Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Freedom to Share 11% 11% 131 2,526
Language code fi
Text direction Left to right
Plural: Default plural 1 translation
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural formula n != 1
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webFinnish

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webFinnish

Resource update 2 months ago
User avatar admin

New string to translate

Freedom to Share / webFinnish

New string to translate 3 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webFinnish

Resource update 3 months ago
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webFinnish

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webFinnish

Resource update 3 months ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webFinnish

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Aloitteessa vaaditaan säädöstä, jonka mukaisesti luovuttaisiin tekijänoikeuksista, lähioikeuksista ja sui generis -tietokantaoikeudesta silloin, kun luonnolliset henkilöt jakavat digitaalisten verkostojen kautta tiedostoja henkilökohtaiseen käyttöön ja voittoa tavoittelemattomiin tarkoituksiin.</p><p>Tiedostojen jakaminen alkoi vuonna 1999 Napster-ohjelman myötä. Tiedostonjakotekniikka (vertaisverkot) on vuosien mittaan tehostunut entisestään (esim. Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>Suurimmat oikeudenhaltijayritykset ovat alusta alkaen vastustaneet tekijänoikeuden, lähioikeuksien ja sui generis tietokantaoikeuksien suojaamien teosten ja muiden aineistojen jakamista tällaisella tekniikalla, ja voimassa oleva lainsäädäntö vastaa pitkälti niiden toiveita.</p><p>Yksi kysymys on kuitenkin vielä ratkaisematta: onko oikeudenmukaista, että tekijänoikeudet, lähioikeudet ja sui generis -tietokantaoikeudet estävät teosten ja muun aineiston jakamisen?</p><p>Tekijänoikeuksien, lähioikeuksien ja sui generis tietokantaoikeuksien olisi osaltaan edistettävä kulttuurin, innovaatioiden ja sosiaalisen edistyksen levittämistä.</p><p>Voimassa olevassa lainsäädännössä kielletään tiedostojen jakaminen, jos ne sisältävät tekijänoikeuksien, lähioikeuksien ja sui generis tietokantaoikeuksien suojaamia teoksia ja muita aineistoja, ja rajoitetaan voimakkaasti tiede- ja kulttuurisisältöjen vapaata saatavuutta, joka on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 27 artiklan 1 kohtaan.</p><p>Tämä kysymys on noussut entistäkin tärkeämmäksi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla 17 huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/790 myötä.</p><p>Direktiivillä on ristiriitainen vaikutus. Yhtäältä 17 artiklan ansiosta sisällönjakopalvelujen tarjoajien on nyt helpompaa saada lupa suojatun sisällön levittämiseen, mikä vahvistaa niiden asemaa etuoikeutettuina välittäjinä ja suosii niiden harjoittamaa teknistä valvontaa ja kansalaisten profilointia. Toisaalta tiedostojen jakaminen on edelleen kielletty.</p><p>Aloitteessa vaaditaan, että kansalaiset voisivat jakaa tiedostoja suoraan vertaisverkoissa, jolloin he voisivat saada tiede- ja kulttuurisisältöjä käyttöönsä joutumatta tarkastusten ja profiloinnin kohteiksi. EU-lainsäädäntö, joka mahdollistaisi tämän, olisi täysin kansainvälisen oikeuden mukainen, jos oikeudenhaltijoille myönnettäisiin oikeudenmukainen hyvitys.</p><p>Ihmisten ja perusoikeuksien pitäisi olla poliittisten ja lainsäädännöllisten päätösten keskiössä. Siksi on tarpeen muuttaa nykyisiä sääntöjä, joilla säännellään tekijänoikeuksilla, lähioikeuksilla ja sui generis tietokantaoikeuksilla suojattuja teoksia ja muita aineistoja sisältävien tiedostojen jakamista, jotta voidaan hyödyntää digitaalisten verkkojen tarjoamat mahdollisuudet vapauteen ja yhteiskunnan, kulttuurin ja talouden kehitykseen.</p>
3 months ago
User avatar admin

New strings to translate

Freedom to Share / webFinnish

New strings to translate 4 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webFinnish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webFinnish

Resource update 4 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
There are no glossaries defined for this language.