User avatar None

Pushed changes

Freedom to Share / web

Pushed changes 4 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Netherlands
Holandia
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

France
Francja
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Estonia
Estonia
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Belgium
Belgia
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Languages
Języki
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Certification
Zaświadczenie
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Read more
Czytaj dalej
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

What is a European Citizen Initiative?
Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska?
5 hours ago
User avatar Niektory

Translation changed

Freedom to Share / webPolish

What is file sharing?
Co tozym jest wymiana plików?
5 hours ago
User avatar Niektory

Translation changed

Freedom to Share / webPolish

What is file sharing?
Czymo to jest wymiana plików?
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

What is file sharing?
Czym jest wymiana plików?
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Spain
Hiszpania
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

This website is managed by GOIPE, a non-profit organization whose mission is to propose and promote European Citizens' Initiatives for a better Europe.
Ta strona jest zarządzana przez GOIPE, organizację non-profit, której misją jest proponowanie i promowanie Europejskich Inicjatyw Obywatelskich dla lepszej Europy.
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

We believe file sharing should be free for private use by citizens; authors and other right holders should receive a fair remuneration for the use of their works by citizens.
Uważamy, że wymiana plików powinna być nieograniczona dla osobistego użytku obywateli; autorzy i inni posiadacze praw powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za użycie ich dzieł przez obywateli.
5 hours ago
User avatar Niektory

Translation changed

Freedom to Share / webPolish

They will receive a share of the fair remuneration collected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration.
Otrzymają przydział uczcgodziwego wynagrodzenia pobranego za użycie ich dzieł. Będzie to dodatek do ich dotychczasowych źródeł wynagrodzenia.
5 hours ago
User avatar Niektory

Translation changed

Freedom to Share / webPolish

There is a spectrum of possible implementations of our proposal. We believe it's possible, with modern empirical methods and evidence-based economics, to calculate the fair compensation for the various scenarios.
Naszą propozycję można wprowadzić w życie na różne sposoby. Wierzymy, że używając nowoczesnych, empirycznych metod i ekonomii opartej na dowodach jest możliwe wyliczenie uczcgodziwego wynagrodzenia w różnych scenariuszach.
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Collecting societies already have different methods to share among authors and other right holders the fair remuneration collected (money collected from the private copy levy, etc.). We believe that distribution of fair compensation collected for file sharing could be very fair if done properly. As way of example, it could be possible to develop transparent and fair statistics on the works shared through file sharing networks implementing a safe "counter" measuring the number of transfers for each file and dividing the total amount collected proportionally between content creators.
Organizacje zbiorowego zarządzania dysponują już różnymi metodami podziału pobranego godziwego wynagrodzenia (pieniędzy pobranych poprzez opłatę reprograficzną itd.) pomiędzy autorów i innych posiadaczy praw. Uważamy, że dobrze zorganizowany podział pobranego godziwego wynagrodzenia za wymianę plików mógłby być bardzo uczciwy. Na przykład mogłoby być możliwe opracowanie jawnych i uczciwych statystyk dotyczących dzieł przesyłanych w sieciach wymiany plików zawierających „licznik” mierzący ilość transferów każdego pliku i proporcjonalne dzielenie pobranej sumy pomiędzy autorów dzieł.
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

How should money be distributed among authors and other right holders?
Jak pieniądze powinny zostać rozdzielone pomiędzy autorów i innych posiadaczy praw?
5 hours ago
User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

He is free to not publish his work and then his work will not be shared. Once a work is public, all citizens have some right (sing privately, make copies for personal use and, we believe, use file sharing networks for personal use).
Może nie publikować swojego dzieła, wtedy nie będzie ono rozpowszechniane. Gdy dzieło jest opublikowane, wszyscy obywatele mają pewne prawa (śpiewać prywatnie, kopiować dla osobistego użytku, a także, jak uważamy, używać sieci wymiany plików dla osobistego użytku).
5 hours ago

Search