Translation Information

Project website freesharing.eu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://github.com/pirates-cat/freedom-to-share.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Romanian) 39d6c9b
User avatar admin authored a month ago
Weblate repository https://l10n.rio.hn/git/freedom-to-share/web/
Filemask locales/*.yml
Monolingual base language file locales/en.yml
Translation file locales/pl.yml
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

I see there is money involved. Who is going to pay who?
Widzę, że w grę wchodzą pieniądze. Kto komu będzie płacił?
3 months ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

OK, I got it. What can I do to make file sharing legal?
OK, rozumiem. Co mogę zrobić, aby wymiana plików stała się legalna?
3 months ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Of course not. We are proposing to amend copyright and related laws. Many other laws may prevent sharing specific kinds of files: think of trade secrets, privacy and so on.
Oczywiście, że nie. Proponujemy poprawić prawo autorskie i powiązane prawa. Istnieje wiele innych praw, które zabraniają dzielenie się określonymi typami plików: związanych z tajemnicą handlową, prywatnością itd.
3 months ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Is it going to be legal to share all files?
Czy będzie legalne dzielenie się wszystkimi plikami?
3 months ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

No. This proposal only concerns the distribution of published material. Sharing unpublished materials will remain illegal. In addition to that, distribution of personal data is illegal if does not comply with the GDPR.
Nie. Ta propozycja dotyczy wyłącznie dystrybucji opublikowanych materiałów. Rozpowszechnianie nieopublikowanych materiałów pozostanie nielegalne. W dodatku rozpowszechnianie danych osobowych jest nielegalne, jeśli nie jest zgodne z RODO.
3 months ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Could this proposal be used as a "legal blanket" for the distribution of private information such as personal data, private pictures, etc.?
Czy ta propozycja mogłaby być użyta jako „legalna przykrywka” dla dystrybucji prywatnych informacji, takich jak dane osobowe, prywatne zdjęcia itp.?
3 months ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

A European Citizens' Initiative is different from a "normal" petition: it is an official democratic instrument that enables EU citizens to help shape Europe by asking the European Commission to propose a legislative act. If we manage to collect one million (validated) signatures, the EU Commission will be legally obliged to deal with our demands. We have no control over what data is required for the signing of a European Citizens' Initiative by the member states. The respective EU member states determine which data must be collected, so that the signatures are valid and counted. For this reason, in an ECI it is necessary to give more personal data than you are used to from other "petitions".
Europejska Inicjatywa Obywatelska różni się od „zwykłej” petycji: jest ona oficjalnym demokratycznym narzędziem, które pozwala obywatelom UE kształtować Europę, wnosząc do Komisji Europejskiej wniosek o zaproponowanie aktu ustawodawczego. Jeżeli uda się nam zebrać milion (potwierdzonych) podpisów, Komisja Europejska będzie prawnie zobowiązana rozpatrzyć nasze żądania. Nie mamy wpływu na to, jakie dane są wymagane przez państwa członkowskie do złożenia podpisu pod Europejską Inicjatywą Obywatelską. Poszczególne państwa członkowskie UE ustalają, jakie dane muszą być zebrane, aby podpisy były ważne i policzone. Z tego powodu dla EIO jest niezbędne podanie większej ilości danych osobowych niż w przypadku innych „petycji”, z którymi mogłeś się zetknąć.
3 months ago
User avatar Niektory

Translation changed

Freedom to Share / webPolish

Why do I have to provide so much personal information?
Dlaczego muszę podawać tak dużoaż tyle danych osobowych?
3 months ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Why do I have to provide so much personal information?
Dlaczego muszę podawać tak dużo danych osobowych?
3 months ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Yes, sign again if you're unsure. Your signature is valid and is counted only once. The software automatically detects double signatures and sorts out duplicates.
Tak, podpisz ponownie jeśli nie masz pewności. Twój podpis jest ważny i liczony tylko raz. Oprogramowanie automatycznie wykrywa podwójne podpisy i odsiewa duplikaty.
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 148 2,988 18,701
Translated 93% 139 2,526 15,747
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 4, 2021, 5:29 a.m.
Last author Niektory

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity