Translation Information

Project website freesharing.eu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://github.com/pirates-cat/freedom-to-share.git
Repository branch main
Last remote commit Migrate from Weblate to Localazy 1548b02
User avatar admin authored 4 months ago
Weblate repository https://l10n.rio.hn/git/freedom-to-share/web/
Filemask locales/*.yml
Monolingual base language file locales/en.yml
Translation file locales/cs.yml
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webCzech

Resource update 11 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webCzech

Resource update a year ago
User avatar admin

New string to translate

Freedom to Share / webCzech

New string to translate a year ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webCzech

Resource update a year ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webCzech

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Tato iniciativa vyzývá k přijetí legislativního aktu, kterým se stanoví vzdání se autorských práv, práv s nimi souvisejících a zvláštních práv na ochranu databází pro fyzické osoby sdílející soubory prostřednictvím digitálních sítí pro osobní potřebu a pro neziskové účely.</p><p>Začátek sdílení souborů se datuje do roku 1999, kdy vznikla služby Napster. Během let se technologie sdílení (nebo „peer-to-peer“) postupně zdokonalily (Gnutella, Freenet, BitTorrent apod.).</p><p>Hlavní vlastníci autorských práv od samého počátku protestovali proti používání těchto technologií pro sdílení děl a dalších materiálů chráněných autorským právem, právy s ním souvisejícími a zvláštním právem na ochranu databází a stávající právní předpisy jejich námitkám většinou vyhověly.</p><p>Zůstává však otázka: Je spravedlivé, aby autorské právo, práva s ním související a zvláštní právo na ochranu databází bránily sdílení děl a dalších materiálů?</p><p>Autorské právo, práva s ním související a zvláštní právo na ochranu databází by měly podporovat šíření kultury, inovací a pokrok společnosti.</p><p>Stávající právní předpisy, které zakazují sdílení souborů, včetně děl a dalších materiálů chráněných autorským právem, právy s ním souvisejícími a zvláštním právem na ochranu databází, závažným způsobem omezují svobodu šíření vědy a kultury zakotvenou v čl. 27 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských práv.</p><p>Tato problematika je o to palčivější poté, co byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu.</p><p>Směrnice má absurdní účinek: článek 17 poskytovatelům služeb pro sdílení obsahu online usnadňuje, aby získali svolení k šíření chráněného obsahu, a tudíž podporuje jejich postavení zvýhodněných zprostředkovatelů a jejich činnost v oblasti technické kontroly a profilování občanů; sdílení souborů však naproti tomu povoleno není.</p><p>Tato iniciativa požaduje, aby byli občané oprávněni sdílet soubory přímo prostřednictvím sítí peer-to-peer tak, aby měli přístup k vědě a kultuře, aniž by byli podrobeni kontrolám a profilování: právní předpis EU, který by to umožnil, by byl plně v souladu s mezinárodním právem, pokud by držitelé práv dostávali spravedlivou odměnu.</p><p>Při přijímání politických a legislativních rozhodnutí se musí zohlednit zájmy občanů a jejich základní práva, a proto je nutné změnit pravidla, která upravují sdílení souborů, jež obsahují díla a další materiály chráněné autorským právem, právy s ním souvisejícími a zvláštním právem na ochranu databází, aby se uvolnil potenciál svobody a sociálního, kulturního a ekonomického rozvoje, který digitální sítě nabízejí.</p>
a year ago
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webCzech

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webCzech

Resource update a year ago
User avatar mj

New translation

Freedom to Share / webCzech

Netherlands
Nizozemí
a year ago
User avatar mj

New translation

Freedom to Share / webCzech

France
Francie
a year ago
User avatar mj

New translation

Freedom to Share / webCzech

Estonia
Estonsko
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 148 2,986 18,693
Translated 63% 94 1,054 6,775
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 26, 2020, 6:04 p.m.
Last author Weblate Admin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity