User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

What are «related rights»?
Ce sunt "drepturile conexe"?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

Frequently Asked Questions
Întrebări Frecvente
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

FAQ
ÎF
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

FAQ
Întrebări frecvente
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>Inițiativa noastră face apel la adoptarea unui act normativ care să prevadă o derogare de la drepturile de autor, drepturile asociate și drepturile sui generis asupra bazelor de date pentru persoanele fizice care partajează fișiere prin rețele virtuale pentru uz personal și în scopuri non-profit.</p><p>Partajarea de fișiere a luat ființă în 1999, odată cu apariția Napster. Pe parcursul anilor, tehnologia a făcut partajarea de fișiere în comun (sau peer-to-peer) și mai eficientă (ex. Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>De la bun început, principalele companii deținătoare de drepturi s-au opus folosirii tehnologiilor de partajare pentru lucrări și alte materiale subiecte ale drepturilor de autor, ale drepturilor asociate și ale drepturilor sui generis asupra bazelor de date, iar legislația curentă este în mare parte în linie cu dorințele lor.</p><p>Totuși, rămâne o întrebare: este just ca drepturile de autor, drepturile asociate și drepturile sui generis asupra bazelor de date să oprească distribuția lucrărilor și a altor materiale?</p><p>Drepturile de autor, drepturile asociate și drepturile sui generis asupra bazelor de date ar trebui să sprijine diseminarea culturii, a inovației și a progresului social.</p><p>Legislația în vigoare interzice distribuția fișierelor care conțin lucrări și alte materiale subiecte ale drepturilor de autor, ale drepturilor asociate și ale drepturilor sui generis asupra bazelor de date, ceea ce reduce serios libertatea de acces la știință și cultură, consacrată de Articolul 27(1) al Declarației Universale a Drepturilor Omului.</p><p>Această problemă este cu atât mai relevantă acum, de la adoptarea Directivei UE 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 asupra drepturilor de autor și a drepturilor asociate în Piața Unică Digitală.</p><p>Directiva are un efect total opus. Pe de o parte, Articolul 17 face mai ușor pentru furnizorii de servicii de distribuție online să obțină autorizații pentru a disemina conținut protejat, facilitând rolul acestora ca intermediari privilegiați și încurajând practicile lor de control tehnic și profilare a cetățenilor. Pe de altă parte, distribuția de fișiere rămâne interzisă.</p><p>Inițiativa cere ca cetățenilor să le fie permis să distribuie fișiere în mod direct prin rețele peer-to-peer, pentru a avea acces la știință și cultură fără a fi supuși verificărilor și profilării. Legislația UE care ar permite acest lucru ar fi perfect compatibilă cu legea internațională dacă deținătorilor de drepturi li s-ar acorda compensații adecvate.</p><p>Oamenii și drepturile lor fundamentale trebuie să fie în centrul deciziilor politice și legislative. Este, prin urmare, necesar să schimbăm legile actuale care reglementează distribuția fișierelor care conțin lucrări și alte materiale protejate de drepturile de autor, drepturile asociate și drepturile sui generis asupra bazelor de date pentru a activa potențialul pentru libertate și dezvoltare socială, culturală și economică oferite de rețelele digitale.</p>
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture.
Pentru a legaliza partajarea – prin rețele virtuale, pentru uz personal și în scopuri non-profit – a fișierelor care conțin lucrări și alte materiale protejate prin copyright, drepturi asociate și drepturi sui generis asupra bazelor de date, cu viziunea de a atinge un echilibru între drepturile autorilor și ale altor subiecți de drepturi și dreptul universal la știință și cultură.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

Description
Descriere
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

Name of the European Citizen Initiative
Numele Inițiativei Cetățenești Europene
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
Împărtășește această inițiativă cu prietenii și cunoștințele tale: scrie-le, răspândește materiale de informare, vorbește cu ei, etc.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

Donate to our collective
Donează colectivului nostru
3 weeks ago
User avatar None

Pushed changes

Freedom to Share / web

Pushed changes a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

I see there is money involved. Who is going to pay who?
Widzę, że w grę wchodzą pieniądze. Kto komu będzie płacił?
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

OK, I got it. What can I do to make file sharing legal?
OK, rozumiem. Co mogę zrobić, aby wymiana plików stała się legalna?
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Of course not. We are proposing to amend copyright and related laws. Many other laws may prevent sharing specific kinds of files: think of trade secrets, privacy and so on.
Oczywiście, że nie. Proponujemy poprawić prawo autorskie i powiązane prawa. Istnieje wiele innych praw, które zabraniają dzielenie się określonymi typami plików: związanych z tajemnicą handlową, prywatnością itd.
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Is it going to be legal to share all files?
Czy będzie legalne dzielenie się wszystkimi plikami?
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

No. This proposal only concerns the distribution of published material. Sharing unpublished materials will remain illegal. In addition to that, distribution of personal data is illegal if does not comply with the GDPR.
Nie. Ta propozycja dotyczy wyłącznie dystrybucji opublikowanych materiałów. Rozpowszechnianie nieopublikowanych materiałów pozostanie nielegalne. W dodatku rozpowszechnianie danych osobowych jest nielegalne, jeśli nie jest zgodne z RODO.
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Could this proposal be used as a "legal blanket" for the distribution of private information such as personal data, private pictures, etc.?
Czy ta propozycja mogłaby być użyta jako „legalna przykrywka” dla dystrybucji prywatnych informacji, takich jak dane osobowe, prywatne zdjęcia itp.?
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

A European Citizens' Initiative is different from a "normal" petition: it is an official democratic instrument that enables EU citizens to help shape Europe by asking the European Commission to propose a legislative act. If we manage to collect one million (validated) signatures, the EU Commission will be legally obliged to deal with our demands. We have no control over what data is required for the signing of a European Citizens' Initiative by the member states. The respective EU member states determine which data must be collected, so that the signatures are valid and counted. For this reason, in an ECI it is necessary to give more personal data than you are used to from other "petitions".
Europejska Inicjatywa Obywatelska różni się od „zwykłej” petycji: jest ona oficjalnym demokratycznym narzędziem, które pozwala obywatelom UE kształtować Europę, wnosząc do Komisji Europejskiej wniosek o zaproponowanie aktu ustawodawczego. Jeżeli uda się nam zebrać milion (potwierdzonych) podpisów, Komisja Europejska będzie prawnie zobowiązana rozpatrzyć nasze żądania. Nie mamy wpływu na to, jakie dane są wymagane przez państwa członkowskie do złożenia podpisu pod Europejską Inicjatywą Obywatelską. Poszczególne państwa członkowskie UE ustalają, jakie dane muszą być zebrane, aby podpisy były ważne i policzone. Z tego powodu dla EIO jest niezbędne podanie większej ilości danych osobowych niż w przypadku innych „petycji”, z którymi mogłeś się zetknąć.
a month ago
User avatar Niektory

Translation changed

Freedom to Share / webPolish

Why do I have to provide so much personal information?
Dlaczego muszę podawać tak dużoaż tyle danych osobowych?
a month ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Why do I have to provide so much personal information?
Dlaczego muszę podawać tak dużo danych osobowych?
a month ago

Search