Translation Information

Project website freesharing.eu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://github.com/pirates-cat/freedom-to-share.git
Repository branch main
Last remote commit Migrate from Weblate to Localazy 1548b02
User avatar admin authored 4 months ago
Weblate repository https://l10n.rio.hn/git/freedom-to-share/web/
Filemask locales/*.yml
Monolingual base language file locales/en.yml
Translation file locales/bg.yml
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webBulgarian

Resource update 11 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webBulgarian

Resource update a year ago
User avatar admin

New string to translate

Freedom to Share / webBulgarian

New string to translate a year ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webBulgarian

Resource update a year ago
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webBulgarian

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webBulgarian

Resource update a year ago
User avatar admin

Translation changed

Freedom to Share / webBulgarian

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>С тази инициатива се цели да бъде приет законодателен акт, предвиждащ изключение от авторското право, сродните му права и правата sui generis върху бази данни за физически лица, които споделят файлове чрез цифрови мрежи за лична употреба и с нестопанска цел.</p>
<p>Споделянето на файлове започва през 1999 г. с Napster и с времето технологиите осигуряват пряко споделяне на файлове чрез мрежи от типа peer-to-peer (за пряк обмен на файлове между потребителите) с все по-ефективни способи (Gnutella, Freenet, BitTorrent и др.).</p>
<p>От самото начало основните дружества носители на права възразиха на използването на технологии за споделяне на произведения и други материали, защитени от авторско право, сродните му права и права sui generis върху бази данни.</p>
<p>Днес законодателството в общи линии е в съответствие с техните очаквания.</p>
<p>Остава открит въпросът: справедливо ли е авторското право, сродните му права и правата sui generis върху бази данни да забраняват споделянето на произведения и други материали?</p>
<p>Авторското право, сродните му права и правата sui generis върху бази данни следва да насърчават разпространението на културата, иновациите и социалния напредък Действащото законодателство, което не допуска споделяне на файлове, съдържащи произведения и други материали, защитени с авторско право, сродните му права и права sui generis върху бази данни, води до сериозни нарушения на свободата в областта на науката и културата, предвидена в чл. 27 от Всеобщата декларация за правата на човека.</p>
<p>Темата е още по-актуална днес, след приемането на Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар.</p>
<p>Директивата има парадоксален ефект: с член 17 се улесняват доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание при получаването на разрешение за разпространение на съдържание, защитено с авторско право, и следователно ролята им на привилегировани посредници, както и практиките на технически контрол и профилиране на гражданите. Споделянето на файлове обаче не е разрешено.</p>
<p>С тази инициатива се призовава гражданите да могат директно да споделят чрез мрежи от типа peer-to-peer, така че да имат достъп до науката и културата, без да бъдат проверявани и профилирани: законодателен акт на ЕС, позволяващ това, би бил напълно съвместим с международното право, ако носителите на права получават справедливо обезщетение.</p>
<p>Необходимо е хората и основните им права да бъдат поставени в центъра на политическите и законодателните решения и затова следва да се изменят настоящите правила за споделяне на файлове, съдържащи произведения и други материали, защитени с авторско право и сродните му права, както и права sui generis върху бази данни, така че да се позволи и разшири свободата и социалното, културно и икономическо развитие, които са възможни благодарение на цифровите мрежи.</p>
a year ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webBulgarian

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>С тази инициатива се цели да бъде приет законодателен акт, предвиждащ изключение от авторското право, сродните му права и правата sui generis върху бази данни за физически лица, които споделят файлове чрез цифрови мрежи за лична употреба и с нестопанска цел.</p>
<p>Споделянето на файлове започва през 1999 г. с Napster и с времето технологиите осигуряват пряко споделяне на файлове чрез мрежи от типа peer-to-peer (за пряк обмен на файлове между потребителите) с все по-ефективни способи (Gnutella, Freenet, BitTorrent и др.).</p>
<p>От самото начало основните дружества носители на права възразиха на използването на технологии за споделяне на произведения и други материали, защитени от авторско право, сродните му права и права sui generis върху бази данни.</p>
<p>Днес законодателството в общи линии е в съответствие с техните очаквания.</p>
<p>Остава открит въпросът: справедливо ли е авторското право, сродните му права и правата sui generis върху бази данни да забраняват споделянето на произведения и други материали?</p>
<p>Авторското право, сродните му права и правата sui generis върху бази данни следва да насърчават разпространението на културата, иновациите и социалния напредък Действащото законодателство, което не допуска споделяне на файлове, съдържащи произведения и други материали, защитени с авторско право, сродните му права и права sui generis върху бази данни, води до сериозни нарушения на свободата в областта на науката и културата, предвидена в чл. 27 от Всеобщата декларация за правата на човека.</p>
<p>Темата е още по-актуална днес, след приемането на Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар.</p>
<p>Директивата има парадоксален ефект: с член 17 се улесняват доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание при получаването на разрешение за разпространение на съдържание, защитено с авторско право, и следователно ролята им на привилегировани посредници, както и практиките на технически контрол и профилиране на гражданите. Споделянето на файлове обаче не е разрешено.</p>
<p>С тази инициатива се призовава гражданите да могат директно да споделят чрез мрежи от типа peer-to-peer, така че да имат достъп до науката и културата, без да бъдат проверявани и профилирани: законодателен акт на ЕС, позволяващ това, би бил напълно съвместим с международното право, ако носителите на права получават справедливо обезщетение.</p>
<p>Необходимо е хората и основните им права да бъдат поставени в центъра на политическите и законодателните решения и затова следва да се изменят настоящите правила за споделяне на файлове, съдържащи произведения и други материали, защитени с авторско право и сродните му права, както и права sui generis върху бази данни, така че да се позволи и разшири свободата и социалното, културно и икономическо развитие, които са възможни благодарение на цифровите мрежи.</p>
a year ago
User avatar admin

New strings to translate

Freedom to Share / webBulgarian

New strings to translate a year ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webBulgarian

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 148 2,986 18,693
Translated 37% 55 662 4,381
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 21, 2020, 6:52 p.m.
Last author Weblate Admin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity