Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Freedom to Share 93% 93% 9 462
Language code pl
Text direction Left to right
Plural: Default plural 1 translation
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural formula n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

I see there is money involved. Who is going to pay who?
Widzę, że w grę wchodzą pieniądze. Kto komu będzie płacił?
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

OK, I got it. What can I do to make file sharing legal?
OK, rozumiem. Co mogę zrobić, aby wymiana plików stała się legalna?
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Of course not. We are proposing to amend copyright and related laws. Many other laws may prevent sharing specific kinds of files: think of trade secrets, privacy and so on.
Oczywiście, że nie. Proponujemy poprawić prawo autorskie i powiązane prawa. Istnieje wiele innych praw, które zabraniają dzielenie się określonymi typami plików: związanych z tajemnicą handlową, prywatnością itd.
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Is it going to be legal to share all files?
Czy będzie legalne dzielenie się wszystkimi plikami?
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

No. This proposal only concerns the distribution of published material. Sharing unpublished materials will remain illegal. In addition to that, distribution of personal data is illegal if does not comply with the GDPR.
Nie. Ta propozycja dotyczy wyłącznie dystrybucji opublikowanych materiałów. Rozpowszechnianie nieopublikowanych materiałów pozostanie nielegalne. W dodatku rozpowszechnianie danych osobowych jest nielegalne, jeśli nie jest zgodne z RODO.
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Could this proposal be used as a "legal blanket" for the distribution of private information such as personal data, private pictures, etc.?
Czy ta propozycja mogłaby być użyta jako „legalna przykrywka” dla dystrybucji prywatnych informacji, takich jak dane osobowe, prywatne zdjęcia itp.?
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

A European Citizens' Initiative is different from a "normal" petition: it is an official democratic instrument that enables EU citizens to help shape Europe by asking the European Commission to propose a legislative act. If we manage to collect one million (validated) signatures, the EU Commission will be legally obliged to deal with our demands. We have no control over what data is required for the signing of a European Citizens' Initiative by the member states. The respective EU member states determine which data must be collected, so that the signatures are valid and counted. For this reason, in an ECI it is necessary to give more personal data than you are used to from other "petitions".
Europejska Inicjatywa Obywatelska różni się od „zwykłej” petycji: jest ona oficjalnym demokratycznym narzędziem, które pozwala obywatelom UE kształtować Europę, wnosząc do Komisji Europejskiej wniosek o zaproponowanie aktu ustawodawczego. Jeżeli uda się nam zebrać milion (potwierdzonych) podpisów, Komisja Europejska będzie prawnie zobowiązana rozpatrzyć nasze żądania. Nie mamy wpływu na to, jakie dane są wymagane przez państwa członkowskie do złożenia podpisu pod Europejską Inicjatywą Obywatelską. Poszczególne państwa członkowskie UE ustalają, jakie dane muszą być zebrane, aby podpisy były ważne i policzone. Z tego powodu dla EIO jest niezbędne podanie większej ilości danych osobowych niż w przypadku innych „petycji”, z którymi mogłeś się zetknąć.
a month ago
User avatar Niektory

Translation changed

Freedom to Share / webPolish

Why do I have to provide so much personal information?
Dlaczego muszę podawać tak dużoaż tyle danych osobowych?
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Why do I have to provide so much personal information?
Dlaczego muszę podawać tak dużo danych osobowych?
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Yes, sign again if you're unsure. Your signature is valid and is counted only once. The software automatically detects double signatures and sorts out duplicates.
Tak, podpisz ponownie jeśli nie masz pewności. Twój podpis jest ważny i liczony tylko raz. Oprogramowanie automatycznie wykrywa podwójne podpisy i odsiewa duplikaty.
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
There are no glossaries defined for this language.