User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webSlovak

Resource update 2 months ago
User avatar admin

New string to translate

Freedom to Share / webSlovak

New string to translate 3 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webSlovak

Resource update 3 months ago
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webSlovak

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webSlovak

Resource update 3 months ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webSlovak

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Táto iniciatíva vyzýva na prijatie legislatívneho aktu, ktorým sa stanoví upustenie od autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a databázového práva sui generis pre fyzické osoby, ktoré zdieľajú súbory prostredníctvom digitálnych sietí na osobné použitie a neziskové účely.</p><p>Začiatok zdieľania súborov sa datuje do roku 1999, keď vznikla služba Napster, V priebehu rokov sa technológia zdieľania súborov (alebo peer-to-peer) postupne zdokonalila (napr. Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>Hlavní držitelia práv sa od samého začiatku stavajú proti používaniu technológie zdieľania diel a ďalších materiálov, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a databázové právo sui generis, a súčasné právne predpisy sú vo všeobecnosti v súlade s ich želaniami.</p><p>Zostáva však jedna otázka: Je spravodlivé, aby autorské právo, práva súvisiace s autorským právom a databázové právo sui generis bránili zdieľaniu diel a ďalších materiálov?</p><p>Autorské právo, práva súvisiace s autorským právom a databázové právo sui generis by mali podporovať šírenie kultúry, inováciu a sociálny pokrok.</p><p>Súčasné právne predpisy zakazujú zdieľanie súborov obsahujúcich diela a ďalšie materiály podliehajúce autorskému právu, súvisiacim právam a databázovému právu sui generis a vážne obmedzujú slobodu prístupu k vede a kultúre zakotvenú v článku 27 ods. 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv.</p><p>Naliehavosť tejto problematiky sa zvýšila po prijatí smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu.</p><p>Uvedená smernica si protirečí: Na jednej strane článok 17 uľahčuje poskytovateľom služieb zdieľania online obsahu získať povolenie na šírenie chráneného obsahu, čím podporuje ich postavenie privilegovaných sprostredkovateľov a ich činnosť v oblasti technickej kontroly a profilovania občanov. Na druhej strane však zdieľanie súborov ostáva stále zakázané.</p><p>Táto iniciatíva požaduje, aby mohli občania zdieľať súbory priamo prostredníctvom sietí peer-to-peer, a tak získať prístup k vede a kultúre bez toho, aby podliehali kontrolám a profilovaniu. Právne predpisy EÚ, ktoré by to umožnili, by boli plne v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ by nositelia práv dostali spravodlivú odmenu.</p><p>Pri prijímaní politických a legislatívnych rozhodnutí by sa mali zohľadňovať predovšetkým ľudia a základné práva. Preto je potrebné zmeniť súčasné pravidlá upravujúce zdieľanie súborov obsahujúcich diela a ďalšie materiály chránené autorským právom, právami súvisiacimi s autorským právom a databázovým právom sui generis, aby sa uvoľnil priestor pre slobodu a sociálny, kultúrny a hospodársky rozvoj, ktorý digitálne siete ponúkajú.</p>
3 months ago
User avatar admin

New strings to translate

Freedom to Share / webSlovak

New strings to translate 4 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webSlovak

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webSlovak

Resource update 4 months ago
User avatar mac5

Source string changed

Freedom to Share / webSlovak

It depends on how the proposal will be implemented in law. There are different legal techniques: 1. providing that citizens using file sharing networks have to pay a license to be allowed to share files including works. 2. providing for an additional small amount of money to be paid by all citizens that access the internet (and eventually share works through file sharing networks). 3. providing that a fair remuneration is paid by the state (using taxes paid by citizens).
4 months ago
User avatar mac5

Source string changed

Freedom to Share / webSlovak

You can choose to select either the country of your citizenship or the country where you currently live in. Please beari in mind, that you can sign up only once for the initiative “Freedom to Share”. The data which you provide in your signature will determine in which member state your signature will be counted. Example: Aan Austrian citizen living in Estonia can either: a) fill in the form for Estonia, providing their full first names, family names, address, date and place of birth and nationality - in this case, their signature will be verified and therefore counted in Estonia, or b) or fill in the form for Austria, providing in addition to the above data a personal identification document number from the list accepted by Austria – in this case, their signature will be verified and therefore counted in Austria.
4 months ago
User avatar mac5

Source string changed

Freedom to Share / webSlovak

The sui generis right protects databases, in which there has been a substantial investment in obtaining, verifying or presenting the data contents, against unauthorised extraction and re-utilisation of their content. There is no requirement for creativity or originality . This right lasts 15 years from the date the non-creative database was made. It is distinct and independent from copyright, which protects original works. Sui Generis Database Right belongings to the family of «related rights», i.e. similar but independent from copyright.
4 months ago
User avatar admin

New strings to translate

Freedom to Share / webSlovak

New strings to translate 4 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webSlovak

Resource update 4 months ago
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webSlovak

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webSlovak

Resource update 4 months ago
User avatar lucaaaah

Source string changed

Freedom to Share / webSlovak

They will receive a share of the fair remuneration paid by users for accessingcollected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration.
4 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webSlovak

Resource update 4 months ago
User avatar Dichter

Source string changed

Freedom to Share / webSlovak

Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
4 months ago
User avatar Dichter

Source string changed

Freedom to Share / webSlovak

Spread this inititative with your friends and contacts: write them, spread the communication materials, talk to them, etc.
4 months ago

Search