s ním související a zvláštní právo na ochranu databází by měly podporovat šíření kultury, inovací a pokrok společnosti.</p><p>Stávající právní předpisy, které zakazují sdílení souborů, včetně děl a dalších materiálů chráněných autorským právem, právy s ním souvisejícími a zvláštním právem na ochranu databází, závažným způsobem omezují svobodu šíření vědy a kultury zakotvenou v čl. 27 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských práv.</p><p>Tato problematika je o to palčivější poté, co byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu.</p><p>Směrnice má absurdní účinek: článek 17 poskytovatelům služeb pro sdílení obsahu online usnadňuje, aby získali svolení k šíření chráněného obsahu, a tudíž podporuje jejich postavení zvýhodněných zprostředkovatelů a jejich činnost v oblasti technické kontroly a profilování občanů; sdílení souborů však naproti tomu povoleno není.</p><p>Tato iniciativa požaduje, aby byli občané oprávněni sdílet soubory přímo prostřednictvím sítí peer-to-peer tak, aby měli přístup k vědě a kultuře, aniž by byli podrobeni kontrolám a profilování: právní předpis EU, který by to umožnil, by byl plně v souladu s mezinárodním právem, pokud by držitelé práv dostávali spravedlivou odměnu.</p><p>Při přijímání politických a legislativních rozhodnutí se musí zohlednit zájmy občanů a jejich základní práva, a proto je nutné změnit pravidla, která upravují sdílení souborů, jež obsahují díla a další materiály chráněné autorským právem, právy s ním souvisejícími a zvláštním právem na ochranu databází, aby se uvolnil potenciál svobody a sociálního, kulturního a ekonomického rozvoje, který digitální sítě nabízejí.</p>
faq->acronym FAQ
faq->entries->are-you-against-authors->body Not at all. We want to update copyright so that it's compatible with modern reality and people's preferences. We believe modern technology is an opportunity for authors, not a problem. We also believe that it's harmful for authors to depend on and support very unfair and unpopular status quo of copyright laws. Some authors might be appreciated and know by people much more thanks to file sharing.
faq->entries->are-you-against-authors->title Are you against authors? Jste proti autorům?
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->body No, if they do not abuse of their power to control and profile people. The various internet services which have come to dominate the digital distribution of culture can be a net positive because they make distribution more efficient. Disintermediation can also reduce the amount of money wasted on middlemen who do not produce any additional culture. However, we don't see why giant centralised internet services run by few multinationals should be in control of culture in the digital era. Efforts like article 17 in directive 790/2019 ("upload filters") were misguided, and will inevitably fail, because they failed to attack the root problem.
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->title Are you against digital platforms? Jste proti digitálním platformám?
faq->entries->are-you-against-rightsholders->body No, as long as they pursue the stated objectives of copyright (and author rights), that is the promotion of culture and social progress. Majors lost an opportunity when they attacked Napster in the early 2000; they could have sided with it and gained a free money machine. Instead they missed a decade and now they depend on royalties from Spotify, Apple, etc. for their survival. Our proposal is an opportunity for collecting societies, publishers, record labels and other rightsholders too.
faq->entries->are-you-against-rightsholders->title Are you against rightsholders? Jste proti držitelům práv?
faq->entries->could-this-proposal-be-used-as-a-legal-blanket-for-the-distribution-of-private-information-such-as-personal-data-private-pictures-etc->body No. This proposal only concerns the distribution of published material. Sharing unpublished materials will remain illegal. In addition to that, distribution of personal data is illegal if does not comply with the GDPR.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
contact->presentation
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/cs.yml, string 2