Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Freedom to Share 41% 41% 86 1,273
Language code hr
Text direction Left to right
Plural: Default plural 1 translation
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101
Few 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural formula n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webCroatian

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webCroatian

Resource update 2 months ago
User avatar admin

New string to translate

Freedom to Share / webCroatian

New string to translate 3 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webCroatian

Resource update 3 months ago
User avatar admin

Committed changes

Freedom to Share / webCroatian

Committed changes 3 months ago
User avatar admin

Translation changed

Freedom to Share / webCroatian

Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative
Pridružite se Europskoj građanskoj inicijativi za slobodu dijeljenja
3 months ago
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webCroatian

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webCroatian

Resource update 3 months ago
User avatar None

Source string changed

Freedom to Share / webCroatian

JoinSupport the Freedom to Share European Citizens' Initiative
3 months ago
User avatar admin

Translation changed

Freedom to Share / webCroatian

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p> Naša inicijativa poziva na usvajanje zakonodavnog akta kojim se predviđa odustajanje od autorskih prava, srodnih prava i prava baza podataka sui generis za fizička lica koja dijele datoteke putem digitalnih mreža za osobnu upotrebu i neprofitne svrhe. </p> < p> Dijeljenje datoteka nastalo je 1999. godine, pojavom Napstera. Tijekom godina tehnologija je učinila distribuirano (ili peer-to-peer) dijeljenje datoteka sve učinkovitijim (npr. Gnutella, Freenet, BitTorrent). </p> <p> Od početka su se tvrtke koje su glavni nositelji prava usprotivile korištenju tehnologija za dijeljenje djela i drugih materijal koji su zaštićeni autorskim pravima, srodnim pravima i pravima na baze podataka sui generis, a trenutno je zakonodavstvo uglavnom u skladu s njihovim željama. </p> <p> Međutim, ostaje jedno pitanje: da li je pošteno da autorska prava, srodna prava i prava baza podataka sui generis spriječavaju dijeljenje djela i drugog materijala? </p> <p> Autorska prava, srodna prava i prava baze podataka sui generis trebali bi pomoći u poticanju širenja kulture, inovacija i društvenog napretka . </p> <p> Postojeće zakonodavstvo zabranjuje dijeljenje datoteka koje sadrže djela i drugi materijal koji je zaštićen autorskim pravima, srodnim pravima i pravima baze podataka sui generis i ozbiljno umanjuje slobodu pristupa znanosti i kulturi sadržanu u članku 27. stavku 1. Univerzalnog deklarata o ljudskim pravima. </p> <p> Ovo je pitanje danas još važnije od usvajanja Direktive (EU) 2019/790 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o autorskim i srodnim pravima u jedinstvenom digitalnom tržištu. </p> <p> Direktiva ima suprotan učinak. S jedne strane, članak 17. pružateljima usluga internet razmjene sadržaja olakšava dobivanje odobrenja za širenje zaštićenog sadržaja, olakšavajući im tako ulogu privilegiranih posrednika i potičući njihovu praksu tehničke kontrole i profiliranja građana. S druge strane, dijeljenje datoteka i dalje je zabranjeno. </p> <p> Ova inicijativa traži da se građanima dozvoli izravno dijeljenje datoteka putem peer-to-peer mreža kako bi imali pristup znanosti i kulturi bez podvrgavanja provjerama i profiliranju. Zakonodavstvo EU-a koje bi to omogućilo bilo bi u potpunosti kompatibilno s međunarodnim pravom kad bi se nositeljima prava davala poštena naknada. </p> <p> Ljudi i temeljna prava moraju biti u središtu političkih i zakonodavnih odluka. Stoga je potrebno izmijeniti trenutna pravila koja reguliraju dijeljenje datoteka koja sadrže djela i drugi materijal zaštićen autorskim pravima, srodnim pravima i pravima baza podataka sui generis kako bi se ostvario potencijal za slobodu i socijalni, kulturni i ekonomski razvoj digitalnim mrežama. Predmetnom inicijativom poziva se na donošenje zakonodavnog akta kojim se (za slučajeve u kojima se radi o fizičkim osobama koje putem digitalnih mreža razmjenjuju datoteke za osobnu upotrebu i u neprofitne svrhe) predviđa oslobođenje od zaštite autorskim pravima, srodnim pravima i sui generis pravima u pogledu baza podataka.</p><p>Dijeljenje datoteka počelo je 1999. pojavom programa Napster, a zahvaljujući tehnologiji kroz godine je omogućeno sve učinkovitije distribucijsko dijeljenje (među ravnopravnim članovima) datoteka (Gnutella, Freenet, BitTorrent itd.).</p><p>Glavna društva koji su nositelji prava od samog se početka protive upotrebi tehnologije za dijeljenje djela i drugih materijala zaštićenih autorskim pravima, srodnim pravima i pravima sui generis na bazama podataka i sadašnje je zakonodavstvo načelno u skladu s njihovim očekivanjima.</p><p>No i dalje se postavlja pitanje je li u redu da se zbog autorskih prava, srodnih prava i prava sui generis na bazama podataka zabranjuje dijeljenje djela i drugih materijala.</p><p>Autorska prava, srodna prava i prava sui generis na bazama podataka trebala bi poticati širenje kulture, inovacija i društvenog napretka.</p><p>Zakonodavstvom na snazi kojim se sprečava dijeljenje datoteka koje uključuju djela i druge materijale zaštićene autorskim pravima, srodnim pravima i pravima sui generis na bazama podataka ozbiljno se narušava sloboda na pristup znanosti i kulturi utvrđena u članku 27. stavku 1. Opće deklaracije o ljudskim pravima.</p><p>To je pitanje danas još relevantnije jer je donesena Direktiva (EU) 2019/790 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu.</p><p>Ta direktiva ima paradoksalan učinak. S jedne strane njezinim člankom 17. pružateljima usluga dijeljenja sadržaja putem interneta olakšava se ishođenje odobrenja za distribuciju sadržaja zaštićenih pravom i time potiču njihova uloga privilegiranih posrednika i prakse tehnološkog provjeravanja i izrade profila građana koje primjenjuju, dok se s druge strane dijeljenje datoteka ne dopušta.</p><p>Ovom inicijativom traži se da se građanima omogući izravno razmjenjivanje datoteka putem mreža ravnopravnih članova kako bi imali pristup znanstvenim i kulturnim sadržajima a da pritom ne podliježu provjerama i izradi profila. Zakonodavni akt EU-a kojim bi se to omogućilo bio bi u potpunosti u skladu s međunarodnim pravom ako bi nositelji prava za to primali odgovarajuću naknadu.</p><p>U središte zakonodavnih odluka i odluka o politikama potrebno je staviti osobe i temeljna prava.</p><p>Stoga je potrebno promijeniti pravila o dijeljenju datoteka koje sadržavaju djela i druge materijale zaštićene autorskim pravima, srodnim pravima i pravima sui generis na bazama podataka kako bi se iskoristio potencijal slobode te društvenog, kulturnog i gospodarskog razvoja koji pružaju digitalne mreže.</p>
3 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
There are no glossaries defined for this language.