Translation Information

Project website freesharing.eu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://github.com/pirates-cat/freedom-to-share.git
Repository branch main
Last remote commit Migrate from Weblate to Localazy 1548b02
User avatar admin authored 4 months ago
Weblate repository https://l10n.rio.hn/git/freedom-to-share/web/
Filemask locales/*.yml
Monolingual base language file locales/en.yml
Translation file locales/sv.yml
User avatar admin

Suggestion accepted

Freedom to Share / webSwedish

What is the Sui Generis Database Right?
Vad är Sui Generis databas rättigheten?
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webSwedish

What is the Sui Generis Database Right?
Vad är Sui Generis databas rättigheten?
11 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webSwedish

Resource update 11 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webSwedish

Resource update a year ago
User avatar admin

New string to translate

Freedom to Share / webSwedish

New string to translate a year ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webSwedish

Resource update a year ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webSwedish

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Med det här initiativet uppmanar vi kommissionen att anta en rättsakt om undantag för upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt för fysiska personer som delar filer via digitala nät för personligt bruk utan vinstsyfte.</p><p>Det första fildelningsprogrammet Napster lanserades 1999 och sedan dess har det utvecklats allt effektivare fildelningstjänster (t.ex. Gnutella, Freenet och BitTorrent).</p><p>Redan från början motsatte sig de största upphovsrättsinnehavarna fildelning av verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt, och gällande lagstiftning är i stort sett i linje med deras förväntningar.</p><p>Men en fråga kvarstår: är det rätt att upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt förbjuder delning av verk och annat material?</p><p>Dessa rättigheter borde i stället främja spridningen av kultur, innovation och sociala framsteg.</p><p>Gällande lagstiftning som förbjuder delning av filer som innehåller verk eller annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt begränsar kraftigt rätten att ta del av forskning och kultur, som är inskriven i artikel 27 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.</p><p>Frågan är ännu mer relevant i dag, efter antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden.</p><p>Direktivet har en paradoxal effekt: Artikel 17 underlättar för leverantörer av delningstjänster för innehåll på nätet att få tillstånd att sprida upphovsrättsskyddat innehåll och gynnar därmed deras roll som privilegierade förmedlare och deras metoder för teknisk kontroll och profilering av invånarna. Fildelning är däremot inte tillåten.</p><p>Målet med det här initiativet är att privatpersoner ska kunna dela filer direkt via peer-to-peer-nät så att de får tillgång till vetenskap och kultur utan att utsättas för kontroller och profilering. En EU-rättsakt som tillåter detta skulle vara helt förenlig med internationell rätt om rättighetsinnehavarna fick en rimlig ersättning.</p><p>Människor och deras grundläggande rättigheter måste stå i centrum för politiken och lagstiftningen. Det är därför nödvändigt att ändra reglerna för delning av filer som innehåller verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt för att frigöra den potential för frihet och social, kulturell och ekonomisk utveckling som de digitala näten erbjuder.</p>
a year ago
User avatar admin

Translation changed

Freedom to Share / webSwedish

Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative
Bli en del av det europeiska medborgarinitiativet Freedom to Share
a year ago
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webSwedish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webSwedish

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 148 2,986 18,693
Translated 81% 121 2,036 13,022
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 13, 2022, 7:56 a.m.
Last author Weblate Admin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity