Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Freedom to Share 81% 81% 28 957
Language code sv
Text direction Left to right
Plural: Default plural 1 translation
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural formula n != 1
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webSwedish

Resource update 2 months ago
User avatar admin

New string to translate

Freedom to Share / webSwedish

New string to translate 3 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webSwedish

Resource update 3 months ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webSwedish

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Med det här initiativet uppmanar vi kommissionen att anta en rättsakt om undantag för upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt för fysiska personer som delar filer via digitala nät för personligt bruk utan vinstsyfte.</p><p>Det första fildelningsprogrammet Napster lanserades 1999 och sedan dess har det utvecklats allt effektivare fildelningstjänster (t.ex. Gnutella, Freenet och BitTorrent).</p><p>Redan från början motsatte sig de största upphovsrättsinnehavarna fildelning av verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt, och gällande lagstiftning är i stort sett i linje med deras förväntningar.</p><p>Men en fråga kvarstår: är det rätt att upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt förbjuder delning av verk och annat material?</p><p>Dessa rättigheter borde i stället främja spridningen av kultur, innovation och sociala framsteg.</p><p>Gällande lagstiftning som förbjuder delning av filer som innehåller verk eller annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt begränsar kraftigt rätten att ta del av forskning och kultur, som är inskriven i artikel 27 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.</p><p>Frågan är ännu mer relevant i dag, efter antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden.</p><p>Direktivet har en paradoxal effekt: Artikel 17 underlättar för leverantörer av delningstjänster för innehåll på nätet att få tillstånd att sprida upphovsrättsskyddat innehåll och gynnar därmed deras roll som privilegierade förmedlare och deras metoder för teknisk kontroll och profilering av invånarna. Fildelning är däremot inte tillåten.</p><p>Målet med det här initiativet är att privatpersoner ska kunna dela filer direkt via peer-to-peer-nät så att de får tillgång till vetenskap och kultur utan att utsättas för kontroller och profilering. En EU-rättsakt som tillåter detta skulle vara helt förenlig med internationell rätt om rättighetsinnehavarna fick en rimlig ersättning.</p><p>Människor och deras grundläggande rättigheter måste stå i centrum för politiken och lagstiftningen. Det är därför nödvändigt att ändra reglerna för delning av filer som innehåller verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och databasrätt för att frigöra den potential för frihet och social, kulturell och ekonomisk utveckling som de digitala näten erbjuder.</p>
3 months ago
User avatar admin

Translation changed

Freedom to Share / webSwedish

Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative
Bli en del av det europeiska medborgarinitiativet Freedom to Share
3 months ago
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webSwedish

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webSwedish

Resource update 3 months ago
User avatar None

Source string changed

Freedom to Share / webSwedish

JoinSupport the Freedom to Share European Citizens' Initiative
3 months ago
User avatar admin

New strings to translate

Freedom to Share / webSwedish

New strings to translate 4 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webSwedish

Resource update 4 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
There are no glossaries defined for this language.