Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Freedom to Share 10% 10% 132 2,372
Language code da
Text direction Left to right
Plural: Default plural 1 translation
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural formula n != 1
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webDanish

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webDanish

Resource update 2 months ago
User avatar admin

New string to translate

Freedom to Share / webDanish

New string to translate 3 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webDanish

Resource update 3 months ago
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webDanish

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webDanish

Resource update 3 months ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webDanish

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Dette initiativ opfordrer til vedtagelse af en retsakt, der fastsætter ophavsret, beslægtede rettigheder og "sui generis"-rettigheder til databaser for enkeltpersoner, der deler filer via digitale netværk til personlig brug og uden gevinst for øje.</p><p>Fildeling begynder i 1999 med Napster, og med tiden bliver fildelingen (eller peer-to-peer-deling) stadig mere effektiv (Gnalnella, Freenet, BitTorrent osv.).</p><p>Fra begyndelsen har de største rettighedshavere gjort indsigelse mod brugen af teknologi, der gør det muligt at dele værker og andre materialer, der er belagt med ophavsret, beslægtede rettigheder og sui generis-rettigheder til databaser, og i dag modsvarer rettighederne stort set deres krav.</p><p>Men ét spørgsmål er stadig ubesvaret: Er det rimeligt, at ophavsret, beslægtede rettigheder og sui generis-rettigheder til databaser forbyder deling af værker og andre materialer?</p><p>Ophavsret, beslægtede rettigheder og sui generis-rettigheder til databaser bør fremme udbredelsen af kultur, innovation og sociale fremskridt.</p><p>Eksisterende lovgivning, som forhindrer fildeling, herunder værker og andre ophavsretligt beskyttede materialer, beslægtede rettigheder og sui generis-rettigheder til databaser, der i vid udstrækning hæmmer videnskab og kultur som omhandlet i artikel 27, stk. 1, i verdenserklæringen om menneskerettighederne.</p><p>Spørgsmålet er endnu mere relevant i dag efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og forbundne rettigheder i det digitale indre marked.</p><p>Direktivet har en paradoksal virkning: Artikel 17 gør det lettere for tjenesteudbydere at opnå tilladelse til at udbrede onlineindhold, hvilket styrker deres rolle som privilegerede formidlere og letter deres praksis med teknisk kontrol og profilanalyser af borgerne. Fildeling er derimod ikke tilladt.</p><p>Dette initiativ opfordrer til, at borgerne får ret til direkte fildeling gennem peer-to-peer-netværk for adgang til videnskab og kultur uden kontrol og profilering: en EU-retsakt, der tillader dette, vil være fuldt foreneligt med folkeretten, hvis rettighedshaverne får en rimelig godtgørelse.</p><p>Borgerne og de grundlæggende rettigheder skal stå i centrum for de politiske og lovgivningsmæssige valg, der træffes.</p><p>Derfor bør der ændres i reglerne for deling af filer, der indeholder værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret, beslægtede rettigheder og sui generis-retten til databaser med henblik på at udnytte de muligheder for frihed samt social, kulturel og økonomisk udvikling, som de digitale medier byder på.</p>
3 months ago
User avatar admin

New strings to translate

Freedom to Share / webDanish

New strings to translate 4 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webDanish

Resource update 4 months ago
User avatar BenjaminBE4

New translation

Freedom to Share / webDanish

No, as long as they pursue the stated objectives of copyright (and author rights), that is the promotion of culture and social progress. Majors lost an opportunity when they attacked Napster in the early 2000; they could have sided with it and gained a free money machine. Instead they missed a decade and now they depend on royalties from Spotify, Apple, etc. for their survival. Our proposal is an opportunity for collecting societies, publishers, record labels and other rightsholders too.
Nej, så længe de stræber efter de angivne mål for copyright (og ophavsmand rettigheder), hvilket er at fremme kultur og social fremgang. Majorer mistede en mulighed da de angreb Napster i de tidlige 2000er; de kunne have støttet det og fået en gratis pengemaskine. I stedet missede de et årti og er nu afhængige af licensafgifter fra Spotify, Apple osv. for deres overlevelse. Vores forslag er en mulighed for at samle samfund, forlag, pladeselskaber og andre rettighedshavere.
4 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
There are no glossaries defined for this language.