User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webGerman

<strong>Legalize Filesharing!</strong><br>We are coming together from across Europe to call on the European Commission to adopt copyright rules that are fair to creators and users.
<strong>Legalisiert Filesharing!</strong><br>Wir kommen aus ganz Europa zusammen, um von der Europäische Kommission ein Urheberrecht zu fordern, das fair für Künstler und Nutzer ist.
9 days ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

How should money be distributed among authors and other right holders?
Cum ar trebui distribuiți banii între autori și alți deținători de drepturi?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

He is free to not publish his work and then his work will not be shared. Once a work is public, all citizens have some right (sing privately, make copies for personal use and, we believe, use file sharing networks for personal use).
Este liber să nu își publice munca și atunci munca lui nu va fi distribuită. Odată ce o operă e publică, toți cetățenii au unele drepturi (să o cânte în privat, să facă copii pentru uz personal și, considerăm noi, să folosească rețele de distribuție a fișierelor pentru uz personal).
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

What if an author does not agree to have his work shared through file sharing networks?
Și dacă un autor nu este de acord ca munca lui să fie distribuită prin rețelele de distribuție a fișierelor?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

Publish it and wait for citizens to share it. If they want, they can also personally make available their work through file sharing networks.
Să o publice și să aștepte ca cetățenii să o distribuie. Dacă doresc, pot, de asemenea, să își facă ei înșiși munca disponibilă prin rețelele de distribuție de fișiere.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

What should authors do to make sure that their work is available for file sharing?
Ce ar trebui să facă autorii ca să se asigure că munca lor e disponibilă pentru partajarea de fișiere?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

They will receive a share of the fair remuneration collected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration.
Aceștia vor primi o parte din remunerațiile adecvate colectate pentru folosirea muncii lor. Acestea se vor adăuga mijloacelor obișnuite de remunerație.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

If file sharing is free how will artists earn money?
Dacă distribuția de fișiere e gratis, cum vor câștiga bani artiștii?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

They will receive money for the use of their works from file sharers. Moreover they will allow citizens to access their works by means that are not under control of third parties: authors will enjoy more freedom and their works will be at hand.
Aceștia vor primi bani pentru folosirea muncii lor de la distribuitorii de fișiere. Mai mult, ei vor permite cetățenilor să le acceseze munca prin mijloace care nu se află sub controlul unor terți: autorii se vor bucura de mai multă libertate și lucrările lor vor fi la îndemână.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

How will freedom to share files benefit artists?
Cum va avantaja artiștii libertatea de distribuție?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

There is a spectrum of possible implementations of our proposal. We believe it's possible, with modern empirical methods and evidence-based economics, to calculate the fair compensation for the various scenarios.
Există un spectru de posibile implicații ale propunerii noastre. Credem că e posibil, cu metode empirice moderne și cu economia bazată pe dovezi, să calculăm compensațiile adecvate pentru diverse scenarii.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

How much will it cost for users?
Cât de mult îi va costa pe utilizatori?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

Because p2p file sharing allows you to be really social: when you share files, at the same time you get files from other people. Interacting with an algorithm is not being social. P2p sometimes optimizes bandwith usage, when you are collecting a file that is available at many other clients, many of them might send you different parts at the same time, considerably reducing transfer time.
Deoarece distribuția de fișiere P2P îți permite să fii cu adevărat social: atunci când distribui fișiere, în același timp, primești fișiere de la alți oameni. A interacționa cu un algoritm nu înseamnă a fi social. P2P optimizează uneori folosirea datelor: atunci când colectezi un fișier care e disponibil la mulți alți clienți, mulți dintre ei îți vor trimite părți diferite în același timp, reducând considerabil timpul de transfer.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

I like being social. Why p2p file sharing should be better than distribution platforms?
Îmi place să fiu social. De ce distribuția de fișiere P2P este mai bună decât platformele de distribuție?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

They will be free to access works through file sharing networks without being required to use platforms that profile them.
Aceștia vor fi liberi să acceseze lucrări prin rețelele de distribuție a fișierelor fără a fi obligați să folosească platforme care îi profilează.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

How will file sharing freedom benefit citizens?
Cum va avantaja cetățenii libertatea de a distribui fișiere?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

Because you have the right to be free. Free to look for and find the works that you want, driven by your own curiosity and not by algorithmic filter bubbles that decide for you, without listing what you download in the supplier's databases.
Pentru că ai dreptul să fii liber. Liber să te cauți și să găsești lucrările pe care le vrei, fiind condus de propria curiozitate și nu de filtre ale unui algoritm care decide în locul tău, fără ca ceea ce ai descărcat să fie listat în bazele de date ale furnizorului.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

Why it's important to avoid control and profiling by platforms?
De ce este importantă evitarea controlului și a profilării de către platforme?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

To foster sharing, and thus spreading, of creative works, other contents, and culture; to be free to access creative works without having to be controlled and profiled.
Pentru a încuraja distribuția și răspândirea lucrărilor de creație, a altor forme de conținut și cultură; pentru a fi liber să accesezi lucrările de creație fără a fi controlat și profilat.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

Why should I sign this European Citizen Initiative?
De ce ar trebui să semnez această Inițiativă Cetățenească Europeană?
2 weeks ago

Search