Translation Information

Project website freesharing.eu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://github.com/pirates-cat/freedom-to-share.git
Repository branch main
Last remote commit Migrate from Weblate to Localazy 1548b02
User avatar admin authored 4 months ago
Weblate repository https://l10n.rio.hn/git/freedom-to-share/web/
Filemask locales/*.yml
Monolingual base language file locales/en.yml
Translation file locales/ga.yml
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webIrish

Resource update 11 months ago
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webIrish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webIrish

Resource update a year ago
User avatar admin

New string to translate

Freedom to Share / webIrish

New string to translate a year ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webIrish

Resource update a year ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webIrish

Fiscal Code
Cód Fhioscach
a year ago
User avatar None

New strings to translate

Freedom to Share / webIrish

New strings to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webIrish

Resource update a year ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webIrish

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Iarrtar leis an togra seo go glacfar gníomh reachtach lena bhforálfar maidir le tarscaoileadh ar chóipcheart, cearta gaolmhara agus cearta ar bhunachar sonraí do dhaoine nádúrtha a roinneann comhaid trí líonraí digiteacha dá n-úsáid phearsanta féin agus chun críoch neamhbhrabúis.</p><p>Cuireadh tús le comhroinnt comhad in 1999, nuair a tháinig ‘Napster’ ar an saol. Thar na blianta, d’éirigh an chomhroinnt comhad dháilte (nó an chomhroinnt ‘idir piaraí’) i bhfad ní b’éifeachtúla mar gheall ar an teicneolaíocht (e.g. Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>Ón tús ar fad, bhí na cuideachtaí is mó is sealbhóirí cirt glan in éadan an teicneolaíocht chomhroinnte a úsáid le haghaidh saothair agus ábhair eile a bhí faoi réir cóipchirt, cearta gaolmhara agus cearta ar bhunachar sonraí, agus tá bunús na reachtaíochta atá i bhfeidhm faoi láthair ag teacht leis sin.</p><p>Tá ceist amháin fós ann, áfach: an bhfuil sé cothrom go gcuirtear cosc ar roinnt saothar agus ábhair eile de dheasca an chóipchirt, cearta gaolmhara agus cearta ar bhunachar sonraí?</p><p>Ba cheart go gcuirfeadh an cóipcheart, cearta gaolmhara agus cearta ar bhunachar sonraí le leathadh an chultúir, na nuálaíochta agus an dul chun cinn sóisialta.</p><p>Cuireann an reachtaíocht atá i bhfeidhm faoi láthair cosc ar chomhroinnt comhad ina bhfuil saothair agus ábhar eile atá faoi réir cóipchirt, cearta gaolmhara agus cearta ar bhunachar sonraí, agus cuireann sé srian nach beag ar an tsaoirse rochtana a chumhdaítear in Airteagal 27(1) de Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine.</p><p>Tá tábhacht ar leith ag baint leis an tsaincheist seo sa lá atá inniu ann, ó glacadh Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach.</p><p>Níl éifeachtaí na Treorach de réir a chéile. Ar thaobh amháin, éascaíonn Airteagal 17 do sholáthróirí seirbhísí comhroinnte ábhair ar líne údarú a fháil chun ábhar cosanta a leathadh, rud a éascaíonn an ról atá acu mar idirghabhálaithe pribhléideacha agus spreagann a ngníomhaíochtaí rialaithe teicniúil agus próifílithe ó thaobh saoránach de. Ar an taobh eile, tá cosc fós ar an gcomhroinnt comhad.</p><p>Iarrtar leis an togra seo go mbeidh cead ag saoránaigh comhaid a chomhroinnt ar bhonn díreach trí líonraí idir piaraí le go mbeidh rochtain acu ar eolaíocht agus ar chultúr gan seiceálacha ná próifíliú a bheith á ndéanamh orthu. Bheadh reachtaíocht ar leibhéal an Aontais Eorpaigh lena gceadófaí é sin ag teacht go hiomlán leis an dlí idirnáisiúnta dá mba amhlaidh go dtabharfaí cúiteamh cóir do na sealbhóirí cirt.</p><p>Ba cheart daoine agus cearta bunúsacha a bheith ag croílár cinntí reachtaíochta agus polaitíochta. Dá bhrí sin, na rialacha atá i bhfeidhm faoi láthair lena rialaítear comhroinnt comhad ina bhfuil saothair agus ábhar eile atá faoi chosaint cóipchirt, cearta gaolmhara agus cearta ar bhunachar sonraí, ní mór iad a athrú d’fhonn cur leis an tsaoirse agus leis an dul chun cinn eacnamaíoch, cultúrtha agus sóisialta a chuirtear ar fáil trí líonraí digiteacha.</p>
a year ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Freedom to Share / webIrish

Fiscal Code
Cód Fhioscach
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 148 2,986 18,693
Translated 2% 3 387 2,701
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 26, 2020, 6:01 p.m.
Last author Weblate Admin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity